Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Jak wygl?da umowa wydawnicza Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Jak wygl?da umowa wydawnicza?


Ka?de wydawnictwo ma w?asny wzór umowy podpisywanej z t?umaczami (a tak?e, rzecz jasna, z autorami ksi??ek). Jej najwa?niejsze elementy to dok?adne dane obu stron podpisuj?cych umow?, zakres pracy (czyli tytu? t?umaczonego dzie?a, ewentualnie okre?lony jego fragment), termin dostarczenia przek?adu, wymagania techniczne (np. format pliku), stawka (zwykle za znormalizowan? stron? obliczeniow?), sposób wyp?aty wynagrodzenia, warunki przyj?cia b?d? odrzucenia przek?adu przez wydawnictwo, kary za niedotrzymanie warunków umowy (np. przekroczenie uzgodnionego terminu, nisk? jako?? t?umaczenia) oraz - co ma kluczowe znaczenie - klauzula o przekazaniu wydawnictwu przez t?umacza praw autorskich do przek?adu (zwykle na sprecyzowany okres, np. 5 lat).

Przyk?adowa umowa wydawnicza z t?umaczem mo?e wygl?da? tak:
UMOWA O PRZEK?ADDnia ..................... w ................................ pomi?dzy wydawnictwem ......................., zwanym dalej Wydawc?, reprezentowanym przez .......................,
a
................................................................, zwanym dalej T?umaczem, zosta?a zawarta umowa:

§1

T?umacz zobowi?zuje si? wykona? przek?ad z j?zyka ........................ na j?zyk polski utworu pt. ................................................................... autorstwa ........................................................................ o obj?to?ci ok. ................ stron maszynopisu.

§2

1. T?umacz zobowi?zuje si? dostarczy? w terminie do dnia .......................... ca?o?? t?umaczenia wykonanego pod wzgl?dem merytorycznym, formalnym i j?zykowym na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów w formie ksi??kowej, zgodnie z wytycznymi Wydawcy.
2. T?umaczenie powinno obejmowa? tekst podstawowy, spis tre?ci, wykaz rysunków, teksty reklamowe znajduj?ce si? na ok?adce oraz krótkie streszczenie ksi??ki.
3. T?umacz dostarczy t?umaczenie na dyskietce, zapisane w edytorze ustalonym z Wydawc?.

§3

T?umacz przekazuje Wydawcy swoje prawa autorskie do dysponowania przek?adem na czas ustalony jako ........ lat od dnia wydania przek?adu i zbywa na ten czas autorskie prawa maj?tkowe do przek?adu na rzecz wydawcy oraz zobowi?zuje si? do nieudost?pniania w tym czasie tekstu osobom trzecim, niezale?nie od celu, bez zgody Wydawcy.

§4

Nak?ad w poszczególnych wydaniach oraz sposób wydania i cen? katalogow? egzemplarza ustala Wydawca.

§5

1. Wynagrodzenie t?umacza obejmuje nale?no?? za:
- wykonanie i dostarczenia t?umaczenia w zamówionej formie,
- przeniesienie prawa wydania t?umaczenia w zakresie ustalonym w umowie,
- wykonanie korekty autorskiej.

2. Wynagrodzenie T?umacza strony ustalaj? w wysoko?ci........................... (s?ownie: ....................................................................z?otych) za stron? maszynopisu rozumian? jako 1800 znaków komputerowych.

3. Po podpisaniu niniejszej umowy T?umacz otrzymuje zaliczk? w wysoko?ci ........ (s?ownie............................................................ z?otych). Drug? zaliczk? w wysoko?ci...........................z? (s?ownie........................................ z?otych) T?umacz otrzymuje w 30 dni po przyj?ciu t?umaczenia. Reszta honorarium b?dzie wyp?acona w terminie 30 dni po wydaniu ksi??ki, nie pó?niej jednak ni? 6 miesi?cy po przyj?ciu t?umaczenia.

§6

l. Wydawca zobowi?zany jest zawiadomi? T?umacza na pi?mie w ci?gu l miesi?ca, licz?c od dnia dostarczenia ca?o?ci t?umaczenia, o przyj?ciu lub odrzuceniu t?umaczenia lub o uzale?nieniu przyj?cia t?umaczenia od wykonania przez T?umacza zmian okre?lonych przez Wydawc? w terminie podanym w tym samym pi?mie. Niewys?anie takiego zawiadomienia uwa?a si? za przyj?cie t?umaczenia.

2. Wydawca powinien dokona? oceny zmienionego t?umaczenia i zawiadomi? T?umacza na pi?mie o przyj?ciu b?d? odrzuceniu t?umaczenia w ci?gu jednego miesi?ca od dnia dostarczenia poprawionego t?umaczenia. Niewys?anie takiego zawiadomienia w powy?szym terminie uwa?a si? za przyj?cie t?umaczenia.

3. W razie odrzucenia t?umaczenia przez Wydawc?, braku zgody T?umacza na dokonanie zmian okre?lonych przez Wydawc?, Wydawca mo?e odst?pi? od umowy. W takim przypadku T?umacz zobowi?zany jest zwróci? Wydawcy otrzyman? zaliczk?.

§7

1 Wydawca jest uprawniony do weryfikacji i wydawniczego zredagowania przek?adu oraz do dokonania skrótów redakcyjnych w granicach umowy z autorem.

2. T?umacz zobowi?zany jest wykona? korekt? autorsk? w terminie ustalonym z Wydawc?.

§8

l. Wydawcy w ramach przeniesienia praw autorskich przys?uguje prawo do nieograniczonej eksploatacji utworu i jego fragmentów na poni?szych polach eksploatacji:
- przygotowanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb Wydawcy, w szczególno?ci obróbka komputerowa i opracowanie redakcyjne;
- zwielokrotnienie utworu i jego fragmentów wszelkimi mo?liwymi technikami przemys?owymi, a w szczególno?ci poligraficznymi i komputerowymi;
- wprowadzenie utworu i jego fragmentów do obrotu prawnego i handlowego;
- u?ywanie utworu i jego fragmentów w ró?nych formach wydawniczych i multimedialnych, a tak?e w reklamach i promocji, w tym w radio i TV; na no?nikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych;
- u?ywanie utworu i jego fragmentów do oznaczenia firmy Wydawcy i jego utworów.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyra?enia zgody na u?ycie utworu w innych mediach, zastrzegaj?c sobie .........% wp?ywów osi?gni?tych z takiego wykorzystania utworu.

§9

1 T?umacz otrzyma .............. egzemplarzy autorskich ksi??ki nie przeznaczonych do sprzeda?y.

2. Wydawcy przys?uguje prawo do nieodp?atnego wykorzystania przek?adu w celach reklamowych.

§10

Je?li t?umacz przewiduje, ?e nie b?dzie móg? dotrzyma? ustalonego terminu dostarczenia t?umaczenia, powinien niezw?ocznie powiadomi? o tym Wydawc?, proponuj?c wyznaczenie nowego terminu. Wydawca powinien udzieli? T?umaczowi odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku niewyra?enia zgody na przed?u?enie terminu T?umacz zobowi?zany jest zwróci? Wydawcy otrzyman? zaliczk?.

§11

W przypadku niedotrzymania przez T?umacza terminu przek?adu Wydawcy przys?uguje wed?ug jego wyboru:
- prawo odst?pienia od umowy, w takim przypadku t?umacz obowi?zany jest zwróci? otrzyman? zaliczk?;
- prawo naliczenia kary umownej w wysoko?ci 0,5% kwoty wynagrodzenia za ka?dy dzie? zw?oki.

§12

Wydawcy przys?uguje prawo przeniesienia na osob? trzeci? uprawnie? i obowi?zków wynikaj?cych z niniejszej umowy.

§13

Wszelkie zmiany umowy wymagaj? formy pisemnej, pod rygorem niewa?no?ci

§14

Wszystkie spory mog?ce wynikn?? z tytu?u niniejszej umowy rozstrzygane b?d? przez s?dy rzeczowo w?a?ciwe dla siedziby Wydawcy.

§15

Umowa sporz?dzona zosta?a w dwóch jednobrzmi?cych egzemplarzach, po jednym dla ka?dej ze stron.

 Wi?cej informacji o umowach wydawniczych mo?na znale?? w poradniku Paw?a Pollaka "Jak wyda? ksi??k?".

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany