Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej arrow Jak zosta? t?umaczem Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Jak zosta? t?umaczem


Najkrócej mówi?c: wystarczy chcie?. Wykonywanie zawodu t?umacza nie wymaga spe?nienia ?adnych szczególnych formalno?ci. Nie trzeba zdawa? egzaminów, przechodzi? weryfikacji ani legitymowa? si? dyplomem czy ?wiadectwem potwierdzaj?cym znajomo?? j?zyków obcych. Je?li kto? og?osi si? t?umaczem i znajdzie klientów sk?onnych korzysta? z jego us?ug, musi jedynie podj?? decyzj?, czy najbardziej op?aca mu si? pracowa? na umowy-zlecenia i umowy wydawnicze (które mo?e podpisywa? jako osoba fizyczna) czy te? jako samodzielna firma, rozliczaj?ca podatki na podstawie ksi??ki przychodów i rozchodów b?d? deklaracji VAT-owskich. Wolnoamerykanka panuj?ca w tym zawodzie jest oczywi?cie ubolewania godna i znacz?co wp?ywa na obni?enie z jednej strony przeci?tnego poziomu t?umacze?, a z drugiej presti?u t?umacza, ale w?a?ciwie nie dziwi, skoro w Polsce mo?na nawet legalnie leczy? ludzi tylko na podstawie wpisu do rejestru dzia?alno?ci gospodarczej.
© by Arkadiusz Belczyk 2002-2005
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany