Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Z?ó? zamówienie


Aby z?o?y? zamówienie, u?yj formularza kontaktowego, w którym nale?y poda? tytu? ksi??ki, adres do wysy?ki i faktury oraz preferowan? form? p?atno?ci (przedp?ata na konto lub zaliczenie pocztowe). Przelewu mo?na dokona? na rachunek:

Wydawnictwo DLA SZKO?Y
ul. Szajtera 9
43-300 Bielsko-Bia?a
nr konta: 92 1030 0019 0109 8530 0044 7965

Poradnik t?umacza:

koszt ca?kowity przy przedp?acie: 36 z? + 9,00 z? (wysy?ka)
Przy 2 egz. koszt wysy?ki wynosi 11,00 z?, a przy 3 egz. - 13,00 z?.  

koszt ca?kowity przy zaliczeniu pocztowym: 36 z? + 19 z? (wysy?ka za pobraniem)
Przy 2 egz. koszt wysy?ki wynosi 22 z?, a przy 3 egz. - 25 z?.

T?umaczenie filmów:

koszt ca?kowity przy przedp?acie: 23,50 z?9,00 z? (wysy?ka)
Przy 2 egz. koszt wysy?ki wynosi 11,00 z?, a przy 3 egz. - 13,00 z?. 

koszt ca?kowity przy zaliczeniu pocztowym: 23,50 z? + 19 z? (wysy?ka za pobraniem)
Przy 2 egz. koszt wysy?ki wynosi 22 z?, a przy 3 egz. - 25 z?.

Przy zakupie obu pozycji koszt ca?kowity to ??czna cena obu ksi??ek (59,50 z?) + koszt wysy?ki dwóch egz. w zale?no?ci od wybranej formy p?atno?ci. 

Istnieje mo?liwo?? wysy?ki ksi??ek za granic? po wcze?niejszym uzgodnieniu kosztów.
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany