Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

?wiczenie 5
(konstrukcja zdania)

 

Przeczytaj uwa?nie poni?sze autentyczne przyk?ady znalezione w t?umaczeniach z angielskiego b?d? oryginalnych polskich tekstach, zastanów si?, dlaczego te zdania s? ?le skonstruowane, a nast?pnie przeredaguj je w ten sposób, by usun?? b??d. 

 

 

 1. Oprócz ?rodków z polskiego bud?etu równie? Unia chce wspó?finansowa? dodatkowe uszczelnienie tych granic.
 2. Nag?e przenosiny stolicy z Rangunu do Naypyidaw to klucz do umys?ów rz?dz?cych Birm? genera?ów.
 3. W miar? marszu teren powoli zaczyna? si? wznosi?.
 4. Zosta? zastrzelony w hotelu, przez pomy?k? trafiaj?c do nie swojego pokoju.
 5. Zadzwoni? do Michaela, przekonuj?c go do udzia?u w wycieczce.
 6. Oparty na autentycznych wydarzeniach film jest sensacyjn? epopej? o ucieczce alianckich wi??niów z hitlerowskiego obozu jenieckiego, przy realizacji którego spotkali si?: re?yser John Sturges, scenarzy?ci James Clavell i W. R. Burnett, a tak?e kompozytor Elmer Bernstein.
 7. Naczynia krwiono?ne w siatkówce degeneruj? si? i zamiast widzie? ostro, w polu widzenia pojawia si? nam plama, która szybko si? powi?ksza.
 8. Doktor obieca?, ?e zostan? minimalne, je?li w ogóle, blizny.
 9. Jego stan okre?lony zosta? jako "powa?ny" i zosta? odwieziony ambulansem prosto do szpitala.
 10. W czasie sprawdzania swojego rachunku bankowego lub kupowania towarów w sklepie internetowym ?le zabezpieczona przegl?darka mo?e by? przyczyn? utraty gotówki.
 11. Aby unikn?? wybuchu epidemii, wydobyte zw?oki trafiaj? prosto do krematorium.
 12. Kiedy zmar? lokator, w?a?ciciel by? w?ciek?y, bo uderzy?o go to po kieszeni.
 13. Jako go??, który przebywa w Nowym Jorku przez kilka tygodni, jedna rzecz jest dla mnie jasna.
 14. Chciano udowodni?, ?e ca?un nie jest autentyczny, ale podróbk? wykonan? w ?redniowieczu.
 15. Poza wy?mienit? w?osk? kuchni? w Villa del Parco, chodzili?my tak?e na kolacje przy ?wiecach do Hotel Le Dune nad pla??.
 16. Gdyby poszed? za Elizondem po dobrze o?wietlonym mo?cie, ten natychmiast by go zauwa?y?.
 17. Steve powoli po?o?y? si? na wznak i rozmy?la? o tym, co si? sta?o.
 18. Tanner wsta?, zaciskaj?c z?by, z kanapy i poku?tyka? do kominka.
 19. Cienki portfel Johna chud? w oczach. Czym on sobie na to zas?u?y?? Pewnie co? przewini? w poprzednim wcieleniu.
 20. Zaskoczy?a go jednak Lana - wygl?da?o na to, ?e w ci?gu tych sze?ciu lat polubi?a konie. Bo?e, tak bardzo si? zmieni?a... W lesie by?a ?cie?ka, trasa je?dziecka, której przedtem nie zauwa?y?. Od d?u?szego czasu nikt si? ni? chyba nie zajmowa?, bo smaga?y ich ga??zie drzew. Pozwoli? jej narzuci? tempo.

 

Odpowiedzi ODPOWIEDZI  

 

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany