Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

 

kolo Trzy po trzy

"Nokaut wydaje si? nieunikniony jak zmarszczki po sze??dziesi?tce." (Andrzej Kostyra, TVP)

"Je?li Tyson podniesie si? po tym ciosie, to b?dzie najwi?kszy cud od zmartwychwstania ?azarza." (Andrzej Kostyra, TVP)

"Bardzo sympatyczny ten Francuz. Kiedy widzia?, jak obserwuj? jego przygotowania, pomacha? do mnie." (Jacek Banasikowski, TVP)

"U nas jest do po?udnia poranek, a u Pa?stwa noc, wi?c dobranoc." (Marek Jó?wik, TVP)

"Pi?ka z jakim? takim pozna?skim smutkiem zatrzepota?a w koszu Olimpii." (Krzysztof Ratajczak)

"A oto Marcelo, którego eksponuje realizator transmisji, aczkolwiek do tej pory jeszcze niczego wielkiego nie pokaza?." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Oto Dennis Rodman, od którego odesz?a bia?a ?ona." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Jego problemy uzewn?trzniaj? si? w tatua?ach, przedziwnych i wystrzy?onych fryzurach." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Mihajlovic nie wejdzie ju? chyba na boisko - to wielka strata dla dru?yny Jugos?awii. Dotychczas jedna bramka w turnieju, co prawda samobójcza, ale to by?o przypadkiem." (Jacek Banasikowski, TVP)

"Teraz poka?emy bramki z tego meczu dla tych, którzy widzieli, ale my?l?, ?e ch?tnie obejrz? je jeszcze ci, którzy nie widzieli." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Kiedy Michael Johnson biega poni?ej 44 sekund, rywale musz? ogl?da? jego plecy z ogromnym ok?adem." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Wynik jest sensacj?, ?eby nie powiedzie? du?? niespodziank?." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Jego ?ycie mia?o tragiczny przebieg. Zmar?." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Rangersi bez jakichkolwiek szans, aby marzy? o czymkolwiek." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Te upa?y przypominaj? cz?owiekowi, w jakiej cz??ci sk?ada si? z wody." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Dosta? ?ó?t? kartk?, gdy? rado?ci poza boiskiem - w my?l przepisów UEFA - okazywa? nie wolno." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Bramkarz Primorje nic nie wiedzia? o nowym systemie kredytowania u nas, a pu?ci? bramk? na raty." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Trudno powiedzie?, czy z?apa? si? za g?ow? Kanu, czy po prostu zmarz?y mu uszy." (Mateusz Borek, TV4)

"Veron z?apa? si? za w?osy, a wlaciwie to nie mia? si? za co z?apa?, bo jest ?ysy." (autor nieustalony)

"Wygra?a t? walk? w taki sam sposób, w jaki przegra?a poprzedni?" (Marek Tronina)

"Ona tego ci??aru nie podniesie, to by?oby nielogiczne." (Krzysztof Miklas, TVP)

"Wiatr wieje w plecy, tzn. wieje im w twarz, bo przecie? p?yn? ty?em do przodu!" (Marek Kaczmarczyk)

"Polscy wio?larze s? faworytami do medalu. Przynajmniej do z?otego medalu." (Paulina Chylewska)

"Wieniec laurowy, jak nakazuje tradycja, zrobiony jest z li?ci drzewa oliwkowego." (autor nieustalony)

"Je?eli si? Pa?stwo dobrze ws?uchaj?, to s?ycha? g?o?ne odg?osy cykad, co pokazuje, jak jest tu gor?co." (Piotr Sobczy?ski, TVP1)

"Du?o medali jest do wy?owienia z basenu, ale taki wysi?ek bardzo du?o kosztuje." (autor nieustalony)

"Mamy na ekranach Sad?eck?, ale to nie jest do ko?ca prawda, bo Sad?ecka jest w dalszej grupie". (Jerzy Góra, TVP)

"Tutaj zawodnicy zwalniaj? na do?ywianie i nawadnianie." (autor nieustalony)

"On nigdy nie odmawia rozmowy dziennikarzom, nawet ledwo dysz?c." (Marek Jó?wik w TVP o Korzeniowskim)

"Je?li si? pa?stwo dobrze przypatrz?, chocia? przez chwil?, dok?adnie w prac? r?k p?ywaczek, to zobaczycie, ?e ta praca jest dosy? szybka." (autor nieustalony)

"Go?ota by? jedn? nog? w grobie, a drug? na skórce od banana." (autor nieustalony)

"Wiatr ma sposób panowania nad niewystartowaniem zawodnika do skoku." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Nic ju? Bu?garii nie pomo?e, nawet ta pora?ka." (autor nieustalony)

"Hiszpania pokaza?a futbol, który mo?e si? podoba? albo mo?e si? nie podoba?, a jednak, prosz? pa?stwa, przegra?a." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Trener przegrywaj?cych Francuzów nie jest zachwycony, ?e Francja przegrywa." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Ta murawa nie b?dzie boiskiem ?atwym ze wzgl?du na kaprys pogody, który z pi?ki czyni ?liski przedmiot w r?kach bramkarza." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Doskona?e podanie, szkoda, ?e niecelne." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Z powodu zdefektowania motocyklu zawodnik wycofa? si? przed sam? met?, a mo?na to by?o przecie? zrobi? swobodnie w parku maszynowym." (autor nieustalony) 

"Pomyli? si? i strzeli? obok bramki, a to by? strza? mistrzowski mimo wszystko." (autor nieustalony)

"Jak dru?yna wygrywa, to trener nie ma nic do powiedzenia, siedzi spokojnie albo si? emocjonuje." (autor nieustalony)

"Tego nie potrafi nikt poza nim, ale jest jeszcze dwóch skoczków, którzy mog? zrobi? to samo." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Gdyby teraz skoczy? dalej, to nast?pny ma u?atwione zadanie, mo?e skoczy? bli?ej albo dalej. Nie ma tego z?ego, co by na dobre nie wysz?o." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Trener jest zadowolony, ale przecie? to nie trener skacze, on tylko daje chor?giewk? znak, ?e zawodnik ma skok przed sob?." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Takie ma wci?gni?cie, jakby go jaka? wci?garka na te p?otki wci?ga?a." (autor nieustalony)

"Rosjanki osi?gn??y szczyt w niew?a?ciwym miejscu, w niew?a?ciwym czasie i w?a?ciwie zupe?nie niepotrzebnie." (autor nieustalony)

"Przepraszam, ?e pa?stwa zanudzam, ale to b?dzie ciekawe." (autor nieustalony)


Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Czysta poezja  

Przepraszamy, awaria na ??czach

J?zyk gi?tki

Czasoprzestrze? sportowa

Pe?ny surrealizm

Jak ci? widz?...

Kto by pomy?la?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany