Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Sugestie i podpowiedzi Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Sugestie i podpowiedzi


koloNie mo?na by? dobrym we wszystkim. ?eby zdoby? renom? i do?wiadczenie, skup si? na t?umaczeniach z jednej dziedziny (ewentualnie kilku dziedzin), w której rzeczywi?cie si? orientujesz i czujesz si? pewnie. Czytaj du?o fachowej literatury, by przyswoi? sobie odpowiednie s?ownictwo i frazeologi?. Analizuj cudze t?umaczenia, podpatruj?c przydatne rozwi?zania, ale i szukaj?c ewentualnych b??dów.

koloNie przeceniaj swoich umiej?tno?ci. Nie podejmuj si? t?umaczenia tekstów, których nie rozumiesz. Nawet b?d?c laikiem w jakiej? dziedzinie mo?na co prawda dobrze przet?umaczy? dotycz?cy jej tekst, wymaga to jednak przyswojenia sobie sporej wiedzy, konsultacji z fachowcami i sprawdzania ka?dej informacji. Zazwyczaj na tak? ?mudn? prac? nie ma czasu, a rezultat i tak nie musi by? zadowalaj?cy.

koloNigdy nie ufaj do ko?ca s?ownikom. Nawet te publikowane przez znane i powa?ne wydawnictwa mog? zawiera? b??dy. Ka?dy podejrzany termin weryfikuj w s?ownikach jednoj?zycznych lub specjalistycznych leksykonach.

koloWiele angielskich s?ów ma w j?zyku polskim kilka odpowiedników, z których ka?dy mo?e by? w danym kontek?cie równie poprawny. Decyduj?c si? na który? z nich, pami?taj, by u?ywa? go konsekwentnie w ca?ym t?umaczeniu. W razie potrzeby wynotuj sobie przyj?t? terminologi? na kartce.

koloNie lekcewa? niczego w oryginalnym tek?cie. Ka?dy skrót i ka?d? nazw? w?asn? nale?y sprawdzi?, czy przypadkiem nie funkcjonuje w j?zyku polskim w innej pisowni. Wiele pozornie oczywistych elementów mo?e wymaga? w polskiej wersji rozmaitych zmian (na przyk?ad format zapisu liczb, dat czy walut).

koloPami?taj, ?e j?zyk pisany ró?ni si? od j?zyka potocznego. Sformu?owa? czy okre?le? dopuszczalnych w lu?nej rozmowie nie mo?na u?ywa? w t?umaczeniu, które z zasady jest tekstem bardziej "oficjalnym". Dbaj o poprawn? interpunkcj? i ortografi? - tej ostatniej nie wystarczy sprawdzi? automatycznie, za pomoc? narz?dzi dost?pnych w edytorach tekstu. Nawet bardzo dobre merytorycznie t?umaczenie mo?e by? odrzucone przez klienta, je?li zawiera szkolne b??dy j?zykowe.

koloGotowe t?umaczenie zawsze przeczytaj jeszcze raz w ca?o?ci, najlepiej na wydruku, by wychwyci? ewentualne niezgrabno?ci stylistyczne, b??dy gramatyczne, niekonsekwencje terminologiczne czy na przyk?ad ró?ny zapis takich powtarzalnych elementów jak nag?ówki.

koloZawsze przestrzegaj skrupulatnie wymaga? klienta. Cz?sto dotycz? one na przyk?ad ?ci?le okre?lonej formy zapisu, nazewnictwa plików czy trzymania si? narzuconej terminologii (w tym ostatnim przypadku popro? klienta o dostarczenie s?owniczka lub podanie stosownej literatury). Wszelkie w?tpliwo?ci staraj si? wyja?nia? przed rozpocz?ciem pracy b?d? w jej trakcie. Je?eli nie zosta?o to wyra?nie uzgodnione z klientem, nigdy nie oddawaj mu tekstu z fragmentami nieprzet?umaczonymi, alternatywnymi wersjami do wyboru albo s?owami "do sprawdzenia przez specjalist?", oznaczonymi gwiazdkami czy pytajnikami.

koloJe?eli nie mo?esz lub nie chcesz spe?ni? wymaga? stawianych przez klienta (bo na przyk?ad narzucona przez niego terminologia jest w Twoim przekonaniu niezgodna z zasadami poprawno?ci j?zykowej), od razu przedstaw swoje zastrze?enia, a je?li druga strona pozostaje g?ucha na Twoje argumenty, zrezygnuj ze zlecenia. Nie próbuj nawraca? klienta, wykonuj?c t?umaczenie po swojemu i przedstawiaj?c uzasadnienie dopiero po sko?czeniu pracy.

koloDotrzymuj terminów. Sprawd?, ile stron dziennie jeste? w stanie t?umaczy? (w zale?no?ci od wprawy, rodzaju i trudno?ci tekstu, powtarzalno?ci pewnych elementów itp. mo?e to by? od kilku do dwudziestu kilku stron obliczeniowych) i odpowiednio gospodaruj swoim czasem. Zawsze lepiej zostawi? sobie w zapasie kilka dni, by w razie nieprzewidzianych komplikacji (awaria komputera, choroba itp.) unikn?? stresu i zarywania nocy.

koloPrzy zleceniach wi?kszych ni? kilka stron tekstu, zw?aszcza je?li zleceniodawca jest Ci nieznany, domagaj si? zawarcia formalnej umowy. Przed z?o?eniem podpisu przeczytaj uwa?nie jej sformu?owania.

koloNie zgadzaj si? na dowolnie niskie stawki i sam nie proponuj cen mocno poni?ej rynkowej ?redniej. Na krótk? met? pozwoli ci to zapewne zdoby? kilka zlece? wi?cej, ale nie zyskasz w ten sposób ani sympatii innych t?umaczy (z których pomocy wcze?niej czy pó?niej b?dziesz chcia? skorzysta?), ani szacunku klienta, który uzna, ?e t?umaczenie to us?uga równie nieskomplikowana jak na przyk?ad kserowanie. Nie licz, ?e w tej sytuacji uda Ci si? po pewnym czasie wynegocjowa? lepsze stawki, bo klient po prostu poszuka innego frajera. Konkuruj z innymi przede wszystkim jako?ci? i profesjonalizmem, a nie wy??cznie nisk? cen?.© by Arkadiusz Belczyk 2005

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany