Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Stawki za t?umaczenie pisemne Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Stawki za t?umaczenie pisemne


O pieni?dzach rozmawia? niby nie wypada, ale przys?uchiwa? si? takim rozmowom lubi? wszyscy. Poniewa? temat jest bardzo interesuj?cy i wa?ny, zrezygnujmy chwilowo z aspiracji do statusu d?entelmena i poku?my si? o sporz?dzenie orientacyjnego cennika us?ug translatorskich w Polsce. Ile zatem kosztuje t?umaczenie tekstu z j?zyka angielskiego na polski i w drug? stron??

Zacznijmy od zdefiniowana poj?cia "strony obliczeniowej", wg której okre?la si? zwykle obj?to?? tekstu. Standardowo liczy ona 1800 znaków, czyli liter, znaków interpunkcyjnych oraz - co nale?y podkre?li? - spacji. Jedynie w t?umaczeniach uwierzytelnionych stosowana jest znacznie krótsza strona obliczeniowa, zawieraj?ca 1125 znaków. W tym przypadku za ca?? stron? uwa?a si? tak?e stron? rozpocz?t?, nawet je?li sk?ada si? ona tylko z jednej linijki tekstu.

Poniewa? zdarzaj? si? zleceniodawcy stosuj?cy w?asne wielko?ci strony obliczeniowej (np. 1600 znaków bez spacji) b?d? inne metody okre?lania obj?to?ci tekstu (wg liczby stron wydruku, liczby s?ów itp.), dok?adne ustalenie sposobu obliczania nale?no?ci jest przy zawieraniu umowy spraw? zasadnicz?.

Podana w stronach obliczeniowych obj?to?? z zasady dotyczy tekstu przet?umaczonego, a nie ?ród?owego, a wi?c tego, ile t?umacz napisa?, a nie - ile musia? przeczyta?, cho? sporadycznie mo?na si? zetkn?? z sytuacj? odwrotn?. W umowach wydawniczych alternatywnie stosuje si? poj?cie "arkusza wydawniczego" (lub "autorskiego"), który odpowiada ok. 22 stronom obliczeniowym (40 tys. znaków).

Liczb? znaków sprawdza si? w komputerze automatycznie - najcz??ciej korzystaj?c z odpowiedniej funkcji edytora. W Wordzie jest to Statystyka wyrazów w Narz?dziach, przy czym nale?y zwróci? uwag?, ?e jego nowsze wersje podaj? liczb? ze spacjami lub bez, a starsze tylko bez i trzeba j? wówczas powi?kszy? jeszcze o liczb? wyrazów (która odpowiada liczbie spacji w tek?cie). Niektórzy t?umacze i wydawnictwa stosuj? odmienn? metod? obliczania obj?to?ci, uchodz?c? za bardziej wiarygodn?: konwertuj? mianowicie tekst do pliku ASCII i sprawdzaj? jego wielko??. Jeden bajt odpowiada wówczas jednemu znakowi. Automatyczne okre?lanie obj?to?ci bywa zawodne szczególnie w przypadku tekstów o skomplikowanej formie, z licznymi tabelami, wykresami, elementami graficznymi itp., dlatego lepiej w takiej sytuacji uzgodni? stawk? za t?umaczenie na innych zasadach.

Przy t?umaczeniach uwierzytelnionych obowi?zuj? sztywne stawki, okre?lone jako pewien procent tzw. kwoty bazowej, ustalanej co roku i s?u??cej do obliczania p?ac w sferze bud?etowej. Aktualnie (2004 r.) stawki te wynosz? ok. 22 z? za stron? obliczeniow? (1125 znaków) na j?zyk polski i 29 z? na j?zyk angielski, przy czym wyró?nia si? odr?bne stawki za t?umaczenie tekstu ma?o czytelnego, tryb ekspresowy, uwierzytelnienie cudzego t?umaczenia i sporz?dzenie kopii. Szczegó?owe informacje na ten temat, a tak?e stawki za t?umaczenia na inne j?zyki, mo?na znale?? na stronie Polskiego Towarzystwa T?umaczy Ekonomicznych, Prawniczych i S?dowych (www.tepis.org.pl).

Przy t?umaczeniach zwyk?ych ceny ustala rynek, a wi?c wypadkowa takich czynników jak popyt i poda?, renoma i do?wiadczenie t?umacza, umiej?tno?ci negocjacyjne obu stron, wymagany termin oddania gotowego przek?adu, zakres tematyczny itp. Na podstawie informacji z rozmaitych ?róde? mo?na stwierdzi?, ?e ?rednia stawka za przet?umaczenie jednej standardowej strony obliczeniowej z j?zyka angielskiego na polski waha si? obecnie od ok. 20 do 30 z?, przy czym cz??ciej jest bli?sza tej dolnej granicy. Rzadko powy?ej 20 z?/str. mo?na dosta? za t?umaczenie literatury pi?knej. Istniej? zarazem wydawnictwa i biura t?umacze?, które proponuj? zaledwie ok. 10 z? brutto za stron?. I zdarzaj? si? t?umacze, którzy - z desperacji, nie?wiadomo?ci, ?le rozumianej konkurencyjno?ci czy mo?e naiwnego wyobra?enia, ?e potem wywalcz? sobie wi?cej - przystaj? na tak skandaliczne warunki. Z drugiej strony jest te? grupa klientów gotowych zap?aci? wyra?nie wi?cej za gwarancj? otrzymania przek?adu naprawd? wysokiej jako?ci. Nie nale?y si? bowiem ?udzi?: n?dznej p?acy z regu?y towarzyszy n?dzna praca.

Za t?umaczenie w drug? stron?, tj. na j?zyk angielski, przyj??o si? liczy? ok. 30-50% wi?cej ni? na j?zyk polski, ale w praktyce rozpi?to?? cen jest tu bardzo du?a, zapewne po cz??ci dlatego, ?e dobrych i kompetentnych t?umaczy, którzy rzeczywi?cie potrafi? pisa? idiomatyczn? angielszczyzn?, a nie tylko angielskimi s?owami z polsk? sk?adni?, jest niewielu i mog? oni ??da? za sw? prac? znacznie wi?cej. ?rednia stawka waha si? zatem mi?dzy 30 a 50 z?. Dolna granica to chyba ok. 25 z? za stron? (o ni?szych stawkach nie s?ysza?em), natomiast najwy?sza, z jak? si? zetkn??em, to 150 z? (tekst reklamowy, kilka stron, ekspres).

Na wysoko?? stawki wp?ywa obj?to?? tekstu (im wi?ksze zlecenie, tym zwykle ni?sza cena za stron? - obowi?zuje tu zasada sprzeda?y hurtowej), termin wykonania (ekspres kosztuje oczywi?cie wi?cej ni? zwyk?e t?umaczenie - o ile wi?cej, zale?y od umowy mi?dzy obu stronami), specjalistyczne s?ownictwo (je?li tekst dotyczy w?skiej i trudnej dziedziny, stawka mo?e znacznie przekroczy? ?redni?), a tak?e miejsce, w którym z?o?one zosta?o zlecenie (w Warszawie wszystko jest oczywi?cie dro?sze ni? gdzie indziej).
© by Arkadiusz Belczyk 2002-2004
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany