Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Bilans - Balance Sheet

AKTYWA   ASSETS
A. Aktywa trwa?e   A. Fixed assets
I. Warto?ci niematerialne i prawne
 
I. Intangible fixed assets
1. Koszty zako?czonych prac rozwojowych
 
1. Research and development expenditure
2. Warto?? firmy
 
2. Goodwill
3. Inne warto?ci niematerialne i prawne
 
3. Other intangibles
4. Zaliczki na warto?ci niematerialne i prawne
 
4. Prepayments for intangible fixed assets
II. Rzeczowe aktywa trwa?e
 
II. Tangible fixed assets
1. ?rodki trwa?e
 
1. Fixed assets
a) grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego)
 
a) freehold land (including right of perpetual use)
b) budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej
 
b) buildings and constructions
c) urz?dzenia techniczne i maszyny
 
c) plant and machinery
d) ?rodki transportu
 
d) vehicles
e) inne ?rodki trwa?e
 
e) other tangible fixed assets
2. ?rodki trwa?e w budowie
 
2. Assets under construction
3. Zaliczki na ?rodki trwa?e w budowie
 
3. Prepayment for tangible fixed assets
III. Nale?no?ci d?ugoterminowe
 
III. Long-term debtors
IV. Inwestycje d?ugoterminowe
 
IV. Long term investments
1. Nieruchomo?ci
 
1. Real estate
2. Warto?ci niematerialne i prawne
 
2. Intangible fixed assets
3. D?ugoterminowe aktywa finansowe
 
3. Long-term financial assets
a) w jednostkach powi?zanych
 
a) interbranch and group investments
- udzia?y lub akcje
 
- stocks or shares
- inne papiery warto?ciowe
 
- other securities
- udzielone po?yczki
 
- loans granted
- inne d?ugoterminowe aktywa finansowe
 
- other long-term financial assets
b) w pozosta?ych jednostkach
 
b) other investments
4. Inne inwestycje d?ugoterminowe
 
4. Other long-term investments
V. D?ugoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe
 
V. Long-term prepayments and accrued income
1. Aktywa z tytu?u odroczonego podatku dochodowego
 
1. Deferred income tax
2. Inne rozliczenia mi?dzyokresowe
 
2. Other
B. Aktywa obrotowe   B. Current assets
I. Zapasy
 
I. Stock
1. Materia?y
 
1. Raw materials
2. Pó?produkty i produkty w toku
 
2. Semi-finished goods and work in progress
3. Produkty gotowe
 
3. Finished products
4. Towary
 
4. Merchandise
5. Zaliczki na poczet dostaw
 
5. Prepayments for stock
II. Nale?no?ci krótkoterminowe
 
II. Short-term debtors
1. Nale?no?ci od jednostek powi?zanych
 
1. Interbranch and group debtors
a) z tytu?u dostaw i us?ug, o okresie sp?aty:
 
a) trade debtors with maturity date:
- do 12 miesi?cy
 
- up to 12 months
- powy?ej 12 miesi?cy
 
- over 12 months
b) inne
 
b) other
2. Nale?no?ci od pozosta?ych jednostek
 
2. Other short-term debtors
a) z tytu?u dostaw i us?ug
 
a) trade debtors
b) z tytu?u podatków, dotacji, ce?, ubezpiecze? spo?ecznych i zdrowotnych
 
b) taxation, subsidy and social security debtors
c) inne
 
c) other debtors
d) dochodzone na drodze s?dowej
 
d) debtors subject to court proceedings
III. Inwestycje krótkoterminowe
 
III. Short-term investments
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 
1. Short-term financial assets
a) w jednostkach powi?zanych
 
a) in interbranch and group entities
b) w pozosta?ych jednostkach
 
b) other investments
c) ?rodki pieni??ne i inne aktywa pieni??ne
 
c) cash and cash equivalents
- ?rodki pieni??ne w kasie i na rachunku
 
- cash at hand and at bank
- inne ?rodki pieni??ne
 
- other cash and cash equivalents
- inne aktywa pieni??ne
 
- other financial assets
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
 
2. Other short-term investments
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe
 
IV. Short-term prepayments and accrued income
Suma   Total


PASYWA   LIABILITIES
A. Kapita? (fundusz) w?asny   a. Equity
I. Kapita? (fundusz) podstawowy
 
I. Share capital
II. Nale?ne w p?aty na kapita? podstawowy
 
II. Outstanding share capital contributions
III. Udzia?y (akcje) w?asne
 
III. Own shares (stocks)
IV. Kapita? (fundusz) zapasowy
 
IV. Capital reserves
V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny
 
V. Revaluation reserve
VI. Pozosta?e kapita?y (fundusze) rezerwowe
 
VI. Other reserve capital
VII. Zysk (strata) z lat ubieg?ych
 
VII. Accumulated profit (loss) from previous years
VIII. Zysk (strata) netto
 
VIII. Profit (loss) after taxation
IX. Odpisy z zysku netto w ci?gu roku obrotowego
 
IX. Appropriation of the current financial year result
B. Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania   B. Creditors and provisions for creditors
I. Rezerwy na zobowi?zania
 
I. Provisions for creditors
1. Rezerwa z tytu?u odroczonego podatku dochodowego
 
1. Deferred income tax provision
2. Rezerwa na ?wiadczenia emerytalne i podobne
 
2. Retirement benefit and similar provision
- d?ugoterminowa
 
- long-term
- krókoterminowa
 
- short-term
3. Pozosta?e rezerwy
 
3. Other provisions
II. Zobowi?zania d?ugoterminowe
 
II. Long-term creditors
III. Zobowi?zania krótkoterminowe
 
III. Short term creditors
1. Wobec jednostek powi?zanych
 
1. Interbranch and group creditors
a) z tytu?u dostaw i us?ug, o okresie wymagalno?ci:
 
a) trade creditors with maturity date:
- do 12 miesi?cy
 
- up to 12 months
- powy?ej 12 miesi?cy
 
- over 12 months
b) inne
 
b) other
2. Wobec pozosta?ych jednostek
 
2. Other creditors
a) kredyty i po?yczki
 
a) credits and loan
b) z tytu?u emisji d?u?nych papierów warto?ciowych
 
b) bonds
c) inne zobowi?zania finansowe
 
c) other financial creditors
d) z tytu?u dostaw i us?ug
 
d) trade creditors
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw
 
e) advance payments received
f) zobowi?zania wekslowe
 
f) bills of exchange payable
g) z tytu?u podatków, ce?, ubezpiecze? i innych ?wiadcze?
 
g) taxation, customs duty, social security creditors
h) z tytu?u wynagrodze?
 
h) payroll creditors
i) inne
 
i) other
3. Fundusze specjalne
 
3. Special funds
IV. Rozliczenia mi?dzyokresowe
 
IV. Accruals and deferred income
1. Ujemne warto?ci firmy
 
1. Negative goodwill
2. Inne rozliczenia mi?dzyokresowe
 
2. Other
- d?ugoterminowe
 
- long-term
- krótkoterminowe
 
- short-term
Suma   Total

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany