Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym


Na mocy nowej "Ustawy o zawodzie t?umacza przysi?g?ego" z dnia 25.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2702) zasz?y istotne zmiany dotycz?ce zasad wykonywanie tego zawodu. Przede wszystkim egzamin kwalifikacyjny zdaje si? obecnie przed Pa?stwow? Komisj? Egzaminacyjn?, powo?ywan? przez ministra sprawiedliwo?ci (wcze?niej egzaminowaniem kandydatów zajmowa?y si? s?dy okr?gowe), a ustawowa wysoko?? stawek za t?umaczenia uwierzytelnione dotyczy obecnie jedynie okre?lonych podmiotów pa?stwowych (s?du, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej) - w innych przypadkach o cenie decyduje rynek.

W my?l ustawy t?umaczem przysi?g?ym mo?e zosta? osoba, która ma obywatelstwo polskie (ewentualnie obywatelstwo którego? z pa?stw Unii Europejskiej b?d? EFTA), uko?czy?a magisterskie studia wy?sze na kierunku filologia (ewentualnie na innym kierunku wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie t?umaczenia), zda?a egzamin praktyczny z umiej?tno?ci t?umaczenia pisemnego i ustnego w obie strony oraz nie by?a karana (za przest?pstwo umy?lne, skarbowe lub za nieumy?lne przest?pstwo przeciwko bezpiecze?stwu obrotu gospodarczego).

Po zdaniu egzaminu przed Pa?stwow? Komisj? Egzaminacyjn? kandydat sk?ada ?lubowanie, musi te? uzyska? wpis na list? t?umaczy przysi?g?ych. Potwierdzeniem uprawnie? t?umacza przysi?g?ego jest ?wiadectwo wydane przez ministra sprawiedliwo?ci, który zamawia tak?e w Mennicy Pa?stwowej piecz?? imienn? s?u??c? do po?wiadczania t?umacze? uwierzytelnionych. Jej odcisk wraz ze wzorem podpisu t?umacz przysi?g?y sk?ada nast?pnie w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w odpowiednim Urz?dzie Wojewódzkim.

Ka?dy t?umacz przysi?g?y jest zobowi?zany prowadzi? tzw. repertorium, czyli szczegó?owy wykaz wykonanych t?umacze?. Za jego kontrol? odpowiada wojewoda, który ma równie? obowi?zek nieodp?atnego udost?pniania do powszechnego wgl?du listy t?umaczy przysi?g?ych.

Bl?sze informacje na ten temat mo?na znale?? na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo?ci,
© by Arkadiusz Belczyk 2002-2007
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany