Serwis TĹ‚umacza


Strona g?ówna arrow S?owniki arrow S?ownik ?eglarski Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?ownik ?eglarski

 

?aglówkaS?ownik zawiera ok. 6000 terminów i wyra?e? z zakresu ?eglarstwa rekreacyjnego i sportowego, ?eglugi morskiej i ?ródl?dowej, budownictwa okr?towego, geografii morskiej itp., podanych w uk?adzie angielsko-polskim. Z za?o?enia jest przeznaczony dla osób w?adaj?cych j?zykiem angielskim przynajmniej w stopniu podstawowym, dlatego nie zawiera poj?? najbardziej elementarnych, typu water, wave czy wind. Pojawiaj? si? one tylko w has?ach z?o?onych, np. water gauge, wave crest, quarter wind, aczkolwiek nie jest to zasada stosowana bezwzgl?dnie – cho?by z uwagi na nieostro?? kategorii „najbardziej elementarny”. S?ownik pomija znaczenia niezwi?zane z tematyk? ?eglarsk?, st?d np. pod has?em rib znajdziemy wr?g, ale nie ?ebro. Przyj?to pisowni? brytyjsk?, a wi?c np. harbour, colour, a nie harbor, color, cho? w niektórych, mniej oczywistych, przypadkach podano oba warianty, np. barque, bark, draught, draft. W nawiasy klamrowe uj?to wszelkie dodatkowe uwagi umo?liwiaj?ce prawid?ow? identyfikacj? nazw i poj?? (np. hand - wybiera? {?agle}).

Nale?y ponadto pami?ta? o tym, ?e polskie czasowniki mog? przybiera? form? dokonan? b?d? niedokonan?, np. przechyli?, przechyla? (w s?owniku pojawiaj? si? obie, rzadko jednak w obr?bie tego samego has?a), a angielskie terminy z?o?one z dwóch rzeczowników mog? mie? a? trzy alternatywne pisownie: roz??czn?, z ??cznikiem lub ??czn?, np. lee board, lee-board, leeboard (s?ownik na ogó? uwzgl?dnia tylko jedn? z nich) - dlatego do wyszukiwarki najlepiej wpisywa? nie ca?e s?owo czy wyra?enie, a jedynie jego kluczowy fragment.

Wpisz szukany termin lub jego fragment:
© by Arkadiusz Belczyk 2013
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany