Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Historia Serwisu do 2007 r. 

(dla ciekawych)

 

10 grudnia 2007
- Mam przyjemno?? zaproponowa? u?ytkownikom Serwisu bardzo interesuj?cy poradnik Paw?a Pollaka pt. Jak wyda? ksi??k?, rozwijaj?cy kilka w?tków z dzia?u W kwestii formalnej; ponadto w S?owniku geograficznym dosz?o ok. 50 nowych nazw, g?ównie z Australii i staro?ytno?ci, a w S?owniku chemicznym ponad 20 nowych hase?. 

13 pa?dziernika 2007
- Nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych", ok. 30 nowych hase? w S?owniku chemicznym oraz drobne poprawki i uaktualnienia w dziale Z innej strony.

1 wrze?nia 2007
- Tym razem a? 15 nowych hase? w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford", zaproponowanych przez Iwon? Witek, Dawida Urba?skiego i przede wszystkim Jerzego O?an? (bardzo dzi?kuj?!); do tego bardzo interesuj?cy nowy adres w dziale Z innej strony.

18 lipca 2007
- W ko?cu mog? zaprezentowa? d?ugo zapowiadane "T?umaczenie filmów", now? ksi??k? lu?no nawi?zuj?c? do „Poradnika t?umacza” i dost?pn? wy??cznie w internecie. Mam nadziej?, ?e zaspokoi oczekiwania czytelników. Przy okazji w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" pojawi?y si? dwa nowe has?a zaproponowane przez Ma?gorzat? Semeniuk, a w S?owniku geograficznym ok. 40 nowych nazw, g?ównie z Ameryki Pó?nocnej.

4 maja 2007
- "(Bardzo ma?y) s?ownik ksi?gowo?ci" w ko?cu przeobrazi? si? w ca?kiem spory  S?ownik ksi?gowo?ci i bran? pokrewnych oparty na skrypcie PHP. Dzi?kuj? Ma?kowi Wi?niewskiemu i Karolinie Maci?g za udost?pnienie materia?ów oraz Jarkowi Fejdychowi za pomoc w ich opracowaniu; dwa nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" (jedno zaproponowane przez Joann? Grotkowsk?).

20 marca 2007
- Nowo?? w dziale Lektury: "Interpunkcja dziennikarska" samego Stanis?awa Bara?czaka - tekst stary, ale niestety wci?? aktualny; w Kwiatkach ?w. Hieronima tym razem fotokorespondencja z Walii (dzi?kuj? Monice Thomas); dwa nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" (jedno zaproponowane przez Marka Cegie??); kilka nowych adresów w dziale Z innej strony.

14 stycznia 2007
- Druga cz??? Elementarza t?umacza; w Kwiatkach ?w. Hieronima t?umaczenie arcydowolne, wyszperane w internecie przez Janusza Bienia; w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" nowe has?o zaproponowane przez ?ukasza Piwko; ponad 30 nowych z?otych my?li sprawozdawców sportowych, przys?anych przez Marka Cegie??; drobne sprostowanie do recenzji Kognitywno-komunikacyjnej teorii przek?adu, nades?ane przez Tadeusza Piotrowskiego; ok. 20 nowych terminów w S?owniku chemicznym.

21 listopada 2006
- Nowy tekst w dziale Lektury: Elementarz t?umacza; drobiazg egzotyczny w Kwiatkach ?w. Hieronima; w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford" trzy nowe has?a zaproponowane przez Paw?a D?browskiego i jedno przez Marka Cegie?? (dzi?kuj? za cierpliwo??!); ok. 40 nowych hase? w S?owniku geograficznym (g?ównie nazwy z Bliskiego Wschodu, w tym wiele staro?ytnych); ok. 100 nowych terminów w S?owniku chemicznym; drobne zmiany w strukturze Serwisu.

17 sierpnia 2006
- W "Polsce po angielsku" nazwy wa?niejszych instytucji i urz?dów centralnych; nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; trzy nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do "Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford", zaproponowane przez Paw?a D?browskiego.

18 czerwca 2006
- Nowa recenzja: Kognitywno-komunikacyjna teoria przek?adu; dwa nowe has?a w Uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Andrzeja Balcerzaka; prawie 30 nowych cytatów z wyst?pie? George’a W. Busha; jedno nowe has?o w Dykcjonaryjkach, nades?ane przez Adama Sikor?, a do tego sporo nowo?ci w dziale Z innej strony.

19 maja 2006
- Po niemal czterech latach istnienia nadesz?a pora na gruntown? modernizacj? Serwisu. Dzi?ki rezygnacji z ramek i przej?ciu na CMS wszystkie podstrony zyska?y odr?bne adresy internetowe, mo?liwe te? by?o zainstalowanie wewn?trznej wyszukiwarki, o któr? prosi?o sporo osób. Nie zmieni?a si? natomiast zasadnicza struktura zawarto?ci. Do?o?y?em wszelkich stara?, aby Serwis w nowej postaci dzia?a? bez zarzutu, je?li jednak co? umkn??o mojej uwadze, b?d? wdzi?czny za ka?dy sygna? o ewentualnych problemach z korzystaniem.
 
21 kwietnia 2006
- Nowy tekst w dziale Lektury: Transkrypcja z alfabetów nie?aci?skich; nowe has?o w Uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Karin? Lareck?; ponad 120 nowych hase? w S?owniku geograficznym (g?ównie miejscowo?ci i rzeki w Indiach) oraz bardzo interesuj?cy adres w dziale Z innej strony: The Literature Network, czyli internetowa skarbnica dzie? ?wiatowej literatury, oczywi?cie z wyszukiwark?.

19 marca 2006
- Nowo?ci w dziale S?owniki: angielsko-polski s?ownik bryd?owy, ok. 80 nowych hase? w s?owniku chemicznym i kilka w geograficznym, a tak?e drobne uaktualnienia w dziale Z innej strony.

28 lutego 2006
- Tym razem tylko zmiany techniczne - nowe i lepsze skrypty obs?uguj?ce s?ownik nazw geograficznych, chemiczny i tytu?ów filmowych. Dzi?kuj? bardzo Patrykowi Pawlecie za fachow? pomoc.

27 stycznia 2006
- Dwa znakomite teksty Bronis?awa Opackiego, funkcjonuj?ce ju? od pewnego czasu w internecie, ale na pewno zas?uguj?ce na popularyzacj?: Programy wspomagaj?ce t?umaczenie - za i przeciw w dziale Lektury oraz Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" w dziale W kwestii formalnej.

5 stycznia 2006
- W dziale W kwestii formalnej obszerne uwagi Marka Czerskiego (bardzo dzi?kuj?!) o roszczeniach finansowych coraz cz??ciej wysuwanych w stosunku do t?umaczy - tekst bardzo wa?ny, który powinien da? do my?lenia nie tylko pocz?tkuj?cym w tym zawodzie; ponadto nowe has?o w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Jana Halbersztata, ok. 20 nowych hase? w S?owniku geograficznym (Ba?kany i Azja Mniejsza), a w dziale Z innej strony adres cennej publikacji internetowej o sztuce przek?adu.

18 listopada 2005
- Nowe wersje tekstów o t?umaczach przysi?g?ych w dziale W kwestii formalnej, uwzgl?dniaj?ce najnowsze zmiany w ustawowodawstwie, jak i sama ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego; ponadto kilka nowych adresów w dziale Z innej strony.

16 pa?dziernika 2005
- Recenzja prezentowanego ju? Polsko-angielskiego i angielsko-polskiego s?ownika budownictwa, infrastruktury, wyposa?enia Tomasza Tomlika; ponad sto nowych hase? w S?owniku chemicznym; drobne porz?dki w dziale Z innej strony.

22 wrze?nia 2005
- Nowo?? w dziale S?owniki: (Bardzo) ma?y polsko-angielski s?ownik ksi?gowo?ci, na razie ograniczaj?cy si? do Bilansu oraz Rachunku zysków i strat. W tym samym dziale mam przyjemno?? zaprezentowa? Polsko-angielski i angielsko-polski s?ownik budownictwa, infrastruktury, wyposa?enia Tomasza Tomlika, czyli now? wersj? "Podr?cznego s?ownika budowlanego", bardzo cenionego przez u?ytkowników.

4 wrze?nia 2005
- Cztery nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Artura Jachacego, Andrzeja Balcerzaka i Ma?ka Majera; nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; zmiany i uzupe?nienia w dziale Z innej strony.

4 lipca 2005
- Nowa recenzja, tym razem S?ownika turystyki i hotelarstwa; dwa nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Andrzeja Balcerzaka i Ma?ka Majera; jedno nowe has?o w Dykcjonaryjkach, wyszperane przez Ludwika Stawowego w niezawodnym S?owniku biznesu Wydawnictwa Wilga, oraz kilka nowych odsy?aczy w dziale Z innej strony.

28 maja 2005
- Tym razem tylko uzupe?nienia i poprawki do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, ale za to w liczbie a? dwudziestu (!), w wi?kszo?ci z zakresu medycyny, zaproponowane przez Andrzeja Balcerzaka, który staje si? tym samym jednym z g?ównych wspó?autorów tego dzia?u.

24 kwietnia 2005
- Cztery nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane cz??ciowo przez Andrzeja Balcerzaka i Dawida Urba?skiego; nowy tekst, a ?ci?lej gar?? praktycznych porad i wskazówek dla pocz?tkuj?cych t?umaczy w dziale W kwestii formalnej; ok. 30 nowych hase? w S?owniku geograficznym.

28 marca 2005
- Po d?u?szej przerwie spowodowanej nawa?em pracy wreszcie kilka nowo?ci: przede wszystkim gruntowne porz?dki w dziale odsy?aczy (kilka adresów przyby?o, kilka uby?o, sporo wymaga?o ró?nego rodzaju aktualizacji); ponadto nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych", nowa kolekcja w Kwiatkach ?w. Hieronima (Szum medialny) oraz dwa nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Andrzeja Balcerzaka i Cezarego Kuzdrza?a.

26 grudnia 2004
- Nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych", a w Kwiatkach ?w. Hieronima tym razem krótki film dedykowany zw?aszcza t?umaczom przysi?g?ym i konsekutywnym.

5 grudnia 2004
- Nowe has?o w "Polsce po angielsku" (partie i organizacje polityczne); kolejne trzy nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford oraz oko?o 30 nowych hase? w S?owniku chemicznym.

15 listopada 2004
- Nieco autoreklamy, czyli tekst O autorze; poza tym trzy nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford; kilka nowych odsy?aczy w ró?nych dzia?ach; oko?o 30 nowych hase? w S?owniku geograficznym (g?ównie ze staro?ytnej Grecji).

24 pa?dziernika 2004
- Nowy tekst w dziale Lektury (Elektroniczne czy papierowe?); nowe has?o w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Ma?ka Majera; nowa kolekcja w Kwiatkach ?w. Hieronima (George W. speaking) przys?ana przez Marka Cegie??; drobne uzupe?nienie do recenzji Translatiki spowodowane interwencj? autorów English Translatora.

7 pa?dziernika 2004
- Kilkadziesi?t nowych cytatów w kolekcji humoru sportowego, w wi?kszo?ci przys?anych przez Marka Cegie??; dwa nowe teksty w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; oko?o 50 nowych hase? w S?owniku chemicznym.

13 wrze?nia 2004
- Nowe has?o w "Polsce po angielsku" (królowie Polski); trzy uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford; oko?o 100 nowych hase? w S?owniku tytu?ów filmowych.

22 sierpnia 2004
- Recenzja systemu t?umacz?cego Translatica Pro, wyj?tkowo obszerna, ale temat tego wymaga; w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford uwagi Mieszka Soko?owskiego o t?umaczeniu rozmaitych rodzajów spó?ek przy okazji poprawek do has?a partnership.

28 lipca 2004
- Trzecia i ostatnia cz??? polsko-angielskiego s?ownika tytu?ów dzie? literatury polskiej; pi?? uzupe?nie? i poprawek do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowanych cz??ciowo przez Tomka Bieronia i Mieszka Soko?owskiego; oko?o 50 nowych hase? w S?owniku geograficznym.

2 lipca 2004
- Nowy tekst w dziale W kwestii formalnej (Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze?); oficjalna errata do angielsko-polskiego tomu S?ownika Ko?ciuszkowskiego (brakuj?ce has?o charge); oko?o 300 nowych terminów w S?owniku chemicznym, g?ównie z zakresu chemii spo?ywczej (gorzelnictwo, browarnictwo, cukrownictwo, miody i inne produkty pszczelarskie); drobne porz?dki w dziale Z innej strony (kilka polecanych stron najwyra?niej znikn??o z internetu, a kilka innych zmieni?o adres); polecam tak?e uwadze dodany w odpowiednich recenzjach odsy?acz do obszernej analizy porównawczej s?owników PWN-Oxford i Fundacji Ko?ciuszkowskiej, zamieszczonej w lipcowym wydaniu Translation Journal, która zainteresuje zw?aszcza t?umaczy tekstów z dziedziny prawa i finansów.

20 czerwca 2004
- Z powodu gwa?townie rosn?cej ilo?ci spamu zmuszony jestem zmieni? adres kontaktowy; od tej pory b?dzie on podawany w formie graficznej. Przepraszam za zwi?zane z tym utrudnienia. Jednocze?nie chcia?bym prosi? wszelkie osoby, które w ostatnich dniach nie otrzyma?y ode mnie odpowiedzi na korespondencj?, o ponowny kontakt, mog?o si? bowiem zdarzy?, ?e w zalewie ?mieci do kosza trafi?y tak?e ich listy.

13 czerwca 2004
- Du?e zmiany w S?owniku geograficznym: od teraz zawiera list? stolic wszystkich pa?stw ?wiata oraz stanów USA - w sumie przyby?o ok. 200 hase?; ponadto pi?? uzupe?nie? i poprawek do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowanych przez Tomka Bieronia, El?biet? Ma?ko i Zbigniewa Szczudlika, a tak?e drobne poprawki, uzupe?nienia, uaktualnienia i nowe odsy?acze w dziale Z innej strony.

17 maja 2004
- II cz??? polsko-angielskiego s?ownika tytu?ów dzie? literatury polskiej; w "Polsce po angielsku" zestawienie wa?niejszych wyzna? religijnych; sze?? uzupe?nie? do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowanych przez Dawida Urba?skiego, Krzysztofa Ko?urno i Henryka Szczudlika; kilkana?cie nowych hase? w S?owniku tytu?ów filmowych, cz??ciowo podes?anych przez Kaj? Krawczyk.

16 kwietnia 2004
- Trzeci i na razie ostatni kola? translatorski w Kwiatkach ?w. Hieronima ("Co tam, panie, w motoryzacji?"); nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; jeszcze dwa uzupe?nienia do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Krzysztofa Ko?urno; ok. 20 nowych hase? w S?owniku tytu?ów filmowych.

29 marca 2004
- Nowy tekst w dziale Lektury (O t?umaczeniu filmów); w Dykcjonaryjkach niewiarygodna wpadka autorów S?ownika Ko?ciuszkowskiego, odkryta przez Krzysztofa Ko?urno; do tego ok. 40 nowych hase? w S?owniku chemicznym.

18 marca 2004
- Nowa recenzja s?ownika; dwa nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford; jeszcze jedno drobne postscriptum do recenzji tego?; kilka nowych hase? w Dykcjonaryjkach, wypatrzonych przez Ludwika Stawowego i Asi? Gajlewicz; ok. 30 nowych hase? w S?owniku tytu?ów filmowych (zbli?amy si? do tysi?ca!), a w dziale Z innej strony nowy odsy?acz do sporego s?ownika dwuj?zycznego.

22 lutego 2004
- Nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; nowy tekst w dziale W kwestii formalnej (Jak nie da? si? oszuka??); oko?o 200 nowych hase? i dwa odsy?acze do pokrewnych stron w S?owniku chemicznym; nowo?ci i uaktualnienia w dziale Z innej strony.

28 stycznia 2004
- W cyklu "Polska po angielsku" tym razem Polsko-angielski s?ownik tytu?ów dzie? literatury polskiej, z uwagi na obj?to?? zamieszczony w dziale S?owniki; na razie gotowa jest pierwsza cz???, od ?redniowiecza do romantyzmu (dzi?kuj? Albinowi Gierunowi za dostarczenie materia?ów); w Kwiatkach ?w. Hieronima urocza reklama us?ug translatorskich wyszperana przez u?ytkowników grupy pl.hum.tlumaczenia; ponadto trzy nowe has?a i jedno uzupe?nienie do has?a ju? istniej?cego w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford (dzi?kuj? Monice Czekalskiej i Adamowi Za?uskiemu) oraz po ok. 30 nowych hase? w S?owniku geograficznym i S?owniku tytu?ów filmowych.

8 stycznia 2004
- Nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; nowy tekst w dziale W kwestii formalnej; oko?o 20 nowych hase? w S?owniku geograficznym i jedno nowe has?o w Dykcjonaryjkach.

18 grudnia 2003
- Po d?ugich zmaganiach w ko?cu mog? zaprezentowa? najwi?kszy dost?pny w internecie "Polsko-angielski s?ownik chemiczny"; inne nowo?ci w tym odcinku to nowy, ?wietnie si? zapowiadaj?cy dzia? w Kwiatkach ?w. Hieronima pt. Dykcjonaryjki, którego pomys? podsun??, jak i dostarczy? do niego pierwsz? porcj? hase?, Ludwik Stawowy (dzi?kuj? pi?knie!); do tego cztery nowe uzupe?nienia i poprawki do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, tym razem wyszperane przez Ludwika Stawowego i Ma?ka Majera.

19 listopada 2003
- Oko?o 60 nowych przyk?adów polskiego j?zyka sportowego, w tym dwie nowe kategorie; ok. 50 nowych hase? w S?owniku filmowym (g?ównie tytu?y z lat 60.); kilka nowych odsy?aczy i uaktualnie? w dziale Z innej strony; w "Polsce po angielsku" tym razem "Administracja centralna i samorz?dowa".

30 pa?dziernika 2003
- Nowa recenzja, trzech s?owników naraz; nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; nowe has?o w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Paw?a Niezbeckiego; dwa nowe odsy?acze w dziale Z innej strony/Inne; ok. 20 nowych hase? w S?owniku filmowym.

16 pa?dziernika 2003
- Nowy tekst w dziale Lektury: "Maciej S?omczy?ski vs. William Shakespeare" Anny Staniewskiej, opublikowany przed 20 laty w londy?skim "Pulsie"; ponadto drobne uzupe?nienie recenzji s?ownika PWN-Oxford; dwa nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowane przez Ma?ka Majera, oraz nowe has?a w S?owniku nazw geograficznych (ok. 60).

2 pa?dziernika 2003
- Z przyczyn obiektywnych (technicznych) nie mog? w tej chwili aktualizowa? Serwisu tak cz?sto, jak bym sobie tego ?yczy?. Mam nadziej?, ?e problemy wkrótce zostan? rozwi?zane. A na razie proponuj?: pierwsz? cz??? nowego s?ownika - "Polska po angielsku", przedstawiaj?cego angielskie odpowiedniki rozmaitych k?opotliwych polskich terminów; uaktualnienia i kilka nowych odsy?aczy w dziale Z innej strony; nowe has?o oraz drobne uzupe?nienia w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; kilkana?cie nowych hase? w S?owniku filmowym.

7 wrze?nia 2003
- Obszerna recenzja Nowego s?ownika Fundacji Ko?ciuszkowskiej; kolekcja cytatów z t?umacze? literatury informatycznej w Kwiatkach ?w. Hieronima ("Podstawy wyborów, którym b?dziecie musieli sprosta?"); nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; kilkadziesi?t nowych hase? w S?owniku nazw geograficznych i S?owniku filmowym.

23 sierpnia 2003
- Nowa recenzja s?ownika; nowy tekst w dziale W kwestii formalnej (przedruk z "Gazety Wyborczej"); nowe has?o w "S?owach trudnych, dziwnych i ciekawych"; oko?o 100 nowych hase? w S?owniku nazw geograficznych (w tym wiele nazw z Ukrainy); dwana?cie nowych hase? w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, przys?anych przez niezawodnego Tomka Bieronia.

19 lipca 2003
- Pierwsze has?o w nowym tek?cie zatytu?owanym "S?owa trudne, dziwne i ciekawe"; oko?o 120 nowych hase? w S?owniku nazw geograficznych; dwa nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford; kilkana?cie nowych hase? w S?owniku filmowym; kilka nowych odsy?aczy, w tym jeden wyj?tkowo w dziale Recenzje (omówienia s?owników frazeologicznych j?zyka polskiego).

18 czerwca 2003
- Oko?o 100 nowych czasowników w Suplemencie do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford; oko?o 150 nowych tytu?ów w S?owniku filmowym (w wi?kszo?ci podes?anych przez Dorot? Strukowsk? (dzi?kuj?!); dwa nowe odsy?acze w dziale Z innej strony; uaktualnienia i nowy tekst w dziale W kwestii formalnej.

31 maja 2003
- Trzecia cz??? Suplementu do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford autorstwa Radka Wi?ckowskiego - oko?o 250 przymiotników w dwóch kategoriach; kilka nowych odsy?aczy w dziale Z innej strony (m.in. do pol.-ang. s?ownika medycznego).

14 maja 2003
- Dwa nowe teksty w dziale Recenzje; uaktualnienia i kilka nowych adresów w dziale Z innej strony; kilkana?cie nowych hase? w S?owniku geograficznym; smutne postscriptum do "Listu otwartego w sprawie t?umaczenia acquis communautaire".

30 kwietnia 2003
- Druga cz??? Suplementu do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford autorstwa Radka Wi?ckowskiego - tym razem oko?o 350 czasowników w trzech kategoriach.

12 kwietnia 2003
- Z ogromn? przyjemno?ci? rozpoczynam prezentacj? obszernego Suplementu do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, przygotowanego przez Radka Wi?ckowskiego - na pocz?tek oko?o 300 rzeczowników; reszta hase? w opracowaniu redakcyjnym. Dwa nowe has?a, zaproponowane przez Marka Czerskiego, pojawi?y si? tak?e w Poprawkach i uzupe?nieniach do tego s?ownika.

29 marca 2003
- Kilka nowych hase? w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford, zaproponowanych tym razem przez Radka Wi?ckowskiego; nowy odsy?acz do cennej ameryka?skiej publikacji poprawno?ciowej (w cz??ci Inne); oko?o 60 nowych hase? w S?owniku geograficznym.

16 marca 2003
- Nowy tekst w dziale W kwestii formalnej, kolekcja cytatów z t?umacze? przewodników turystycznych w Kwiatkach ?w. Hieronima ("Dolina poprzecinana skomplikowan? sieci? male?kich poletek") oraz trzy nowe has?a w uzupe?nieniach i poprawkach do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford (ostatnio wyra?nie te? wyd?u?y?a si? lista dostrze?onych w tym?e s?owniku b??dów ortograficznych - zainteresowanych odsy?am do recenzji.

27 lutego 2003
- Nowy tekst w dziale Recenzje, nowy odsy?acz w dziale Z innej strony/Publikacje do interesuj?cego artyku?u o t?umaczeniach komputerowych oraz oko?o 70 nowych hase? w S?owniku geograficznym.

12 lutego 2003 - Dwa nowe teksty w dziale W kwestii formalnej oraz oko?o stu nowych tytu?ów w S?owniku filmowym.

19 stycznia 2003
- Nowy kola? translatorski w Kwiatkach ?w. Hieronima ("Are You Experienced, czyli Electric Ladyland, Hendrix i inni") oraz kilkadziesi?t nowych hase? we wszystkich trzech s?ownikach.

8 stycznia 2003
- Nowo?? w dziale S?owniki: Poprawki i uzupe?nienia do Wielkiego s?ownika angielsko-polskiego PWN-Oxford (oko?o stu hase?); kilka nowych odsy?aczy i nowa kategoria w dziale Z innej strony (Publikacje); oko?o 80 nowych tytu?ów w S?owniku filmowym.

11 grudnia 2002
- Dwa nowe teksty w dziale Recenzje; kilka nowych odsy?aczy i nowa kategoria w dziale Z innej strony (Katalogi s?owników); oko?o 150 nowych hase? w S?owniku geograficznym.

20 listopada 2002
- Obszerny tekst w dziale Lektury po?wi?cony problemom t?umaczenia na j?zyk angielski polskich nazw geograficznych; kilka nowych adresów list dyskusyjnych w dziale Z innej strony, zaproponowanych przez Dariusza Cichockiego; oko?o 60 nowych tytu?ów w S?owniku filmowym (g?ównie seriali).

30 pa?dziernika 2002
- Drobne usprawnienia w ró?nych dzia?ach zaproponowane cz??ciowo przez u?ytkowników Serwisu (dzi?kuj? zw?aszcza Marcinowi Bieszczaninowi); kilka tekstów w dziale W kwestii formalnej, odpowiadaj?cych na podstawowe pytania zwi?zane z zawodem t?umacza.

12 pa?dziernika 2002
- Ponad sto nowych hase? w S?owniku geograficznym.

25 wrze?nia 2002
- Dwa podstawowe akty prawne w dziale W kwestii formalnej: Prawo autorskie oraz Rozporz?dzenie w sprawie bieg?ych s?dowych i t?umaczy przysi?g?ych.

17 sierpnia 2002
- Oko?o stu nowych hase? w S?owniku filmowym.

2 sierpnia 2002
- Uruchomienie Serwisu T?umacza.

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany