Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow S?owniki arrow S?ownik ksi?gowo?ci Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size

S?ownik ksi?gowo?ci

 

S?ownik ksi?gowo?ciS?ownik zawiera aktualnie ok. 3500 terminów i wyra?e? z zakresu ksi?gowo?ci, rachunkowo?ci, kosztorysowania, fakturowania oraz obrotu gie?dowego, podanych w uk?adzie polsko-angielskim. Z za?o?enia nie uwzgl?dniono poj?? bardzo ogólnych, typu zwi?ksza?, zmniejsza?, które mo?na znale?? bez trudu w ka?dym s?owniku. Je?eli jakie? s?owo pojawia si? jako element hase? z?o?onych, nie wyst?puje ju? samodzielnie (st?d np. obok rozmaitych rodzajów cen czy aktywów nie ma odr?bnego has?a cena ani aktywa), chyba ?e ma wi?cej ni? jeden angielski odpowiednik (np. akredytywa). Przyj?to pisowni? brytyjsk?, ale podano te? niektóre terminy ameryka?skie opatrzone skrótem {US}. W nawiasy klamrowe uj?to wszelkie dodatkowe uwagi, umo?liwiaj?ce prawid?ow? identyfikacj? nazw i poj?? (np. przecenia? - {ocenia? zbyt wysoko} lub {obni?a? cen?}).

S?ownik nie uwzgl?dnia oboczno?ci typu czasownik dokonany/niedokonany, pisownia ??czna/roz??czna, dlatego najlepiej szuka? w nim tylko fragmentów s?ów (co najmniej dwuliterowych).

Wpisz szukany termin lub jego fragment:
Zob. te? przyk?adowy bilans oraz rachunek zysków i strat w wersji dwuj?zycznej.

 

© by Arkadiusz Belczyk 2009-2013
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany