Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Rachunek zysków i strat - Profit and loss account

A. Przychody netto ze sprzeda?y i zrównane z nimi   A. Net revenue on sales and sales equivalents
- w tym od jednostek powi?zanych   - including that from subsidiaries and associates
I. Przychody netto ze sprzeda?y produktów
 
I. Net revenue on sales of finished products
II. Zmiana stanu produktów
 
II. Change in stock position
III. Koszt wytworzenia produktów na w?asne potrzeby jednostki
 
III. Cost of manufacturing products for the entity's own requirements
IV. Przychody netto zs sprzeda?y towarów i materia?ów
 
IV. Net revenue on sales of merchandise and raw materials
 
B. Koszty dzia?alno?ci operacyjnej   B. Operating expenses
I. Amortyzacja
 
I. Depreciation
II. Zu?ycie materia?ów i energii
 
II. Materials and energy
III. Us?ugi obce
 
III. External services
IV. Podatki i op?aty
 
IV. Taxes and charges
V. Wynagrodzenia
 
V. Payroll
VI. Ubezpieczenia spo?eczne i inne ?wiadczenia
 
VI. Employee benefits
VII. Pozosta?e koszty rodzajowe
 
VII. Other cost by category
VIII. Warto?? sprzedanych towarów i materia?ów
 
VIII. Cost of merchandise and raw materials
C. Zysk (strata) ze sprzeda?y   C. Gross profit (loss) on sales
D. Pozosta?e przychody operacyjne   D. Other operating revenue
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa?ych
 
I. Revenue on sale of fixed assets
II. Dotacje
 
II. Subsidies
III. Inne przychody operacyjne
 
III. Other
E. Pozosta?e koszty operacyjne   E. Other operating expenses
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa?ych
 
I. Cost of fixed assets
II. Aktualizacja warto?ci aktywów niefinansowych
 
II. Revaluation of fixed assets
III. Inne koszty operacyjne
 
III. Other operating expenses
F. Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej   F. Operating profit (loss)
G. Przychody finansowe   G. Financial revenue
I. Dywidendy i udzia?y w zyskach
 
I. Dividends and share in profit received
- w tym od jednostek powi?zanych   - including that from subsidiaries and associates
II. Odsetki
 
II. Interest received
III. Zysk ze zbycia inwestycji
 
III. Revenue on sale of investments
IV. Aktualizacja warto?ci inwestycji
 
IV. Investment revaluation
V. Inne
 
V. Other
H. Koszty finansowe   H. Financial expenses
I. Odsetki
 
I. Interest payable
- w tym dla jednostek powi?zanych   - including interest payable to related parties
II. Strata ze zbycia inwestycji
 
II. Loss on sale of investments
III. Aktualizacja warto?ci inwestycji
 
III. Investments revaluation
IV. Inne
 
IV. Other
I. Zysk (strata) z dzia?alno?ci gospodarczej   I. Profit (loss) on ordinary activities
J. Wynik zdarze? nadzwyczajnych   J. Extraordinary profits (losses)
I. Zyski nadzwyczajne
 
I. Extraordinary profits
II. Straty nadzwyczajne
 
II. Extraordinary losses
K. Zysk (strata) brutto   K. Profit before taxation
L. Podatek dochodowy   L. Income tax
M. Pozosta?e obowi?zkowe zmniejszenia zysku   M. Other obligatory charges
N. Zysk (strata) netto   N. Profit (loss) after taxation 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany