Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?ownik budowlanyTomasz Tomlik
S?ownik budownictwa, infrastruktury, wyposa?enia
(polsko-angielski i angielsko-polski)


 

Ju? IV wydanie popularnego s?ownika budowlanego, bardzo cenionego przez t?umaczy zajmuj?cych si? szeroko rozumian? dziedzin? budownictwa. W najnowszej wersji liczy ponad 640 stron formatu B-5 - w stosunku do wersji poprzedniej obj?to?? tekstu wzros?a mniej wi?cej o jedn? trzeci?, ale dzi?ki zmniejszeniu czcionki i poprawionej formie graficznej w jednym por?cznym tomie uda?o si? zmie?ci? cz??? polsko-angielsk? i angielsko-polsk? oraz obszerny wykaz skrótów budowlanych w obu j?zykach i glosariusz podstawowych terminów z tej bran?y. Do IV wydania do??czona jest tak?e wersja elektroniczna na p?ytce CD.

Du?? zalet? s?ownika s? regularne aktualizacje w postaci internetowych suplementów (w wersji elektronicznej mo?na je pobiera? bezp?atnie do ko?ca 2012 r.)

Od stycznia 2008 r. S?ownik budownictwa, infrastruktury, wyposa?enia mo?na zamawia? bezpo?rednio w Serwisie T?umacza.

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany