Serwis TĹ‚umacza


Strona g?ówna arrow S?owniki arrow Poprawki do innych s?owników Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Poprawki do innych s?owników

 

Najwy?szy czas, by po latach poprawiania i uzupe?niania Angielsko-polskiego s?ownika PWN-Oxford wzi?? si? tak?e za inne popularne s?owniki dwuj?zyczne, w szczególno?ci za wersj? polsko-angielsk? tego? PWN-Oxford oraz S?ownik Ko?ciuszkowski. Zamieszczane tu poprawki b?d? dotyczy?y wy??cznie b??dów merytorycznych i j?zykowych, nie zamierzam natomiast zajmowa? si? brakami, przyjmuj?c w dobrej wierze, ?e je?li autorzy czego? w s?owniku nie uwzgl?dnili, to kierowali si? przemy?lanymi kryteriami - chyba ?e przeoczenie b?dzie ewidentne i drastyczne, jak cho?by w przypadku uzupe?nionego ni?ej has?a zdolny.

Wi?kszo?? przedstawionych poprawek do S?ownika Ko?ciuszkowskiego zebrali niezmordowani autorzy blogu Pszetfurnia, po?wi?conego tematyce poprawno?ci j?zykowej. Wszystkich korespondentów, którzy nades?ali pozosta?e propozycje (niekiedy ju? bardzo dawno temu), wymieniam z imienia i nazwiska na ko?cu odpowiednich hase?. Zapraszam do nadsy?ania nast?pnych dostrze?onych b??dów.

 

Polsko-angielski s?ownik PWN-Oxford

 

mobbing - slowo to jest pochodzenia niemieckiego (od mobben), a na angielski t?umaczy si? jako workplace bullying (Adam Gajlewicz)

pa?szczyzna - podane w s?owniku serfdom odnosi si? do systemu polityczno-gospodarczego, natomiast sama nieodp?atna praca wykonywana na rzecz pana feudalnego to po angielsku corvée (Dawid Urba?ski)

suzeren - suzerain (brak has?a; Dawid Urba?ski)

trzepak - nie hanging frame, ale carpet-beating frame/stand (?ukasz Besztyga)

zdolny - brakuje najoczywistszego odpowiednika, czyli talented (Dawid Urba?ski)

 

S?ownik Ko?ciuszkowski, cz??? angielsko-polska

carriageway - nie pas (drogi, autostrady), ale jezdnia (AB)

highway - droga i szosa jak najbardziej, ale nie autostrada (AB)

night bird - kogo?, kto lubi pracowa? w nocy, nazywamy w j?zyku polskim nocnym markiem, a nie nocnym ptaszkiem (analogia z rannym ptaszkiem jest fa?szywa) (Pszetfurnia)

ugly (American) - poj?cia tego nie mo?na wyja?nia? jako "turysta obra?liwy dla miejscowych", jako ?e obra?liwe mo?e by? np. zachowanie czy j?zyk, ale nie cz?owiek (Pszetfurnia)

work (in sb's favor) - z pewno?ci? oznacza co? dok?adnie odwrotnego ni? proponowane w s?owniku dzia?a? na czyj?? niekorzy?? (Pszetfurnia)

 

S?ownik Ko?ciuszkowski, cz??? polsko-angielska

ekspertyza - zdecydowanie nie expertise (co oznacza fachow? wiedz?, ale np. (expert) analysis, evaluation (AB)

Ko?ció? grekokatolicki - nie Greek Orthodox Church (co odnosi si? do greckiego Ko?cio?a/Cerkwi prawos?awnego/-ej), tylko Uniate Church (AB)

niezrównowa?ony - to oczywi?cie unstable, nie ustable (Pszetfurnia)

ratrak - nie snow truck, ale snow groomer (AB)

sympatyczny - atrament sympatyczny to invisible ink, a nie sink (Konrad Kowal)

 

--- 

Zob. te? recenzje:

Wielki s?ownik polsko-angielski PWN-Oxford

Nowy s?ownik Fundacji Ko?ciuszkowskiej angielsko-polski i polsko-angielski

 

 

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany