Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

for

Spo?ród angielskich przyimków chyba najwi?cej k?opotów w t?umaczeniu nastr?cza for. Owa k?opotliwo?? bierze si? po pierwsze z tego, ?e wiele sformu?owa? kusi t?umacza, by u?y? pozornie oczywistego ekwiwalentu – dla, po drugie za? z tego, ?e bardzo cz?sto s?owo to pojawia si? w konstrukcjach, które w j?zyku polskim w ogóle nie maj? bezpo?rednich odpowiedników przyimkowych i wymagaj? powa?niejszej ingerencji w struktur? zdania. Do pierwszej kategorii mo?na zaliczy? np.:

shampoo for dry hair – szampon do w?osów suchych [nie: „dla w?osów”]
exercises for feet – ?wiczenia stóp [tak jak „?wiczenia kr?gos?upa, mi??ni brzucha” itp.; nie: „dla stóp”]
program for Windows – program pod Windows [nie: „dla Windows”]
useful for rehabilitation – przydatny w rehabilitacji [nie: „dla rehabilitacji”]
local agent for Thomas Cook – miejscowy przedstawiciel (biura podró?y) Thomas Cook [nie: „dla biura”]
food for healthy teeth – jedzenie zapewniaj?ce zdrowe z?by [nie: „dla zdrowych z?bów”]
For children, Immodium is recommended. – Dzieciom zaleca si? podawanie Immodium. [nie: „Dla dzieci”]

W zdaniach podobnych do ostatniego mo?na tak?e u?y? frazy je?li chodzi o, w wypadku itp. Podobnie wygl?da t?umaczenie zdania:

This procedure is used only for foreigners.
Procedur? t? stosuje si? tylko w odniesieniu do cudzoziemców.

Analogicznie t?umaczy si? zdania, w których for wprowadza nie osob?, ale pewn? po??dan? jako?? czy cech?:

For reliability, you can hardly go wrong with a Seiko.
Je?li chodzi o niezawodno??, to na (zegarku) Seiko mo?na polega?.

For simplicity, the best software is TMPGEnc DVD Author.
Je?li chodzi o prostot?, to najlepszym programem jest TMPGEnc DVD Author.

W drugim przyk?adzie mo?na by te? u?y? jeszcze innego wyra?enia – pod wzgl?dem:

Pod wzgl?dem prostoty najlepszym programem jest TMPGEnc DVD Author.

Ostatnie przyk?ady - jak i wcze?niejszy o zdrowych z?bach - pokazuj?, ?e przyimek for cz?sto wyra?a ogóln? ide? celowo?ci, d??enia do osi?gni?cia jakiego? stanu b?d? zdobycia jakiej? rzeczy. W takich sytuacjach po polsku pos?u?ymy si? zdaniem okolicznikowym celu:

Take a short stroll to the lookout point for a colony of penguins.
Warto podej?? kawa?ek do punktu widokowego, aby zobaczy? koloni? pingwinów.

For better way Billy McKay [has?o wyborcze z filmu „Kandydat”]
Billy McKay - by ?y?o si? lepiej

Let’s stop for petrol and a cold drink.
Zatrzymajmy si?, ?eby zatankowa? i napi? si? czego? zimnego.

For entertainment, you can go to the casino.
Aby si? rozerwa?, mo?na odwiedzi? kasyno.

Ostatni przyk?ad prowadzi nas ku zdaniom z for opisuj?cym poszukiwanie czego?. W tej podkategorii wygodn? alternatyw? w j?zyku polskim stanowi? cz?sto zwyk?e zdania oznajmuj?ce, a nawet równowa?niki zdania:

See page 361 for details / more information.
Wi?cej szczegó?ów / informacji mo?na znale?? / podano na s. 361.
Szczegó?y / Bli?sze informacje – patrz s. 361.

A good place for pottery and woven fabrics is Umga House.
Ceramik? i tkaniny mo?na kupi? w Umga House.

For bicycle hire, try Downhill Adventures.
Rowery wypo?ycza sklep Downhill Adventures.

Call for opening times.
O godziny otwarcia (nale?y) pyta? telefonicznie.

It is the best cinema for avant-garde films.
To najlepsze kino wy?wietlaj?ce filmy awangardowe.

Za pomoc? imies?owu, jak w ostatnim zdaniu, wygodnie te? t?umaczy si? takie oto entuzjastyczne reklamy:

a new type of flash memory for unsurpassed compatibility, data protection and lifetime use
nowy rodzaj pami?ci flash zapewniaj?cy / gwarantuj?cy niezrównan? kompatybilno??, bezpiecze?stwo danych i ?ywotno?? karty [por. zdanie o z?bach]

Niekiedy for s?u?y do charakteryzowania jakiego? miejsca pod wzgl?dem tego, co mo?na (lub czego nie mo?na) w nim robi?:

The other town is a good base for a wide range of adventure activities.
W tej drugiej miejscowo?ci mo?na uprawia? rozmaite formy aktywnego wypoczynku.

It is a popular spot for swimming and snorkelling.
Jest to popularne miejsce do p?ywania i nurkowania.

Mario’s is a prime spot for sunset drinks.
Mario’s to ?wietne miejsce na drinka o zachodzie s?o?ca.

The beach is unsafe for swimming.
K?piel na (tej) pla?y jest niebezpieczna.

Przyimek for mo?e ponadto okre?la? kierunek poruszania si? albo usytuowanie jakiego? obiektu w przestrzeni z implikowan? mo?liwo?ci? dotarcia do niego. Po polsku w takich sytuacjach zazwyczaj u?yjemy jakiego? przyimka, ewentualnie d?u?szej frazy precyzuj?cej konieczno?? przesiadki:

The train for Edinburgh leaves at ten o’clock.
Poci?g do Edynburga odje?d?a o dziesi?tej.

Turn left at the turn-off for Birmingham.
Zjed? w lewo na Birmingham.

Did you see any signs for Belfast?
Widzia?e? jakie? drogowskazy na Belfast?

The exit for the memorial is just after Belleville.
Do / W kierunku pomnika zje?d?a si? zaraz za Belleville.

The hotel is handy / convenient for all the major museums.
Hotel znajduje si? w pobli?u wszystkich wa?niejszych muzeów.

Line A stops both at Heysel (for the Atomium) and Parc (for the Royal Park).
Metro linii A zatrzymuje si? na stacji Heysel (sk?d ?atwo podej?? do Atomium), jak i Parc (ko?o Parku Królewskiego).

This cruise begins and ends in Copenhagen, with stops at Nynashamn (for Stockholm) ... and Gdynia (for Gdansk).
Rejs zaczyna si? i ko?czy w Kopenhadze, a po drodze statek zawija do Nynashamn (sk?d mo?na dojecha? do Sztokholmu) [...] i Gdyni (w pobli?u Gda?ska).

A oto jeszcze kilka innych ciekawych zastosowa? for:

trees planted for historical events
drzewa zasadzone dla upami?tnienia historycznych wydarze?

good facilities for the price
niez?e zaplecze jak na t? cen?

Committee for Refugees
Komisja do spraw Uchod?ców

Fund for Sport, Culture and Recreation
Fundacja na rzecz Sportu, Kultury i Rekreacji

The French for cat is 'le chat'.
Po francusku „kot” to 'le chat'.

 

© by Arkadiusz Belczyk 2008

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany