Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

?wiczenie 1
(odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia)


 

Ogólne zasady odmiany imion i nazwisk obcego pochodzenia mo?na znale?? w ka?dym s?owniku ortograficznym, jak cho?by w tym udost?pnionym w internecie przez PWN. Obszern? list? tego typu nazw w?asnych (a tak?e nazw geograficznych) i ich form deklinacyjnych zawiera równie? aneks do S?ownika poprawnej polszczyzny, obowi?zkowej pozycji w podr?cznej biblioteczce ka?dego t?umacza.

Zapisz podane ni?ej obcoj?zyczne imiona i nazwiska w przypadku gramatycznym narzuconym przez wyra?enie, w jakim zosta?y u?yte. Zwró? uwag? na j?zyk pochodzenia i p?e?. Niekiedy mo?liwe s? alternatywne formy zapisu. Po sko?czeniu ?wiczenia kliknij przycisk u do?u, aby porówna? swoje odpowiedzi z kluczem.

   

1. samochód [Jacques Chirac]

2. pokazali go [Jacques Chirac]

3. pojechali z [Jacques Chirac]

4. [de Gaulle] przyniesiono list

5. g?osowa? za [de Gaulle]

6. zabrak?o tylko [Andrew Doyle]

7. rozmowa z [Timothy Braille]

8. przyja?ni? si? z [Georges Braque]

9. nie zabrak?o te? [Georges Braque]

10. film o [Édouard Manet]

11. kilkana?cie lat po [Canaletto]

12. [Canaletto] nie dano wyboru

13. krytycy nie pozostawili na [Irving Shaw] suchej nitki

14. esej o [Philip Marlow]

15. trwa? wiernie przy [Laplace]

16. osi?gni?cia [Laplace]

17. znaleziono go przy [Thomas Beckett]

18. do?wiadczenia [Torricelli]

19. zast?piono go [Maurice O’Casey]

20. informacje o [Micky Connaught]

21. ?ona [Micky Connaught]

22. przyszed? pó? godziny po [Lawrence Mulberry]

23. teoria [Chomsky]

24. o [Chomsky] znowu zrobi?o si? g?o?no

25. [Roy Brady] przedstawiono dwie propozycje

26. dyskutowali o [Gordon Bennett]

27. ksi??ki [de Sade]

28. praca doktorska o [de Sade]

29. spotkanie z [Beaumarchais]

30. pomog?o to [Caravaggio]

31. [Victor Hugo] zaproponowano

32. obrazy [Watteau]

33. Wie?a [Eiffel]

34. anegdota o [Godfrey Eliot]

35. wspólnie z [Jean Anouilh]

36. z [Anthony Moore]

37. obrazy [Ingres]

38. by? zainspirowany [Ingres]

39. opowie?? o [Caroline Murphy]

40. film o [Seth Kelly]

41. spotkanie u [Seth Kelly]

42. pos?u?yli si? [Gary Kelley]

43. nie s?ysza? o [Fritz Murnau]

44. ?mier? [Fritz Murnau]

45. wyst?pi? wraz z [Pavarotti]

46. przegrana [Al Gore]

47. kto przyjdzie po [Al Gore]

48. [Pasteur] zrobi?o si? s?abo

49. spotka? si? z [François Mitterand]

50. referat o [John Booth]

51. po raz ostatni [Henry Toth] widziano wczoraj

52. doniesienia o [Henry Toth]

53. pokaza?a to [Martha Brant]

54. [Cynthia] znowu nie ma w domu

55. pojechali tam z [Jacqueline]

56. ani ?ladu po [Rebecca Stowe]

57. w domu [Nastassia Kinsky]

58. ?ycie [Macy Livingstone]

59. stworzony przez [Paul Cox]

60. film o [Paul Cox]

61. osi?gni?cia [Jimmy Pace]

62. stoi zaraz za [Jimmy Pace]

63. stoi przy [Jimmy Pace]

64. rozstali si? z [Bruce Springsteen]

65. pisz? o [Bruce Springsteen]

 

 ODPOWIEDZI  Odpowiedzi


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany