Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Formy pracy w zawodzie t?umacza Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Formy pracy w zawodzie t?umacza


T?umacz mo?e by? oczywi?cie zatrudniony na etacie w firmie (jak ka?dy inny pracownik otrzymuje wówczas pensj?, a pracodawca op?aca mu ZUS), cz??ciej jednak pracuje na w?asny rachunek, ?wiadcz?c us?ugi innym podmiotom gospodarczym. W tym drugim przypadku mo?e albo ograniczy? si? do realizacji umów-zlece? czy te? umów wydawniczych (co ma sens, zw?aszcza je?li jest ju? gdzie? zatrudniony - np. w szkole - i nie musi si? martwi? o op?acenie ZUS-u), albo rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz? (za?o?y? jednoosobow? firm?) i samemu odprowadza? co miesi?c sk?adki na fundusz emerytalny, zdrowotny itd. Przy drobnych zleceniach wystarczy wówczas prowadzi? podatkow? ksi??k? przychodów i rozchodów, po przekroczeniu w danym roku limitu dochodu zwolnionego z opodatkowania (aktualnie ok. 3000 z? - próg ten jest co roku zmieniany), rozliczaj?c si? z fiskusem w comiesi?cznych deklaracjach PIT-5. Przy wi?kszej liczbie t?umacze? bardzo ?atwo zosta? automatycznie p?atnikiem VAT-u (wystarczy przekroczy? roczny limit obrotów, czyli przychodów w wysoko?ci 10 tys. euro), co poci?ga za sob? obowi?zek prowadzenia pe?nej ksi?gowo?ci (a wi?c zapewne powierzenia jej do?wiadczonemu ksi?gowemu, jako ?e regulacje prawne zwi?zane z VAT-em s? bodaj najbardziej skomplikowane i niejasne w ca?ym polskim ustawodawstwie) i sk?adania co miesi?c deklaracji VAT-owskich.

Zasadniczo nie mo?na jednocze?nie wykonywa? t?umacze? jako osoba fizyczna (a wi?c na umowy-zlecenia lub umowy wydawnicze) i jako firma, cho? nic oczywi?cie nie stoi na przeszkodzie, by by? t?umaczem, prowadz?c dzia?alno?? gospodarcz? w innym zakresie ni? t?umaczenie tekstów (np. nauka j?zyków obcych, tapetowanie, produkcja gwo?dzi). Z tego wzgl?du warto si? dobrze zastanowi?, która forma pracy b?dzie bardziej op?acalna: umowy wydawnicze (z przekazaniem praw autorskich, a wi?c np. na t?umaczenie ksi??ek) s? obj?te bardzo korzystnym rycza?tem, ale nie mo?na w ten sposób rozlicza? zwyk?ych, drobnych t?umacze? ani te? odpisywa? sobie ?adnych poniesionych kosztów. Dzia?alno?? gospodarcza umo?liwia z kolei wystawianie rachunków (dla wielu zleceniodawców jest to podstawowy warunek nawi?zania wspó?pracy z t?umaczem) i odpisywanie od przychodów wszelkich wydatków zwi?zanych z prac? (zakup s?owników, komputera, oprogramowania itd.), wi??e si? jednak z konieczno?ci? prowadzenia ksi?gowo?ci (cz?sto VAT-owskiej) i op?acania sk?adek na ZUS (nawet b?d?c gdzie? zatrudnionym na pe?ny etat, trzeba p?aci? przynajmniej sk?adk? na ubezpieczenie zdrowotne - aktualnie ok. 140 z? miesi?cznie; od kwietnia 2003 r. w ramach post?puj?cego ucisku fiskalnego obowi?zek p?acenia tej sk?adki na?o?ono równie? na osoby przebywaj?ce na zwolnieniu lekarskim).
© by Arkadiusz Belczyk 2003-2005
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany