Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic?


Prowadz?c dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie t?umacze?, mo?na oczywi?cie wykonywa? prace zarówno dla zleceniodawców polskich, jak i zagranicznych. W tym drugim przypadku rachunek wystawia si? w walucie obcej, a przychód przelicza na z?otówki po aktualnym kursie NBP (je?li nale?no?? zosta?a uregulowana przelewem na konto firmowe w polskim banku - a tak dzieje si? zazwyczaj - wystarczy sprawdzi? kwot? zaksi?gowan? w z?otówkach przez bank). Podatek rozlicza si? identycznie jak przy zleceniach dla klientów z Polski, czyli np. w ksi??ce przychodów i rozchodów.

Co jednak ma zrobi? osoba nieprowadz?ca dzia?alno?ci gospodarczej, która nie mo?e wystawi? rachunku i chcia?aby wykona? t?umaczenie dla odbiorcy z zagranicy tylko na podstawie zawartej z nim umowy o sprzeda?y praw autorskich? Przy umowach o dzie?o (a wi?c tak?e umowach wydawniczych) podpisywanych z polskimi podmiotami gospodarczymi p?atnikiem podatku jest zleceniodawca, na którym ci??y obowi?zek odprowadzenia stosownej kwoty oraz sporz?dzenia wymaganej dokumentacji. T?umacz musi wówczas pami?ta? jedynie o uwzgl?dnieniu wszystkich tego rodzaju dochodów w rozliczeniu rocznym, w czym pomagaj? mu przysy?ane przez poszczególnych kontrahentów formularze PIT-8B (o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy). Inaczej wygl?da sprawa ze zleceniodawcami zagranicznymi. Z regu?y zastrzegaj? oni bowiem w umowie, ?e wszelkimi kwestiami podatkowymi zajmie si? sam zleceniobiorca. T?umacz musi zatem osobi?cie zadba? o zg?oszenie do Urz?du Skarbowego swego dochodu z pracy dla odbiorcy w innym kraju (zarobion? kwot? równie? przeliczaj?c na z?otówki). S?u?y do tego ma?o znany formularz PIT-53 (do ubieg?ego roku PIT-52), przeznaczony dla "podatników osi?gaj?cych dochody bez po?rednictwa p?atników, m.in. z tytu?u osobi?cie wykonywanej dzia?alno?ci, np. artystycznej, literackiej". Formularz ten sk?ada si? do 20. dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym uzyskano dochód; w tym samym terminie nale?y tak?e zap?aci? samodzielnie obliczony podatek (19%).


PS (marzec 2007)
Od tego roku formularza PIT-53 ju? si? nie sk?ada. Nale?y jedynie w odpowiednim terminie zap?aci? podatek.
 

© by Arkadiusz Belczyk 2004
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany