Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow S?owniki arrow S?ownik geograficzny Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size

S?ownik geograficzny

 


S?ownik geograficzny Wpisz napotkan? w tek?cie polskim lub angielskim nazw? geograficzn? (wspó?czesn? b?d? staro?ytn?) i sprawd?, czy ma ona w drugim j?zyku inaczej zapisywany odpowiednik.

S?ownik z za?o?enia uwzgl?dnia tylko te nazwy, które cho?by minimalnie ró?ni? si? pisowni? polsk? i angielsk?, mo?na w nim zatem znale?? np. Jericho i Walvis Bay, ale nie Boston czy Timbuktu. Dwie wa?ne grupy wyj?tków od tej regu?y to nazwy pa?stw, stanów w USA i ich stolic (które podano w komplecie) oraz nazwy, które maj? identyczn? pisowni? angielsk? i polsk?, ale ró?ni si? ona od pisowni w j?zyku miejscowym (np. Styria - po niemiecku Steiermark). Has?a takie opatrzono dodatkowym komentarzem. Nazwy funkcjonuj?ce równorz?dnie podano obok siebie, oddzielone przecinkiem, w kolejno?ci od najcz??ciej do najrzadziej spotykanej, np. Belarus, Belorussia, Byelorussia, White Russia.

Uwaga: Ze wzgl?dów praktycznych zastosowano uproszczony zapis bez znaków diakrytycznych, k?opotliwych do wpisywania z klawiatury i rzadko spotykanych w internecie. St?d np. Côte d'Azur nale?y szuka? jako Cote d'Azur (lub po prostu Cote). Wyj?tek to pojawiaj?ce si? w kilku nazwach dwa umlauty: ü (lewy klawisz Alt + 0252 z klawiatury numerycznej) i ö (Alt + 0246).

Wpisz szukan? nazw?:

 

S?ownik zawiera aktualnie oko?o 2100 nazw i powsta? w oparciu o zestawienie zamieszczone w ksi??ce Poradnik t?umacza, w której mo?na tak?e znale?? szczegó?owe informacje o zasadach spolszczania nazw angielskich oraz uwagi o zakresie u?ycia ich rozmaitych wariantów. S?ownik jest systematycznie powi?kszany, równie? o propozycje u?ytkowników Serwisu - je?li uwa?asz, ?e brakuje w nim jakiego? wa?nego has?a, napisz.


Je?eli t?umaczysz na j?zyk angielski tekst zawieraj?cy polskie nazwy geograficzne, zobacz te? artyku? na ten temat.

Informacje o najnowszych zmianach w oficjalnym polskim nazewnictwie mo?na z kolei znale?? ma stronie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne ciekawe strony:
Geonames (The countries of the world in their local languages and scripts, with official names, capitals, flags, administrative divisions and translations of the country and capital names)
Place Names: German to English (niemieckie nazwy miejscowo?ci w Europie i ich angielskie odpowiedniki)
Nazwy krajów (polskie nazwy wszystkich pa?stw ?wiata, terytoriów zale?nych i autonomicznych, ich obywateli oraz stolic i ich mieszka?ców, z odmian? przez przypadki i formami przymiotnikowymi)© by Arkadiusz Belczyk 2002-2013
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany