Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Jak znale?? prac? Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Jak znale?? prac?


Do dobrego t?umacza zleceniodawcy przychodz? sami, ale ?eby osi?gn?? tak? pozycj?, trzeba wielu lat pracy i doskona?ych referencji. Kto nie ma ?adnej zaprzyja?nionej firmy czy instytucji, która zapewni mu w miar? regularne zaj?cie, ten musi cierpliwie szuka? klientów i nawi?zywa? kontakty. Je?li rozpytywanie si? w kr?gu bli?szych i dalszych znajomych (od czego najlepiej zaczyna? poszukiwanie wszelkiego rodzaju pracy) nie przyniesie efektu, pozostaje jeszcze kilka mo?liwo?ci:

1. Biura t?umacze?. Najpro?ciej podj?? wspó?prac? z jakim? biurem t?umacze? (adresy mo?na znale?? w ksi??ce telefonicznej albo internecie), dzwoni?c b?d? wysy?aj?c maila z zapytaniem o prac?. Biura bardzo ch?tnie dopisuj? nowe nazwiska do swych baz danych, cz?sto te? zg?aszaj?cym si? kandydatom proponuj? na pocz?tek wykonanie nieodp?atnego próbnego t?umaczenia. Niestety, nawet zdanie takiego testu na stopie? celuj?cy nie gwarantuje, ?e zaraz pojawi? si? oferty pracy. Nierzadko bowiem na tym etapie kontakt z biurem si? ko?czy. Warto te? zauwa?y?, ?e wspó?praca z biurem t?umacze? oznacza konieczno?? wystawiania mu rachunków, a wi?c rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej (nie mo?na wykonywa? wielu umów-zlece? dla jednej firmy). Szanse na zdobycie pracy rosn? w przypadku t?umaczy bardziej egzotycznych j?zyków (cho? tu oczywi?cie i liczba potencjalnych zlece? jest znacznie mniejsza ni? dla t?umaczy j?zyka angielskiego czy niemieckiego) oraz t?umaczy tekstów technicznych, specjalizuj?cych si? w stosunkowo w?skich dziedzinach.

2. Wydawnictwa. W identyczny sposób mo?na szuka? pracy w wydawnictwach. Zw?aszcza dotyczy to osób zainteresowanych t?umaczeniem literatury pi?knej, cho? istnieje te? wiele wydawnictw specjalizuj?cych si? w publikacjach niebeletrystycznych, a wi?c na przyk?ad w literaturze naukowej, technicznej (szczególnie informatycznej), poradnikach, przewodnikach, ksi??kach kucharskich, encyklopediach, grach komputerowych... Zalet? pracy dla wydawnictwa jest to, ?e t?umaczy si? d?ugie teksty, które zapewniaj? zaj?cie od razu na przynajmniej kilka-kilkana?cie tygodni, oraz to, ?e mo?na wszystko wykonywa? w ramach korzystnie rozliczanej umowy o dzie?o (bez zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej). Wydawnictwa z regu?y jednak maj? wysokie wymagania w stosunku do t?umaczy i rozmawiaj? tylko z osobami o du?ym do?wiadczeniu zawodowym, a je?li dzia?aj? na rynku od jakiego? czasu, przewa?nie dorobi?y si? ju? grona sprawdzonych wspó?pracowników i rzadko szukaj? kogo? nowego.

3. Internet. Oferty pracy dla t?umaczy pojawiaj? si? czasem na internetowych listach dyskusyjnych (niekoniecznie polskoj?zycznych), które warto czyta? cho?by z tego wzgl?du. Zazwyczaj jednak zlecenia te dotycz? mniej popularnych j?zyków, których t?umacza nie mo?na znale?? w pierwszej lepszej ksi??ce telefonicznej. Poniewa? terminy s? w tym przypadku najcz??ciej ekspresowe, a zleceniodawcy bli?ej nieznani, z podejmowaniem takiej pracy wi??e si? szczególnie du?e ryzyko.

4. W?asne biuro t?umacze?. Kto czuje w sobie ducha przedsi?biorczo?ci, mo?e pokusi? si? o za?o?enie w?asnej firmy t?umaczeniowej. Nie nale?y si? jednak ?udzi?, ?e wystarczy biuro z szyldem (cho?by i w najbardziej ruchliwym punkcie miasta), wpis do ksi??ki telefonicznej i ewentualnie reprezentacyjna witryna internetowa, a klienci b?d? wali? drzwiami i oknami. Zapotrzebowanie na us?ugi translatorskie w?ród zwyk?ych ludzi z ulicy jest niewielkie i dotyczy raczej t?umacze? uwierzytelnionych, natomiast firmy i instytucje korzystaj? najcz??ciej z du?ych agencji, które s? w stanie zapewni? t?umaczy pisemnych i ustnych (równie? przysi?g?ych) z kilkudziesi?ciu j?zyków.
© by Arkadiusz Belczyk 2003
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany