Serwis TĹ‚umacza


Strona g?ówna arrow S?owniki arrow S?ownik tytu?ów filmowych Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size

S?ownik tytu?ów filmowych

 

S?ownik filmowyWpisz polski lub angielski tytu? filmu i sprawd?, w jakiej formie funkcjonuje on w drugim j?zyku. Je?li nie znasz tytu?u w dok?adnym brzmieniu, wystarczy wpisa? jedno kluczowe s?owo.

W s?owniku z za?o?enia uwzgl?dniono tylko tytu?y mniej oczywiste (pomini?to zatem takie pozycje jak np. Dangerous Liaisons czy Last Tango in Paris); wa?nym, cho? z natury rzeczy nieco subiektywnym kryterium by?o tak?e to, czy dany film zapisa? si? jako? w historii kinematografii - ze wzgl?du na walory artystyczne, nazwisko re?ysera lub aktorów, rozg?os. Zdecydowana wi?kszo?? hase? to filmy kinowe, cho? mo?na tu równie? znale?? tytu?y niektórych seriali telewizyjnych.

Wpisz tytu? lub jego fragment:

Uwaga: filmy mo?na te? sprawdza?, podaj?c nazwisko re?ysera.

S?ownik zawiera ponad 1100 pozycji i powsta? w oparciu o zestawienie zamieszczone w ksi??ce Poradnik t?umacza, w której mo?na tak?e znale?? szczegó?owe informacje o zasadach t?umaczenia angielskich tytu?ów (nie tylko filmów, ale równie? ksi??ek i dzie? sztuki). S?ownik nie jest ju? rozbudowywany.© by Arkadiusz Belczyk 2002-2006

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany