Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

T?umacz Google

1    2    3

Podobnie jak sama wyszukiwarka, T?umacz Google wykazuje znaczn? odporno?? na drobne b??dy j?zykowe we wpisywanym tek?cie, w szczególno?ci sporadyczne literówki, ale i niepoprawne formy gramatyczne, jak w przyk?adach poni?ej:

Mimo wszystko wytrzyma?o?ci termicznej tych próbek jest du?o mniejsze ni? w przypadku czystego polimerze.
Nevertheless, the thermal resistance of these samples is much smaller than for the pure polymer.

The atack on the Iranian Embassy must therfore be seen in the context of [zgubione the] growing political tensions between Iran and Iraq between 1979 and 1980 that would later reaches its climax in a bitter eight-year conflict.
Atak na ambasad? Iranu musi zatem zosta? postrzegane w kontek?cie rosn?cych napi?? politycznych mi?dzy Iranem a Irakiem w latach 1979 i 1980, które pó?niej osi?gnie swój punkt kulminacyjny w gorzki konflikt osiem lat.

Nale?y jednak podkre?li?, ?e margines tolerancji nie jest tu przesadnie du?y, nawet w przypadkach – wydawa?oby si? – bardzo ?atwych do rozpoznania. Na przyk?ad wpisanie w zdaniu o ambasadzie qould zamiast would albo konflict zamiast conflict powoduje, ?e program przestaje kojarzy? te s?owa z czymkolwiek i po prostu kopiuje je w generowanym polskim zdaniu. Co ciekawe, i co by? mo?e wynika z jakich? ustawie? regionalnych, nieco lepsze wyniki uzyskuje si? tu w przypadku t?umaczenia z polskiego na angielski. Lepsze w tym sensie, ?e je?li zdarzy nam si? literówka, niekiedy u do?u okna wy?wietli si? pytanie „Czy chodzi?o Ci o: ...”. W zdaniu o polimerze zadzia?a?o to np. przy wpisaniu wzystko, twrmicznej, durzo, mniesze, ale ju? nie przy tech (zamiast tych), czystegoo czy lolimeru, przy próvek za? pad?a propozycja zast?pienia tego ci?gu znaków s?owem parówek.  

Przejd?my teraz do mankamentów T?umacza Google. Najpowa?niejszym – i najbardziej podaj?cym w w?tpliwo?? rzeczywist? przydatno?? tego narz?dzia – jest do?? cz?ste gubienie s?ów, odwracanie ich sensu b?d? przestawianie kolejno?ci, skutkuj?ce radykaln? zmian? znaczenia ca?ego wygenerowanego tekstu. W rezultacie mo?na otrzyma? zdania mniej wi?cej poprawne i zrozumia?e (a wi?c nie budz?ce podejrze?), a zarazem zawieraj?ce przek?amania w stosunku do orygina?u – nawet zanegowanie jego sensu. Zmusza to u?ytkownika nie tylko do wprowadzania w otrzymanym t?umaczeniu drobnych redakcyjnych poprawek (normalnych w przypadku automatycznego translatora), ale i bardzo uwa?nego porównywania obu wersji pod k?tem brakuj?cych i zniekszta?conych elementów – co przy d?u?szych, bardziej skomplikowanych tekstach jest nader uci??liwe.

A young girl was abducted and sexually assaulted in the park.
M?oda dziewczyna zosta?a porwana i seksualnie w parku.

The Purchaser may change the quantity by sending prior respective notification to the Seller electronically to fax number or e-mail address of the Seller provided in Paragraph 7.1 of this Agreement.
Zamawiaj?cy mo?e zmieni? ilo?? sztuk, wysy?aj?c wcze?niej odpowiednie powiadomienia Sprzedaj?cego w formie elektronicznej na numer lub adres e-mail Sprzedawcy przewidzianego w ust?pie 7.1 niniejszej umowy.

Samochód kosztowa? 20 tysi?cy z?otych.
Car cost 20 thousand.

Do jego najbardziej znanych powie?ci nale?y "Popió? i diament".
His most famous novel is "Ashes and Diamonds".

The self-catering apartments are hardly palatial, but fine if you want to spend your days on the beach.
W apartamenty s? prawie pa?acowy, ale dobrze, je?li chcesz sp?dzi? dzie? na pla?y. [jedno zgubione, drugie przek?amane]

All terms used in this Annex shall be interpreted according to the Agreement.
Wszystkie terminy u?ywane w niniejszym za??czniku nie mo?e by? interpretowane zgodnie z Umow?.

If the Customer files a claim on the Product non-conformity or quality deficiencies to the Purchaser...
Je?eli Klient z?o?y roszczenie dotycz?ce braków niezgodno?ci lub jako?? wyrobów do Zamawiaj?cego...

W tej kategorii merytorycznych przek?ama? nale?y wyró?ni? systematyczny (i ?atwy do przeoczenia) b??d polegaj?cy na zmianie dekady w pojedynczy rok:

It was built in the 1950s.
Zosta? zbudowany w 1950 roku.  

Co ciekawe, je?li dwie pierwsze cyfry zast?pimy apostrofem, okre?lenie czasu jest interpretowane poprawnie, tyle ?e b??dnie zapisywane – co akurat zbytnio nie dziwi, skoro te niepoprawne formy (w?a?ciwy zapis to: w latach 50.) s? niezwykle rozpowszechnione w internecie:

It was built in the '50s.
Zosta? wybudowany w latach 50-tych.

Jeszcze bardziej irytuj?ce jest gubienie nazw w?asnych, zaobserwowane przy t?umaczeniu z j?zyka polskiego:

Rozporz?dzenie zosta?o podpisane przez minister El?biet? Bie?kowsk?.
The regulation was signed by Minister Mrs.

W tym roku wystawa odby?a si? dwukrotnie w ?odzi.
This year's show was held twice in.

Przy t?umaczeniach w drug? stron? zdarza si? dla odmiany przestawianie kolejno?ci poszczególnych elementów nazwy:

On the Rock Feedback website, Chris O’Toole heaped praise on her.
Na stronie internetowej Feedback Rock, Chris O'Toole pochwali? niej.

She went to see her sing at the Rancho Cafe near Sunset Boulevard.
Uda?a si? z ni? za?piewa? w Cafe Rancho w pobli?u Sunset Boulevard.

Wnioskowanie na podstawie analizy statystycznej tekstów w internecie skutkuje te? doszukiwaniem si? nazw tam, gdzie ich nie ma:

Was this the legendary lost city of Atlantis?
By? to legendarny Lost City of Atlantis?

It kept the British public’s mood buoyant in difficult financial times.
Obecnie zachowa?a spo?ecze?stwo brytyjskie nastrój pr??ny w trudnych Financial Times.

Czasem z kolei nazwa w?asna zmienia si? w zupe?nie inne s?owo:  

Re?yserzy, operatorzy i scenografowie znaj? tak?e filmowe walory Lwowa.
Directors, cinematographers and set designers also know the film qualities of the city.

Niektóre propozycje translatorskie T?umacza Google w odniesieniu do nazw w?asnych wprawiaj? za? w os?upienie:

in the coastal town of Encinitas, California
w nadmorskiej miejscowo?ci Carlsbad w Kalifornii

Durban doesn't have the range of hostels you'll find in Cape Town or Johannesburg.
Warszawa nie ma wiele hosteli, które znajdziesz w Cape Town lub Johannesburgu.

Everybody loves Adele – until she starts talking about tax.
Ka?dy kocha Lady GaGa - dopóki nie zacznie mówi? o opodatkowaniu.

1    2    3


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany