Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

tlumfArkadiusz Belczyk
T?umaczenie filmów


T?umaczenie filmów to ksi??ka zajmuj?ca si? przede wszystkim praktyczn? stron? t?umaczenia dialogów filmowych na j?zyk polski za pomoc? napisów (subtitles), rodzaj podr?cznika, który omawia tajniki warsztatu, najcz??ciej pope?niane b??dy, trudno?ci, ograniczenia i wymagania stawiane tej formie przek?adu. Za materia? do analizy pos?u?y?o ponad 400 angloj?zycznych filmów ró?nych gatunków, w wi?kszo?ci wyda? na p?ytach DVD, ale nieco miejsca po?wi?cono te? opracowaniom kinowym i telewizyjnym. Ksi??ka liczy 156 stron, zawiera setki autentycznych przyk?adów oraz niemal 60 kolorowych zdj??, ilustruj?cych rozmaite zagadnienia techniczne i j?zykowe.

Ksi??ka jest dost?pna wy??cznie w internecie.

Zob. te? artyku?y po?wi?cone tej tematyce: "Zmasakrowa? Woody'ego", "O t?umaczeniu filmów", "Ostro?nie z lokalizacj?" i "Nowa jako?? napisów".

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany