Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza


Z punktu widzenia t?umacza podstawowa ró?nica mi?dzy tymi dwoma rodzajami umów polega na tym, ?e w drugim przypadku nast?puje przeniesienie praw autorskich na zleceniodawc? (najcz??ciej wydawnictwo). Umowa wydawnicza (która jest rodzajem umowy o dzie?o) powinna zawiera? sformu?owanie "T?umacz o?wiadcza, ?e jego prawa autorskie do t?umaczenia nie s? ograniczone w zakresie obj?tym niniejsz? umow? i przenosi na Wydawc? prawo do eksploatacji dzie?a" lub podobne, z zastrze?eniem wy??czno?ci lub bez i ewentualnie z okre?leniem czasu, po jakim prawa autorskie na powrót stan? si? w?asno?ci? t?umacza (takie rozwi?zanie najcz??ciej dotyczy t?umacze? literatury pi?knej). Umowa-zlecenie jest natomiast zwyk?? umow? mi?dzy dwiema stronami, okre?laj?c? warunki odp?atnego wykonania pewnej us?ugi (równie dobrze jak t?umaczenie mo?e ni? by? np. pomalowanie ?cian).

Umowa-zlecenie jest opodatkowana wed?ug zwyk?ych stawek podatku dochodowego (19%), podczas gdy umowa wydawnicza zapewnia t?umaczowi bardzo korzystny rycza?t - 50% przychodu traktuje si? jako koszty jego uzyskania, co oznacza o po?ow? ni?szy podatek (bo liczony tylko od pozosta?ych 50% przychodu) oraz realne podniesienie drugiego i trzeciego progu podatkowego (aby go przekroczy?, potrzebny jest bowiem znacznie wi?kszy przychód).

Przyk?ad umowy wydawniczej - zob. tutaj.
© by Arkadiusz Belczyk 2003-2005
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany