Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

 

koloCzasoprzestrze? sportowa

"Polscy wio?larze zdobyli na igrzyskach dziewi?? medali: dziewi?? srebrnych, dziewi?? br?zowych i dwa srebrne." (Artur Szulc, TVP)

"Zawisza Bydgoszcz to klub, który ju? nie istnieje, wyst?puj?c obecnie w IV lidze." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"?wiadczy to o tym, ?e pi??ciarz trafia nie tylko w g?ow?, ale i inne dost?pne cz??ci tu?owia." (Lucjan Olszewski, Eurosport)

"Ze Marco zawisn?? na chwil? w powietrzu, czekaj?c na to, co zrobi? Amerykanie. A oni w tym czasie zmieniali pozycje." (Piotr D?bowski, TVP)

"Sytuacja zmieni?a si? diametralnie o 360 stopni." (Jacek ?emantowski)

"Podanie do Rivaldo... Rivaldo... Szuka swojej lewej nogi..." (Bo?ydar Iwanow, Wizja Sport)

"Pi?ka ugrz?z?a w d?oni siatkarki." (Piotr D?bowski, TVP 1)

"Jest tak gor?co, ?e pi?karze oddychaj?." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Teraz wida?, ile kr?ci si? tu dziwnych owadów podobnych do nietoperzy." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Skoczyli do siebie jak koguty w walce tych dwóch ssaków..." (Marek Rudzi?ski, Polskie Radio)

"Minuta doliczona do pierwszej po?owy boiska." (Jacek Laskowski, Canal Plus)

"Amerykanka jest troch? ci??sza od Indonezyjki, obie maj? po 180 kg." (autor nieustalony)

"Trzy minuty, czyli zatem oko?o 100 sekund." (Jacek Laskowski, Canal Plus)

"Zawodniczki startuj? w kategorii wiekowej do 58 kg." (Paulina Chylewska)

"Jeszcze pó?torej minuty walki za nami." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Do ko?ca meczu zosta?a godzina, czyli oko?o 60 minut." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Ca?y czas pada od 15 minut." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"S?dziowie, gdy skocz? wy?ej, daj? wy?sze noty." (autor nieustalony)

"Przed szans? stan?? Tomasz Jarz?bowski. Jego g?ówka przelecia?a nad g?owami innych zawodników..." (Wojciech Bernard, Polskie Radio)

"Zubizaretta si?gn?? po pi?k?, która by?a po przeciwnej stronie boiska." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Z siedmiu metrów uderzy? g?ow? w s?upek." (autor nieustalony)

"W deblu jest mniej ruchu przy stole ni? w grze podwójnej." (autor nieustalony)

"Przed tym meczem Gaze trafi? 32 z 30 rzutów wolnych. To doskona?y wynik..." (Piotr Sobczy?ski)

"By?a to najs?absza pierwsza po?owa w tym meczu." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Jest 20 minut po godzinie trzynastej, czyli jakby szczytowy moment po?udnia." (autor nieustalony)

"Francuzi z czterech sekund zrobili kilkadziesi?t centymetrów." (autor nieustalony)

"Dystans 400 m stylem dowolnym rozgrywany jest od 1894 roku - tylko wtedy p?ywali na 550 m." (autor nieustalony)

"Milinkovi? jest teraz zawodnikiem starszym o cztery lata, podobnie zreszt? jak wi?kszo?? jego kolegów." (Piotr D?bowski, TVP)

"W drugiej po?owie zobaczyli?my zupe?nie inne czterdzie?ci pi?? minut." (autor nieustalony) 

"Kiedy idzie ich atak, to si? cofaj? do przodu, bo tam jest szansa, a przy okazji pu?apka ofsajdowa." (autor nieustalony)

"Tak oto Anglicy spadli na ziemi?, po raz kolejny. Tak jest od wielu, wielu lat, to s? przecie? mistrzostwa." (autor nieustalony)

"Strzeli? obok bramki, bardzo blisko, jakie? trzy metry obok co najmniej, a mo?e i wi?cej, w ka?dym razie nad bramk?." (autor nieustalony)

"Mecz otwarcia zako?czy? si? meczem zamkni?cia." (autor nieustalony)

"Du?czycy doganiaj? Rosjan, którzy ?cigaj? Du?czyków." (autor nieustalony)

"Wiatr wieje im w plecy, to znaczy wieje im w twarz, bo przecie? p?yn? ty?em do przodu." (autor nieustalony)


Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Czysta poezja  

Przepraszamy, awaria na ??czach

J?zyk gi?tki

Trzy po trzy

Pe?ny surrealizm

Jak ci? widz?...

Kto by pomy?la?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany