Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

?wiczenie 2
(wielkie i ma?e litery)

 

 

Które z zaznaczonych s?ów zapisano niezgodnie z regu?ami polskiej ortografii?

 

 1. G?ównym sponsorem projektu zosta? Sir Paul McCartney.
 2. Siedziba firmy Eurokabel znajduje si? przy Ulicy Miodowej 4.
 3. List napisano 3 Wrze?nia 2001 r. i wys?ano w Trójmie?cie.
 4. Nast?pnie kliknij Panel Sterowania.
 5. Na koncert Dire straits przyby?y t?umy Berli?czyków.
 6. Mieszka?cy Zachodu w wi?kszo?ci niewiele wiedz? o kulturze islamu.
 7. Zapraszamy na nasz? stron? Internetow?.
 8. Jacques mieszka w Zachodniej Owernii, ale z pochodzenia jest Alzatczykiem.
 9. W krajach Europy wschodniej szerzy si? korupcja.
 10. Niespodziewan? wizyt? w koszarach z?o?y? sam Minister obrony.
 11. Najnowsze nabytki ogrodu to dwa psy chichuahua i m?ody tygrys Bengalski.
 12. Drog? t? wybudowali staro?ytni Rzymianie.
 13. Najwi?cej Afga?skie kobiety wycierpia?y za rz?dów Talibów.
 14. Dwie najwa?niejsze religie w tym kraju to Buddyzm i Judaizm.
 15. Od kilku lat w Wielkiej Brytanii rz?dzi Partia pracy, a torysi pozostaj? w opozycji.
 16. Mój ulubiony styl w malarstwie to impresjonizm.
 17. Co dok?adnie oznacza termin „thatcheryzm”?
 18. Jak wszyscy pami?taj? ze szko?y podstawowej, Bitwa pod Grunwaldem mia?a miejsce 15 lipca 1410 r.
 19. Zmiany te nasili?y si? po ostatniej Epoce Lodowcowej.
 20. Najwi?kszym zainteresowaniem cieszy? si? referat o intryguj?cym tytule „Przez Dziurk? od Klucza”.
 21. Dom znajduje si? w pobli?u Jeziora Genewskiego.
 22. W tym celu wybierz opcj? Zapisz jako.
 23. Mówi o tym obszernie m.in. konwencja Genewska.
 24. Przodkowie dzisiejszych Serbów, Macedo?czyków i Bu?garów (a bardziej na Zachód tak?e Chorwatów i S?owe?ców) zalali dos?ownie ca?y pó?wysep Ba?ka?ski.
 25. Miasto Hamilton le?y nad Jeziorem Ontario.
 26. W przysz?ym roku LOT planuje zakup dwóch nast?pnych boeingów.
 27. Czy dalmaty?czyki pochodz? z Dalmacji?
 28. W Szabat urz?dnicy w Ministerstwie Obrony nie pracuj?, co oczywi?cie nie znaczy, ?e izraelska armia ma wolne.
 29. Ca?y dokument najlepiej pobra? jako skompresowany plik postscriptowy.
 30. Jedyny obraz Leonarda Da Vinci, jaki mo?na ogl?da? w Polsce, to „Dama z Gronostajem”.

 

ODPOWIEDZI  Odpowiedzi

 

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany