Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

?wiczenie 4
(interpunkcja)

 

Popraw interpunkcj? (usu? zb?dne przecinki, wstaw brakuj?ce) w poni?szych zdaniach i d?u?szych wypowiedziach pochodz?cych z ró?nych tekstów opublikowanych w internecie. Wi?kszo?? z nich zawiera tak?e rozmaite inne b??dy j?zykowe. 

 

 

Jacek P?czek, dyrektor Hitachi, przekonuje, ?e uczelnie nie umiej?, albo nie chc? rozmawia? z firmami o przysz?o?ci.

Wkrótce po zagini?ciu okr?tu, jedna z rodzin zaginionych marynarzy ustanowi?a nagrod? dla osoby, która odnajdzie wrak.

O tym, kto obejmie t? funkcj? nie powinny przes?dza? wzgl?dy personalne.

Wszystko to, ma na celu ograniczenie piractwa, poprzez dystrybucj? wiarygodnej i pewnej informacji w jaki prosty sposób mo?emy zobaczy? dany film legalnie.

Zasadniczym po?ytkiem gospodarczym lasów jest produkcja drewna. Ponadto, dostarczaj? one znaczn? ilo?? owoców i jagód le?nych (borówki, ?urawiny, je?yny) grzybów, jak i zió? leczniczych.

Je?li wi?c udost?pniasz cokolwiek w Google Docs i masz uaktywnion? opcj? "Let people edit without signing in" to musisz mie? ?wiadomo??, ?e dokumenty nie s? bezpieczne. Dost?p do nich jest równie ?atwy, jak w dowolnym publicznym mechanizmie Wiki (szczególnie, je?li plik jest osadzony na stronie lub je?li opublikowa?e? gdzie? odno?nik do niego).

W drogerii obok, doradca ds. chemii na moje pytanie, czy móg?by znale?? mi jak?? piank? do golenia do delikatnej skóry wybra? mi produkt, który najlepiej b?dzie pasowa? do moich indywidualnych wymaga?.

Taki doradca, tu? po sko?czonych studiach i 4 godzinach szkole? stawa? si? bardziej wybitny i bieg?y w sprawach finansowych, ni? ludzie z kilkunastoletnim sta?em na rynku.

Wystarczy?o kilka miesi?cy bessy, ?eby okaza?o si?, ?e doradcy tak naprawd? niczego nie doradzali tylko oferowali klientom wybór.

Z naszej strony proponujemy bojkot chciwych sprzedawców u?ywanych telefonów komórkowych, którzy nie rozumiej? co to s? wysokie standardy ?wiadczenia us?ug telekomunikacyjnych.

Ci, którzy ?ci?gaj? pliki nielegalnie stanowi? 45 proc. wszystkich klientów, kupuj?cych p?yty.

Co ciekawe, Windows 7 dzia?a? ca?kiem sprawnie, mimo, i? wydajno?? komputera zosta?a oceniona przez aplikacj? diagnostyczn? Windows Experience Index na zaledwie 1,2 punktu.

Wbrew nie najlepszym nastrojom w gospodarce, towarzyszy nam niez?omna wiara, ?e jako? uda si? przetrzyma? bolesny credit crunch. Dla wielu z nas nadchodzi te? czas wielkich porz?dków i gruntownych zmian. Przed tymi za?, którzy stoj? na rozdro?u, wa?ka decyzja. Porzuci? dotychczasowe ?ycie emigranta i wróci? do kraju, czy dalej szuka? swojego szcz??cia na Wyspach?

Uwa?a?em, ?e trzeba samemu rozwi?zywa? problemy. Nie wywleka?em, ani nie wynosi?em tego poza klas?, do dyrektora czy pedagoga.

S?owa listu, og?oszonego na blogu Di Pietro wywo?a?y konsternacj? i oburzenie. Jeden z przywódców koalicji rz?dowej Maurizio Gasparri skwitowa?: "Mamy po?ród nas wariata".

"To, co dzieje si? w naszym kraju, co robi obecny rz?d wydaje si? bardziej powielaniem wzorów niemieckiej partii narodowo-socjalistycznej w latach 30. ni? demokracji, opartej na prawie" - napisa? Di Pietro apeluj?c do prezydenta o interwencj? i obron? demokratycznych zasad pa?stwa.

W zwi?zku z tym, kampania reklamowa tego filmu równie? nie mo?e by? konwencjonalna i jednowymiarowa. Ma dwa oblicza - dwa ro?ne kierunki promocji, których odzwierciedleniem s? dwa ró?ne layouty plakatów. Pierwszy plakat Popie?uszki przygotowany zosta? w konwencji, której u?yli równie? twórcy plakatu Ksi??nej albo Walkirii i niewiele osób wie, ?e nasz projekt powsta? zanim zosta?y upublicznione layouty do Ksi??nej i Walkirii. Poprzez plakat, chcieli?my pokaza? w niekonwencjonalny, a zarazem czytelny sposób istotne cechy filmu oraz postaci, której losy film przedstawia.

W trakcie bada?, naukowcy z Sheba Medical Center w Tel Awiwie, odkryli guza, który uciska? pie? mózgowy ch?opca. Po specjalistycznej operacji dzi?ki, której uda?o si? usun?? niebezpieczn? dla ?ycia tkank?, jego stan pozosta? stabilny. Niestety, w samym mózgu ch?opaka odkryto drugi zrakowacia?y guz, który operacyjnie jest nieusuwalny. O sprawie napisa?o we wtorek ameryka?skie pismo naukowe PLoS. Wed?ug naukowców pojedynczy przypadek zachorowania, nie jest powodem do wstrzymania prac nad terapiami komórkowymi.

Zdaniem kopalni postanowienie SKO zosta?o wydane z naruszeniem obowi?zuj?cych przepisów. Przede wszystkim zosta?o podpisane przez inny sk?ad SKO w Koninie, ni? wymieniony w sentencji orzeczenia sk?ad orzekaj?cy. W postanowieniu SKO wskazano, ?e zachodzi prawdopodobie?stwo, i? decyzja wójta dotkni?ta jest wad? prawn?. Tymczasem w uzasadnieniu postanowienia nie ma ani jednego zdania, z którego wynika?oby w oparciu o jakie przes?anki SKO uzna?o prawdopodobie?stwo wadliwo?ci decyzji wójta za realne.

Je?li chodzi o pierwsz? kwesti? to sprawa staje si? bolesna je?li dok?adnie spojrzymy na sum? kredytu jak? jeste?my winni do banku w przeliczeniu do PLN. Nawet je?li rata nam spad?a to saldo zad?u?enia mog?o mocno wzrosn??. Je?li kto? po?yczy? 300 tys. z? w CHF w najgorszym momencie czyli w lipcu 2008r. (wtedy kurs po jakim by?y wyp?acane kredyty osi?ga? poziom nawet 1,91 z? za jednego franka) dzi? jest winny dla banku 514 tys. z?. Je?li w tym samym czasie kto? po?yczy? 600 tys. z? to jest dla banku winny ju? ponad 1 mln z?!

Nowy iPod shuffle zosta? pozbawiony nie tylko wy?wietlacza, ale i tradycyjnych, zamontowanych na obudowie przycisków. Zamiast nich, ma pilota b?d?cego cz??ci? kabla s?uchawek, co pozwoli?o Apple jeszcze bardziej zmniejszy? wymiary odtwarzacza. To rozwi?zanie budzi jednak pewna kontrowersje. Do niedawna, dotyczy?y one g?ównie ergonomii.

Mo?na wi?c oczekiwa?, ?e tak?e trend cenowy w naszym kraju pod??y w kierunku wyznaczonym przez rynek ameryka?ski, tym bardziej, ?e przy obecnej ?redniej miesi?cznej sprzeda?y, zapasów nowych mieszka? starczy na 17 miesi?cy.

Poniewa? nie wiadomo, które aktywa i w jakim stopniu s? "puste", wobec powszechnego braku zaufania inwestorów do siebie, obserwujemy zjawisko ucieczki inwestorów od wszystkich aktywów jakimi dysponuj?, si?? rzeczy równie? od tych dobrych. Przy takim popycie na pieni?dz jest go ci?gle za ma?o, dlatego te? szef Fedu Ben S. Bernanke zasila system w p?ynno??.

Rozgrywka w golfie polega na zaliczeniu przez zawodnika wszystkich do?ków na polu. Zaliczanie do?ka zaczyna si? od tee, gdzie znajduje si? oznakowane miejsce, na którym umieszcza si? pi?k?. Po pierwszym uderzeniu kijem w pi?k?, pi?ka wykonuje lot w powietrzu i l?duje gdzie? na pasie do do?ka. Zawodnik przemieszcza si? do miejsca gdzie pi?ka si? zatrzyma?a i wykonuje kolejne uderzenie. Cykl ten jest powtarzany a? do momentu umieszczenia pi?ki w do?ku. Gdy gracz zdo?a umie?ci? pi?k? w do?ku przy u?yciu mniejszej liczby uderze? ni? liczba nominalna do?ka otrzymuje punkty dodatnie równe ró?nicy uderze? i liczby nominalnej (par). Gdy wykona w tym celu wi?cej uderze? ni? wynosi liczba nominalna (par) dostaje punkty ujemne liczone na tej samej zasadzie co punkty dodatnie. Po przej?ciu zawodnika przez wszystkie do?ki zlicza si? jego punkty.

ODPOWIEDZI  Odpowiedzi

 

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany