Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

EngWrit.jpg Robin Macpherson
  English for Writers and Translators

Ocena: 10/10


Ksi??ka Robina Macphersona funkcjonuje na polskim rynku od dobrych kilkunastu lat i jej recenzja ju? dawno powinna si? tu by?a znale??. Najwy?sza wi?c pora nadrobi? t? zaleg?o?? – zw?aszcza ?e English for Writers and Translators zdecydowanie zas?uguje na rekomendacj?. Zgodnie z tytu?em jest to rodzaj podr?cznika przeznaczonego dla osób, które ju? w miar? nie?le w?adaj? j?zykiem angielskim, ale chcia?yby rozwin?? swe umiej?tno?ci pisania w nim – nie tylko poprawnie, ale tak?e ciekawie, barwnie, atrakcyjnie dla odbiorcy i idiomatycznie, tak aby stworzony tekst nie zdradza? na pierwszy rzut oka, ?e wyszed? spod r?ki cudzoziemca.

W t?umaczeniu pisemnym – o czym niejednokrotnie zapominaj? pocz?tkuj?cy t?umacze – nie chodzi tylko o to, by wiernie przekaza? wszystkie informacje podane przez autora. Równie wa?na jest forma wypowiedzi, a wi?c odpowiedni dobór s?ownictwa, frezeologii, fachowej terminologii i konstrukcji charakterystycznych dla danego typu tekstu. O jako?ci przek?adu decyduje to, czy t?umacz umie si? oderwa? od jednej idiomatyki i zast?pi? j? inn?, czy „my?li orygina?em” i w tym, co pisze, bezwiednie powtarza jego kszta?t, tyle ?e za pomoc? s?ów w j?zyku docelowym, czy te? „my?li t?umaczeniem” i odpowiednio dostosowuje tworzony tekst do wymogów stylistycznych, ducha i tradycji tego? j?zyka.

Temu w?a?nie po?wi?cona jest ksi??ka Robina Macphersona. Autor w bardzo przyst?pny sposób pokazuje, jak tworzy? angielski tekst, który rzeczywi?cie b?dzie tekstem angielskim, a nie jego atrap?. Poznajemy zatem rozmaite sformu?owania typowe dla starannej angielszczyzny pisanej, które np. s?u?? do efektownego zagajania, przedstawiania argumentów, uwypuklania chronologii wydarze?, zgrabnego ??czenia zda? w najró?niejszych konfiguracjach przyczynowo-skutkowo-warunkowych. Dowiadujemy si?, jak dzi?ki prostym przesuni?ciom elementów zdania unikn?? monotonii i przyku? uwag? czytelnika, jak sprawnie pos?ugiwa? si? konstrukcjami imies?owowymi i jak akcentowa? to, co w danej wypowiedzi najwa?niejsze. Autor obszernie zajmuje si? równie? szykiem angielskiego zdania oraz rejestrem, czyli, najkrócej mówi?c, stopniem oficjalno?ci tekstu, przestrzega, jakich s?ów i wyra?e? nale?y unika? jako zbyt kolokwialnych, wskazuje, czym je mo?na zast?pi?, i podpowiada, jak na poziomie s?ownictwa przyda? wypowiedzi elegancji i powagi. Sporo miejsca po?wi?ca tak?e angielskiej interpunkcji, a tak?e mniej oczywistym,-  i przez to cz?sto sprawiaj?cym k?opoty - zastosowaniom przedimków.

Ka?demu zagadnieniu omawianemu w English for Writers and Translators towarzysz? rozbudowane ?wiczenia, co u?atwia czytelnikowi utrwalenie zdobytej wiedzy i wydatnie podnosi walory praktyczne ksi??ki. Jedynym mankamentem, jaki móg?bym wytkn?? w tym miejscu, jest ma?o wygodny w u?yciu klucz, w którym oszcz?dno?? papieru wzi??a gór? nad przejrzysto?ci?, ale ta przypad?o?? dotyczy wi?kszo?ci tego typu wydawnictw.

advwrit.jpgacapurp.jpg

Uzupe?nieniem i rozwini?ciem omawianej tu ksi??ki s? dwie nowsze pozycje Robina Macphersona: Advanced Written English i English for Academic Purposes, skierowane (zw?aszcza ta druga) do osób jeszcze bardziej zaawansowanych j?zykowo. Wszystkie trzy s? bardzo cennymi ?ród?ami wiedzy dla t?umacza i warto si? w nie zaopatrzy?, by przy ich pomocy na w?asn? r?k? zg??bia? niuanse angielszczyzny, o których rzadko si? mówi nawet na studiach filologicznych.

listopad 2009

 

© by Arkadiusz Belczyk 2009

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany