Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Rachunek zysków i strat - Profit and loss account

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi   A. Net revenue on sales and sales equivalents
- w tym od jednostek powiązanych   - including that from subsidiaries and associates
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
 
I. Net revenue on sales of finished products
II. Zmiana stanu produktów
 
II. Change in stock position
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 
III. Cost of manufacturing products for the entity's own requirements
IV. Przychody netto zs sprzedaży towarów i materiałów
 
IV. Net revenue on sales of merchandise and raw materials
 
B. Koszty działalności operacyjnej   B. Operating expenses
I. Amortyzacja
 
I. Depreciation
II. Zużycie materiałów i energii
 
II. Materials and energy
III. Usługi obce
 
III. External services
IV. Podatki i opłaty
 
IV. Taxes and charges
V. Wynagrodzenia
 
V. Payroll
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 
VI. Employee benefits
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
 
VII. Other cost by category
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 
VIII. Cost of merchandise and raw materials
C. Zysk (strata) ze sprzedaży   C. Gross profit (loss) on sales
D. Pozostałe przychody operacyjne   D. Other operating revenue
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 
I. Revenue on sale of fixed assets
II. Dotacje
 
II. Subsidies
III. Inne przychody operacyjne
 
III. Other
E. Pozostałe koszty operacyjne   E. Other operating expenses
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 
I. Cost of fixed assets
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
 
II. Revaluation of fixed assets
III. Inne koszty operacyjne
 
III. Other operating expenses
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej   F. Operating profit (loss)
G. Przychody finansowe   G. Financial revenue
I. Dywidendy i udziały w zyskach
 
I. Dividends and share in profit received
- w tym od jednostek powiązanych   - including that from subsidiaries and associates
II. Odsetki
 
II. Interest received
III. Zysk ze zbycia inwestycji
 
III. Revenue on sale of investments
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
 
IV. Investment revaluation
V. Inne
 
V. Other
H. Koszty finansowe   H. Financial expenses
I. Odsetki
 
I. Interest payable
- w tym dla jednostek powiązanych   - including interest payable to related parties
II. Strata ze zbycia inwestycji
 
II. Loss on sale of investments
III. Aktualizacja wartości inwestycji
 
III. Investments revaluation
IV. Inne
 
IV. Other
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej   I. Profit (loss) on ordinary activities
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   J. Extraordinary profits (losses)
I. Zyski nadzwyczajne
 
I. Extraordinary profits
II. Straty nadzwyczajne
 
II. Extraordinary losses
K. Zysk (strata) brutto   K. Profit before taxation
L. Podatek dochodowy   L. Income tax
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku   M. Other obligatory charges
N. Zysk (strata) netto   N. Profit (loss) after taxation 
poradkk

Tłumaczenie filmów

Słownik budowlany