Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Kwiatki ?w. Hieronima arrow We hope that this text will show you our translation skills Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

We hope that this text will show you our translation skills

(autentyczna internetowa reklama us?ug translatorskich)
 

Dzie? dobry

Chcieliby?my przedstawi? Pa?stwu "Steam Work". Grup? zorientowan? na jak najszybsze wykonywanie powierzonych zada?. Prowadzimy dzia?alno?? us?ugow?. Filarami naszej oferty s? czynno?ci translacyjne: j?z. Angielski, j?z. Niemiecki, j?z. Francuski; a tak?e przepisywanie tekstów zarówno z "r?kopisów" jak i no?ników g?osowych. Tworzymy tak?e napisy do filmów. Nasi wspó?pracownicy to grupa wysokokwalifikowanych osób, nastawionych na maksymalizacj? jako?ci wykonywanej pracy. Mamy nadziej? ?e ten tekst uwiarygodni? nasze mo?liwo?ci z zakresu wykonywania t?umacze?. Zach?camy Pa?stwa do skorzystania z naszych us?ug.


Hi,

We would like to introduce you "Steam Work" - team, that is steered on the fastest execution of entrusted tasks. We conduct a service activity. The base of our offer is translation: english, german and french; and rewriting both from manuscripts and voice carrier. We create also a subtitle. Our collaborator are highly qualified, always wanting to improve on their work. We hope that this text will show you our translation skills. We encourage you to take account of our service. With best wishesMamy nadziej?, i? te t?umaczenia rozwia?y Pa?stwa wszelkie obawy. Zach?camy Pa?stwa do wspó?pracy.

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany