Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Historia Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Historia Serwisu

 

17 pa?dziernika 2016
- Nowy tekst w dziale Lektury"Napisy dla nies?ysz?cych", czyli praktyczne informacje o zasadach opracowywania filmów na u?ytek widzów nies?ysz?cych i niedos?ysz?cych.

9 listopada 2015
- Porz?dki po bardzo d?ugiej przerwie zwi?zanej m.in. ze zmian? serwera. Ponad 60 hase? w S?owniku chemicznym, g?ównie z zakresu krystalografii. 

31 pa?dziernika 2013
- Nowe ?wiczenie w Elementarzu t?umacza: poprawianie ?le skonstruowanych zda?. Aktualizacje w dziale Z innej strony

27 czerwca 2013
- Kolejna, bardzo d?ugo przygotowywana pozycja w dziale S?owniki: S?ownik ?eglarski. Przy okazji przyby?o te? ok. 30 hase? w S?owniku chemicznym, a dzia? Z innej strony wzbogaci? si? o adres bardzo interesuj?cego blogu Teresy Ba?uk-Ulewiczowej. Uaktualnione zosta?y równie? informacje o autorze.

20 sierpnia 2012
- Nowy tekst w dziale Lektury: "Nowa jako?? napisów", którego opracowanie wymaga?o d?ugiego gromadzenia materia?ów, ale efekt ko?cowy powinien zainteresowa? wiele osób. W S?owniku chemicznym przyby?o te? kilkana?cie nowych hase?.

3 kwietnia 2012
- Po wyj?tkowo d?ugiej przerwie z powodu nawa?u pracy proponuj? odpowiednio d?ug? now? recenzj? (T?umacz Google), w dziale Z innej strony pojawi? si? te? odsy?acz do cyklu bardzo ciekawych rozmów z t?umaczami prowadzonych przez Radio TOK FM.

16 listopada 2011
- Tym razem co? nietypowego w dziale Kwiatki ?w. Hieronima: "Audiobook po polsku", bardziej dotycz?cy prac redakcyjnych ni? t?umaczenia, ale, jak s?dz?, atrakcyjny i sygnalizuj?cy zagadnienie chyba przez nikogo dot?d nie dostrze?one.

6 pa?dziernika 2011
- Nowy tekst w dziale Lektury: "600 tysi?cy trafie? w Google'u"; dwa nowe has?a w uzupe?nieniach do "Wielkiego s?ownika polsko-angielskiego PWN-Oxford" (nades?ane ju? jaki? czas temu przez Dawida Urba?skiego) oraz adres nowego, bardzo specyficznego s?ownika wieloj?zycznego.    

3 wrze?nia 2011
- Informacje o nowej edycji podyplomowego kursu przek?adu audiowizualnego oraz przek?adu ustnego.

28 lipca 2011
- Nowy tekst z cyklu "S?owa trudne, dziwne i ciekawe".

16 czerwca 2011
- Nowa recenzja (Formy i normy) oraz kilka nowych adresów, w tym dwóch s?owników dwuj?zycznych, i drobne porz?dki w dziale Z innej strony.

18 lutego 2011
- Nowy tekst w dziale W kwestii formalnej: "Jak nie szuka? pracy"; dwa nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford", kilka nowych hase? w s?owniku chemicznym i geograficznym.   

24 listopada 2010
- Trzecia cz??? "O be?kocie w medycynie" Edwarda Kramera, dwa nowe adresy blogów o tematyce j?zykowej oraz skromny zacz?tek uzupe?nie? do innych popularnych s?owników angielsko-polskich i polsko-angielskich. Dzi?kuj? wszystkim korespondentom za nades?ane propozycje i zmotywowanie mnie do zaj?cia si? w ko?cu t? spraw?.

17 wrze?nia 2010
- Dalszy ci?g "O be?kocie w medycynie" Edwarda Kramera plus drobne porz?dki w strukturze Serwisu.

26 sierpnia 2010
- Nowy tekst w dziale Lektury: Edward Kramer w "O be?kocie w medycynie" dzieli si? swymi (przygn?biaj?cymi) do?wiadczeniami wieloletniego t?umacza tekstów medycznych (i obiecuje dalszy ci?g); ponadto oko?o stu nowych hase? w S?owniku chemicznym (plon kilku ostatnio wykonanych t?umacze?).

11 lipca 2010
- Nowy tekst w dziale Lektury: "Pisanie pracy o t?umaczeniu filmów"; trzy nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford", zaproponowane m.in. przez ?ukasza Rumi?skiego (fielder) i Micha?a Grochowca (screen; dzi?kuj? równie? za poprawk? do mi?saków); a w dziale Z innej strony: adres interesuj?cego artyku?u o t?umaczeniu nazw geograficznych oraz jeszcze jednego internetowego s?ownika angielsko-polskiego. 

20 kwietnia 2010
- Nowy tekst w dziale W kwestii formalnej: "Szkolenia i dyplomy"; trzy nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford", zaproponowane przez Joann? Grotkowsk?, Marka Cegie?? i Andrzeja Wierusa (dzi?kuj? wszystkim i przepraszam, ?e tyle to trwa?o); kilka nowych hase? w S?owniku ksi?gowo?ci i S?owniku geograficznym; adres jeszcze jednego blogu po?wi?conego t?umaczeniom w dziale Z innej strony.

8 stycznia 2010
- Tym razem tylko nowy tekst w dziale Lektury, na bardzo aktualny temat: "Napisy w filmie trójwymiarowym".

20 grudnia 2009
- Nowy tekst w dziale Lektury: "CAT dobry na wszystko?"; kilkana?cie nowych hase? w S?owniku chemicznym, trzy uzupe?nienia w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford", zaproponowane przez Mariusza D?browskiego i Paw?a D?browskiego oraz oferta nowego, czwartego ju? wydania s?ownika budowlanego Tomasza Tomlika.

5 listopada 2009
- Nowa recenzja (English for Writers and Translators), ok. 20 nowych hase? w S?owniku chemicznym oraz kilka nowych adresów w dziale Z innej strony, w tym nowa kategoria - Blogi.

9 lipca 2009
- Wa?na informacja dla wszystkich osób zainteresowanych t?umaczeniem filmów i programów telewizyjnych.

14 czerwca 2009
- Czwarte ?wiczenie z cyklu Elementarz t?umacza; ok. 20 nowych hase? w S?owniku geograficznym plus drobne poprawki i aktualizacje. 

28 marca 2009
- Nowy tekst z cyklu "S?owa trudne, dziwne i ciekawe"; jedno nowe has?o oraz uzupe?nienie do innego w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford", zaproponowane przez Grzegorza Stankiewicza i Tomasza Nowickiego; drobne porz?dki i kilka nowych adresów w dziale Z innej strony.

22 lutego 2009
- Jeszcze jeden tekst o t?umaczeniu filmów: "Ostro?nie z lokalizacj?" w dziale Lektury; kilkana?cie nowych hase? w S?owniku ksi?gowo?ci i S?owniku chemicznym, a tak?e drobne porz?dki w dziale Z innej strony, gdzie w?ród adresów s?owników dwuj?zycznych przyby? rekomendowany przez u?ytkowników Serwisu MEGAs?ownik.

29 grudnia 2008
- Nowy tekst w dziale Lektury: "Zmasakrowa? Woody'ego", czyli postscriptum do "T?umaczenia filmów"; cztery nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" (za trzy z nich dzi?kuj? Grzegorzowi Stankiewiczowi i Tomaszowi Nazarenko); ok. 40 nowych hase? w S?owniku chemicznym plus dwa nowe adresy w dziale Z innej strony; pojawi? si? te? zupe?nie nowy dzia? Archiwum, do którego trafi?o kilka zdezaktualizowanych tekstów.

6 pa?dziernika 2008
- Nowy tekst z cyklu "S?owa trudne, dziwne i ciekawe", do napisania którego zmotywowa? mnie pan Micha? Madali?ski (raz jeszcze dzi?kuj?); poci?gn??o to za sob? pewne zmiany w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford"; ponadto w wykazie internetowych s?owników dwuj?zycznych pojawi? si? adres nowego s?ownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego;

  7 wrze?nia 2008
- A? 32 nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" zaproponowane przez Jerzego O?an? i jedno przez Mariusza Kowala oraz kilkana?cie nowych z?otych my?li komentatorów sportowych (pok?osie olimpiady), nades?anych przez Marka Cegie??. Wszystkim korespondentom serdecznie dzi?kuj? za wspó?prac?.

19 maja 2008
- Nowy tekst z cyklu "S?owa trudne, dziwne i ciekawe", dwa nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" (jeden poprawiony b??d terminologiczny, dostrze?ony przez Mariusza Kowala i jeden brakuj?cy do?? elementarny termin z zakresu fizyki, nades?any przez Andrzeja Balcerzaka) oraz po kilkana?cie nowych terminów w S?owniku chemicznym i S?owniku ksi?gowo?ci.

18 marca 2008
- T?umacz przysi?g?y jak notariusz - nowy artyku? w dziale W kwestii formalnej; trzecie ?wiczenie z cyklu Elementarz t?umacza; ok. 20 nowych terminów w S?owniku chemicznym i kilkana?cie w S?owniku ksi?gowo?ci

28 stycznia 2008
- Obszerna recenzja Dictionary of Hotel and Tourist Terms.

16 stycznia 2008
- Nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych", ponad 120 nowych terminów w S?owniku chemicznym oraz drobne porz?dki i dwa nowe adresy w dziale Z innej strony. Od stycznia w Serwisie mo?na tak?e kupi?, bardzo chwalony przez u?ytkowników, S?ownik budownictwa Tomasza Tomlika. Gor?co polecam!


Historia Serwisu do 2007 r. (dla ciekawych)

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany