Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

?wiczenie 3
(pisownia ??czna i roz??czna)

 

Wska? s?owa z nie i by zapisane niezgodnie z regu?ami polskiej ortografii. 

 

 1. Nic ci si? nienale?y.
 2. Oddali nam nienale?ny podatek.
 3. To jest pies nienale??cy do nikogo.
 4. Zrobi?o si? troch? nieprzyjemnie.
 5. Czy? nieprzyjemniej pole?e? pod drzewem?
 6. Wspominam to nienajprzyjemniej.
 7. Radziliby ci poczeka?.
 8. Wydawa?o by si?, ?e to oczywiste.
 9. Gdzie? bym ?mia? pyta??
 10. Jakby nale?a?o post?pi? w tej sprawie?
 11. Mo?naby pomy?le?, ?e jest uszkodzony.
 12. Jakbym móg? ci pomóc, na pewno bym nie odmówi?.
 13. Zrobi? to od nie chcenia.
 14. Nieca?kiem go rozumiem.
 15. Dzieci niepowinny tu wchodzi?.
 16. Ta kwota jest nie bagatelna.
 17. To by?o niezbyt rozs?dne.
 18. Odwiedzi? nas nie byle kto.
 19. Wygl?da jak by nieco zakurzony.
 20. Jak by to osi?gn?? najpro?ciej?
 21. Czy? by? zapomnia? o jej imieninach?
 22. Wówczas plan wykonanoby na czas.
 23. Ktoby przypuszcza?, ?e to takie proste?
 24. Co by to mia?o znaczy??
 25. ?ona troch? nie domaga.
 26. Nie domagaj? si? w?a?ciwie niczego.
 27. Jego najwi?ksz? wad? jest nie staranno??.
 28. Wykona?a? to niegorzej ni? ja.
 29. Na ten temat wiem nie wiele.
 30. To jest towar nie pe?nowarto?ciowy.
 31. Sprawi?a mi nielada przyjemno??.
 32. Niepodobna ustali?, czy maj? racj?.
 33. Wypuszczono by je w obieg.
 34. Wówczas wolnoby by?o tam wej??.
 35. Chocia?bym mia? wszystko straci?, to nie ust?pi?.
 36. Dlaczego by mieli mu to mie? za z?e?
 37. Wartoby zmieni? podwykonawc?.
 38. Je?eliby te plany wysz?y, byliby?my bogaci.
 39. ?ledzenie go na pewno by?o nie naj?atwiejszym zadaniem.
 40. ?wiczenia nie trzeba wykonywa? od razu.
 41. Niezad?ugo maj? przyjecha? go?cie.
 42. Niesposób ustali?, kto zawini?.
 43. Nieca?kiem rozumiem ten wywód.
 44. Kiedyby mo?na sprawdzi? wyniki?
 45. Trzeba by wszystko przeanalizowa?.
 46. Wypada?oby ca?? spraw? dobrze przemy?le?.
 47. To jest nie bywa?y pokaz arogancji.
 48. Z w?asnej woli nie bywa?y na takich imprezach.
 49. Wcze?niej czy pó?niej ka?dy odchodzi w nie byt.
 50. Uprasza si? o nie palenie.  

 

ODPOWIEDZI  Odpowiedzi

 

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany