Serwis Tłumacza


Drukuj E-mail

Blogi o tematyce t?umaczeniowej

 

 

ang.gif

Transubstantiation

Bardzo interesuj?cy blog po?wi?cony rozmaitym aspektom i formom t?umaczenia oraz szerszym zagadnieniom dotycz?cym j?zyka i transferu kulturowego.
http://transubstantiation.wordpress.com

 

pol.gifT?umaczenia i b??dy - j?zykowo

Sporo cennych uwag o pierwszych krokach w zawodzie t?umacza, wspó?pracy z klientem, u?ywaniu narz?dzi CAT itp.
http://translators.org.pl/blog

 

pol.gifW?saty t?umacz

G?ównie tematyka zwi?zana z narz?dziami CAT, ale tak?e notki np. o tym "Co robi?, gdy nie ma co robi?".
http://hell.pl/wasaty/blog

  

pol.gifAtominium

Blog zwi?zany z krakowskim biurem t?umacze? o tej samej nazwie; m.in. kilka samouczków dla zainteresowanych narz?dziami CAT.
http://blog.atominium.com

  

pol.gifPszetfurnia

Blog pary zawodowych redaktorów i korektorów. B??dy j?zykowe (równie? w s?ownikach), a do tego bardzo d?uga lista adresów stron o pokrewnej tematyce.
http://pszetfurnia.blogspot.com

  

pol.gifChomeland Polishizna

"Bestiarium j?zykowe przez zatroskanego amatora ekologa polszczyzny za?o?one, ró?ne okazy straszne wspó?czesnej gadaniny i pisaniny po polsku gromadz?ce" - czyli Kwiatki ?w. Hieronima razy sto (a mo?e i tysi?c?). Blog bardzo lu?no zwi?zany z tematyk? t?umaczeniow?, ale jako forma relaksu - doskona?y.
http://polishizna.blox.pl/html

  

pol.gifang.gif Translation Troubleshooting

Teresa Ba?uk-Ulewiczowa, emerytowany wyk?adowca IFA UJ i t?umacz z ponad 40-letnim do?wiadczeniem, dzieli si? z czytelnikami bardzo praktycznymi uwagami warsztatowymi na temat przek?adu z j?zyka polskiego na angielski. Mnóstwo przyk?adów i cennych wskazówek.
http://baluk-ulewiczowa.blogspot.com

 

pol.gifABC T?umaczenia

Strona zasadniczo nale?y do biura t?umacze?, ale zawiera sporo tekstów o rozmaitych aspektach pracy t?umacza, nie tylko pisemnego i nie tylko j?zyka angielskiego.
http://www.abctlumaczenia.eu/blog/

 

 

 

 

  

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany