Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow S?owniki arrow S?ownik chemiczny Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size

S?ownik chemiczny

 

S?ownik chemicznyS?ownik chemiczny zawiera nazwy pierwiastków, substancji i zwi?zków chemicznych (organicznych i nieorganicznych), minera?ów, barwników, przyrz?dów laboratoryjnych i technik badawczych, czasowniki opisuj?ce czynno?ci wykonywane podczas bada? chemicznych czy procesów technologicznych oraz zjawiska zachodz?ce w trakcie reakcji, przymiotniki okre?laj?ce np. cechy zjawisk chemicznych czy w?a?ciwo?ci fizyko-chemiczne substancji, a tak?e rozmaite poj?cia i wyra?enia spotykane w tekstach chemicznych (obj?to?? molowa, in statu nascendi itp.). Opracowany zosta? w uk?adzie polsko-angielskim, ale mo?na w nim oczywi?cie szuka? tak?e nazw angielskich (dlatego przy wielu has?ach podano nawet po kilka angielskich synonimów). S?ownik zawiera aktualnie oko?o 25 tys. terminów (w obu cz??ciach) zebranych w ponad 9500 hase? i jest systematycznie rozbudowywany. Je?li uwa?asz, ?e brakuje w nim jakiego? wa?nego has?a, napisz.


Wpisz szukany termin lub jego fragment:

Uwagi:

Aby ograniczy? rozmiary s?ownika, cz??? nazw zwi?zków chemicznych (g?ównie dotyczy to kwasów i alkoholi) podano w formie samego przymiotnika (np. cetylosulfonowy zamiast kwas cetylosulfonowy). Nie uwzgl?dniono tak?e nazw ?atwych do utworzenia przez analogi? - takich jak chlorek wapnia, któr? mo?na ustali?, sprawdzaj?c angielskie odpowiedniki s?ów chlorek i wap?. Pe?n? nazw? zwi?zku chemicznego podano wsz?dzie tam, gdzie jej odgadni?cie mo?e by? utrudnione b?d? je?li istniej? jeszcze nazwy alternatywne, zwyczajowe czy handlowe. Je?eli jakie? s?owo pojawia si? jako element has?a z?o?onego, nie wyst?puje ju? samodzielnie (st?d np. obok kilkudziesi?ciu nazw rozmaitych olejków nie ma has?a olejek), chyba ?e ma ono wi?cej ni? jeden angielski odpowiednik (np. azbest). Wyj?tkiem od tej regu?y s? nazwy pierwiastków, które uwzgl?dniono w komplecie jako osobne has?a.

W przypadku ró?nic mi?dzy pisowni? brytyjsk? a ameryka?sk? podano z zasady t? pierwsz?, drug? za? jedynie w has?ach podstawowych, jako synonim oznaczony skrótem {US}. Tak wi?c np. pod has?em glin mo?na znale?? aluminium, {US} aluminum, natomiast przy tlenku glinu - wy??cznie wersj? aluminium oxide. Jedyny wa?ny wyj?tek to siarka i wszelkie nazwy pochodne, dla których przyj?to znacznie bardziej rozpowszechnion? pisowni? sulfur, sulfate, sulfuric itd., a nie sulphur, sulphate, sulphuric.

Grupy oznaczono ??cznikiem na ko?cu nazwy polskiej i angielskiej (np. chinolil- quinolyl-), liczby utlenienia umieszczono w nawiasach okr?g?ych bez spacji po poprzedzaj?cym je s?owie (np. chlorek cyny(IV) - tin(IV) chloride), natomiast greckie litery pojawiaj?ce si? w niektórych nazwach zosta?y zapisane w nawiasach kwadratowych jako pe?ne s?owa w polskim brzmieniu (np. [alfa]-metylostyren - [alfa]-methylstyrene). W nawiasy klamrowe uj?to wszelkie dodatkowe uwagi, umo?liwiaj?ce prawid?ow? identyfikacj? nazw i poj?? (np. w?giel - carbon {pierwiastek}; w?giel - coal {surowiec}).

S?ownik jest z za?o?enia przeznaczony dla osób, które maj? pewn? wiedz? chemiczn?, jak i j?zykow?, i zdaj? sobie spraw? z kilku istotnych rzeczy:
- obok oficjalnie obowi?zuj?cych nazw naukowych funkcjonuje tak?e mnóstwo nazw tradycyjnych (ditlenek/dwutlenek itp.) oraz zwyczajowych (które s?ownik stara si? uwzgl?dnia? jako synonimy);
- w angielskiej pisowni z?o?enia dwóch rzeczowników mog? si? pojawia? w tek?cie jako dwa oddzielne s?owa, dwa s?owa z ??cznikiem albo jedno s?owo (np. lime water, lime-water, limewater), przedrostek di- bywa zamiennie u?ywany z przedrostkiem bi-, a niektóre czasowniki maj? równocze?nie formy regularne i nieregularne (np. burned/burnt);
- rozmaite fragmenty nazw w obu j?zykach mog? by? uj?te w nawiasy (dotyczy to np. nazw polimerów oraz przedrostków typu meta-, orto-, tri-, tetra-);
- niektóre nazwy wyst?puj? zazwyczaj tylko w liczbie mnogiej (np. niecukry - non-sugars), za? czasowniki w j?zyku polskim mog? mie? form? albo dokonan?, albo niedokonan? (np. ozi?bi?/ozi?bia?) i przybiera? rozmaite przedrostki (bada?, zbada?, przebada? itp.). Z tego wzgl?du, korzystaj?c ze s?ownika, najlepiej wpisywa? tylko zasadnicz? cz??? poszukiwanego terminu lub sprawdza? tak?e mo?liw? pisowni? alternatywn?.


Zob. te?:© by Arkadiusz Belczyk 2003-2013

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany