Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

T?umacz Google

1    2    3

Innym powa?nym mankamentem jest arbitralne zmienianie zaimków osobowych, czasów gramatycznych i trybów:

Nigdy nie wyjecha? na wakacje.
I never went on holiday.

She had so many children she just didn’t know what to do.
Mia?a tak wiele dzieci po prostu nie wiedzia?em co zrobi?.

I don’t do drugs.
I nie bierzcie narkotyków.

She had been rejected by several record labels and was on the brink of giving up on her pop dream when she decided to try posting demos of her music on MySpace.
Ona zosta?a odrzucona przez kilka wytwórni p?ytowych i by? na skraju rezygnacji na jej pop ?nie, kiedy postanowi? spróbowa? zamieszczanie dema jej muzyki na MySpace.

Her manager analysed how quickly she became popular.
Jej mened?er analizuje jak szybko sta?a si? popularna.

The threat did not appear to be a bluff.
Zagro?enie nie wydaje si? by? blefem.

Nie rozpoznaj? go z powodu d?ugiej brody.
Do not recognize him because of the long beard.

Szczególnie niebezpieczn? cech? tego systemu t?umacz?cego jest przedziwna „lokalizacja” niektórych jednostek miar i walut. Cudzys?owu u?ywam, poniewa? zabieg ów polega na zmianie jednostki niemetrycznej na metryczn?, b?d? odwrotnie, ale bez przeliczenia samych warto?ci liczbowych, co wygl?da tak:  

She was found just three hundred feet from her home.
Znalaz?a si? zaledwie trzysta metrów od domu.

3 km na pó?nocny zachód od Cedyni
3 miles northwest of Cedynia

The legal fee for this operation would be 700,- EUR + VAT.
Prawnym op?ata dla tej operacji b?dzie 700, - PLN + VAT.

- przy czym ów mechanizm jest wyj?tkowo arbitralny, niekiedy bowiem wystarczy wpisa? inn? warto?? liczbow?, liczebnik pe?nym s?owem zamiast cyframi albo inny symbol waluty czy skrót, by otrzyma? poprawne t?umaczenie (tzn. rzeczywisty s?ownikowy ekwiwalent danej jednostki):

Dwadzie?cia km na pó?nocny zachód od miasta.
Twenty miles northwest of the city.

Dwadzie?cia kilometrów na pó?nocny zachód od miasta.
Twenty kilometers northwest of the city.

20 km na pó?nocny zachód od miasta.
20 km northwest of the city.

T?umacz Google jest te? zaskakuj?co niekonsekwentny w tym, co proponuje. W jednym krótkim tek?cie (nie mówi?c o kolejnych tekstach) potrafi t?umaczy? to samo s?owo rozmaicie, np.:

Na termogramie czystego PHB widzimy powolny rozk?ad próbki powy?ej 200C. Rozk?ad ten jest ca?kowicie wyhamowany w przypadku dodatku minimalnej ilo?ci PANI.
The thermogram of pure PHB, we see a slow degradation of the sample above 200C. This distribution is completely halted in the case of addition of the minimum amount of PANI.

The Agreement is made in English in 2 (two) identical copies, one copy for each of the Parties. Both copies shall have equal legal power.
Umow? sporz?dzono w j?zyku angielskim w 2 (dwóch) egzemplarzach identycznych, po jednym egzemplarzu dla ka?dej ze Stron. Obie kopie maj? jednakow? moc prawn?.

Zdarza si?, ?e nie jest w stanie przet?umaczy? s?owa, którego leksykalny odpowiednik w drugim j?zyku mo?na bez trudu znale?? za pomoc? samej wyszukiwarki:

Pomiaru oporno?ci dokonano metod? czteroelektrodow?.
Resistance measurement was made using the method czteroelektrodow?.

- wyra?enie four-electrode method daje ponad 40 tys. trafie? (przy wszystkich zastrze?eniach poczynionych na ten temat).

T?umacz Google nie radzi sobie z wyliczeniami, cyfr? na pocz?tku zdania traktuje bowiem jako jego integraln? cz???:  

1. analiza danych sprzeda?owych i stanów magazynowych
2. bie??ca obs?uga klienta
3. planowanie produkcji wyrobów gotowych,
First analysis of sales data and inventory,
Second Current customer service,
Third planning the production of finished products,

Przyk?ad ten (s?owo Current) ilustruje zarazem jeszcze jedn? pomniejsz? niedoskona?o?? T?umacza Google – przypadkowe wprowadzanie wielkich liter w ?rodku zdania, bez ?adnego zwi?zku z interpunkcj?. Oto dwa inne przyk?ady:

Experts examine remains to determine what happened to Angkor Wat.
Eksperci badaj? Pozostaje ustali?, co sta?o si? z Angkor Wat.

Two kilometres down the main road from the checkpoint, beyond the left-hand turn for the hotel and village, a roadside sign indicates the way to Casa del Campesino.
Dwa kilometry w dó? g?ównej trasy z punktu kontrolnego, poza lewej Natomiast dla hotelu i wsi, przydro?ne znak wskazuje drog? do Casa del Campesino.

 

Podsumowanie:

Jak wida?, T?umacz Google radzi sobie z t?umaczeniem w parze j?zyk angielski - j?zyk polski bardzo ró?nie. Niekiedy potrafi wygenerowa? zaskakuj?co przyzwoite t?umaczenie, wymagaj?ce tylko drobnej korekty. G?ównie dotyczy to tekstów najbardziej schematycznych, upstrzonych konwencjonalnymi formu?kami, dla których w gigantycznej bazie danych ?atwo znale?? odpowiedniki – a wi?c tekstów prawniczych i technicznych. Z drugiej strony potrafi si? wy?o?y? na, zdawa?oby si?, banalnym i jednoznacznym zdaniu, umieszczaj?c w proponowanym przek?adzie zupe?nie przypadkowe „ekwiwalenty leksykalne”:

Immediately, the audience rose to its feet.
Natychmiast w rynku wzrós? do jej stóp.

There is a vintage pay phone in the hall.
Istnieje rocznika g?oska w hali.

Maszyny wyceniono na 30,000 z?otych.
Machinery valued at 30.000, respectively.

W?a?nie ta przypadkowo?? jest najwi?ksz? wad? T?umacza Google. Zwyk?y translator, kiedy produkuje bzdury, za ka?dym razem produkuje je identycznie, dzi?ki czemu u?ytkownik szybko uczy si?, na co powinien by? wyczulony, kiedy na pewno b?dzie musia? tekst wyj?ciowy mocno przerabia?, a kiedy w ogóle szybciej i pro?ciej b?dzie w?asnor?cznie wklepa? ca?y przek?ad z klawiatury. Przy T?umaczu Google nic nigdy nie jest pewne. Zmiana, wyci?cie czy dodanie nawet jednego s?owa mo?e radykalnie przeobrazi? kszta?t wygenerowanego zdania. Nawet to samo sformu?owanie, pojawiaj?ce si? kilkakrotnie w jednym tek?cie czy wklejone do okna programu w odst?pie kilku dni, mo?e za ka?dym razem zosta? przet?umaczone zupe?nie inaczej. ?rednio, jak mi si? wydaje (dok?adnych bada? statystycznych nie prowadzi?em), uzyskiwane rezultaty s? nieco lepsze ni? w przypadku Translatiki, ale o skokowej poprawie jako?ci nie ma mowy. Rewolucji – przynajmniej w bliskiej perspektywie czasowej - nie b?dzie. A niepoprawnym marzycielom warto na koniec poleci? ciekawy tekst analizuj?cy ograniczenia tego szczególnego translatora.

kwiecie? 2012 

© by Arkadiusz Belczyk 2012

1    2    3


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany