Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Kto to jest t?umacz przysi?g?y Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Kto to jest t?umacz przysi?g?y


T?umacz przysi?g?y to osoba, która zgodzi?a si? pe?ni? rol? podobn? do bieg?ego s?dowego, s?u??c sw? znajomo?ci? j?zyka obcego ?ci?le okre?lonym w ustawie organom administracji pa?stwowej: s?dom, policji, prokuraturze.

Na co dzie? t?umacz przysi?g?y zajmuje si? t?umaczeniem tekstów, które wymagaj? oficjalnego po?wiadczenia zgodno?ci przek?adu z orygina?em, a wi?c g?ównie wszelkiego rodzaju dokumentów (umów, za?wiadcze?, o?wiadcze?, testamentów, ?wiadectw, dyplomów itp.). Ka?de takie t?umaczenie musi odnotowa? w tzw. repertorium, czyli specjalnym zeszycie, gdzie podaje si? m.in. dat? przyj?cia i zwrotu dokumentu, jego opis oraz wysoko?? pobranego wynagrodzenia.

Funkcja t?umacza przysi?g?ego ma pewne zalety (g?ównie wi?kszy presti? zawodowy), ale i wady. Sw? prac? na rzecz organów pa?stwowych t?umacz przysi?g?y jest zobowi?zany wycenia? wed?ug oficjalnego cennika, bez podania wa?nej przyczyny nie mo?e im odmówi? ?wiadczenia us?ug bieg?ego, a na otrzymanie nale?nej zap?aty musi niekiedy czeka? wiele miesi?cy. Ostatnio pojawi?y si? tak?e powa?ne w?tpliwo?ci co do zasad naliczania VAT-u w przypadku t?umacze? wykonywanych dla organów pa?stwowych.

Nale?y podkre?li?, ?e "przysi?g?y" niekoniecznie znaczy "dobry". Jak pokazuje praktyka, wielu t?umaczy przysi?g?ych w istocie niezbyt dobrze radzi sobie z innego rodzaju tekstami ni? urz?dowe dokumenty utrzymane w specyficznej stylistyce. Mo?na jedynie mie? nadziej?, ?e nowa forma egzaminu pa?stwowego przyczyni si? do poprawy sytuacji w tym zakresie.

 


© by Arkadiusz Belczyk 2002-2005

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany