Serwis TĹ‚umacza


Drukuj E-mail

Prawo autorskie

USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(tekst jednolity)

 

1. Przedmiot prawa autorskiego

2. Podmiot prawa autorskiego

3. Tre?? prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw maj?tkowych

5. Przej?cie autorskich praw maj?tkowych

6. Przepisy szczególne dotycz?ce utworów audiowizualnych

7. Przepisy szczególne dotycz?ce programów komputerowych

8. Ochrona autorskich praw osobistych

9. Ochrona autorskich praw maj?tkowych

10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy ?róde? informacji

11. Prawa pokrewne

12. Organizacje zbiorowego zarz?dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

13. Fundusz Promocji Twórczo?ci

14. Odpowiedzialno?? karna

15. Przepisy przej?ciowe i ko?cowe 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany