Serwis Tłumacza


Drukuj E-mail

Szum medialny,
czyli
polszczyzna z gazet, radia i telewizji


"Tegoroczna zima w tym roku jest ostra." (TVN Meteo)

"Polscy specjali?ci medycyny s?dowej (...) b?d? wspó?pracowa? przy identyfikacji ofiar przez porównywanie DNA z Amerykanami (...) i Australijczykami." (autor nieustalony, Polskie Radio)

"Pytanie, czy jego [Wieczerzaka] zeznania nie s? tak cienkie, jak podeszwy jego butów." (Jacek Czy?ewski, Wiadomo?ci TVP)

"Maj?c orze? na piersi i orze? za sob?, reprezentujemy pa?stwo polskie." (niezidentyfikowany s?dzia o godno?ci zawodu s?dziego, Fakty TVN)

"ponadwutysi?czna historia Ko?cio?a katolickiego" (Tomasz Sianecki, Fakty TVN)

"M?yny bo?e miel? powoli, ale rychliwie i sprawiedliwie." (ks. Henryk Jankowski, TVN, "Uwaga")

"W Polsce przebywa oko?o kilkunastu tysi?cy Ukrai?ców." (Pawe? P?uska, Fakty TVN)

"Na szcz??cie obesz?o si? bez wi?kszego nieszcz??cia." (Marcin Woroch, Fakty TVN)

"...powinni?my wiedzie?, kto jest kto i co jest co w tych wyborach." (Mariusz Max Kolonko, Wiadomo?ci TVP)

"George Bush osi?ga? coraz lepsze wyniki w kolejnych rezultatach." (Katarzyna S?awi?ska, Fakty TVN)

"Nie dosz?o do doznania przez prokuratora Kapust? obra?e? cia?a." (Karol Napierski, TVN)

"Ten wy?cig jest ci?gle 50 na 50, w którym wszystko zdarzy? si? mo?e." [???] (Mariusz Max Kolonko, Wiadomo?ci TVP)

"...w torbie ma ?niadanie, a w g?owie przekonanie, na kogo zag?osuje." (Mariusz Max Kolonko o pewnym ameryka?skim wyborcy, Wiadomo?ci TVP)

"...by?yby protesty, ?e znowu oszukano wybory." (Mariusz Max Kolonko, Wiadomo?ci TVP)

"Laurent Fabius (...) wykona? wolt? o 180 proc. i o?wiadczy?, ?e b?dzie g?osowa? przeciw unijnej konstytucji." (Robert So?tyk, Gazeta Wyborcza)

"Opony zimowe latem s? mi?kkie i nie maj? ?adnej przyczepno?ci kó?." (autor nieustalony, Gazeta Wyborcza)

"Taka cena awionetki jest zbli?ona do dobrej klasy samochodu." [cena z klas??] (autor nieustalony, Teleexpres TVP)

"Republikanie b?d? robi? wszystko, by bilet Kerry-Edwards nie dosta? kopniaka wypychaj?cego ich przed duet Bush-Cheney." (Mariusz Max Kolonko, Wiadomo?ci TVP)

"Lepiej by? ostro?nym, ni? potem na zimne dmucha?." (Józef Gruszka, Wiadomo?ci TVP)

"Ksi??? Felipe jest jedynym i najm?odszym synem króla Juana Carlosa." (autor nieustalony, Wiadomo?ci TVP)

"Fascynuj? mnie dalekie destynacje." (anonimowa klientka biura podró?y, Fakty TVN).

"Papierosy s? powodem co trzeciego nowotwora." (autor nieustalony, Fakty TVN)

"Bierne palenie jest nieetyczne." [???] (autor nieustalony, Fakty TVN)

"AIDS to jest rodzaj grzechu, który na nas spada." (Pawe? ?piewak, "Zapraszamy do Trójki", Polskie Radio)

"Na koniec jeszcze jedna wiadomo??, która nas dzisiaj zelektryfikowa?a." (Telekurier TVP)

"Ziemia zbli?y?a si? do S?o?ca i w tej chwili wynosi 148 mln km, ale nie to jest przyczyn? och?odzenia." (El?bieta Sommer, Wiadomo?ci TVP)

"Informacja rozchodzi si? w mgnienia oku." (autor nieustalony, "Zapraszamy do Trójki", Polskie Radio)

"Zobaczymy zagraniczne filmy polskie." (Gra?yna Torbicka, TVP 2).

"Decyzja o powo?aniu nowego rz?du le?y w ?onie SLD, a tym samym równie? w ?onie premiera." (Jaros?aw Kalinowski, Radio Zet)

"Dziewczynki wygl?daj? jak panny m?ode. Podobnie ch?opcy." (anonimowy ksi?dz o modzie komunijnej, TVN)

"Audrey Mestre uton??a u wybrze?y Dominikany, staraj?c si? pobi? rekord nale??cy do swego m??a." (autor nieustalony, Gazeta Wyborcza)

"Konstytucja jasno okre?la, w jakich sytuacjach prezydent ma stosunek z Sejmem." (Dariusz Szymczycha, TVN 24)

"Terrorysta wysadzi? si? w powietrze, zabieraj?c ze sob? jedena?cie Izraelczyków." (autor nieustalony, Wiadomo?ci TVP)

"Domagamy si? renegocjacji zamkni?tych dzia?ów poszczególnych wcze?niej." (Andrzej Lepper, TVP) [dekonstrukcjonizm po polsku?]

"Nie wszyscy poeci daj? si? przerobi? na piosenki." (autor nieustalony, TVP 1, "Kawa czy herbata")

"Katechetka zosta?a wyskoczona przez okno." (Jan Pospieszalski, TV Puls)

"Nale?y wprowadzi? obowi?zek wyposa?enia taksówek w posiadanie fotelików." (anonimowy policjant, Fakty TVN)

"Kary za brak odpowiednich dokumentów, zezwole? lub usterek si?gaj? kilkunastu tysi?cy z?otych." (autor nieustalony, Wiadomo?ci TVP)

"Ci?nie si? na my?l okre?lenie..." (Jacek Piechota, TVP1)

"To jest ten okres niepewno?ci, który b?dzie nam towarzyszy? przez nast?pny miesi?c." (Mariusz Max Kolonko, Wiadomo?ci TVP)

"Przygotowania do tej akcji id? w pe?nym toku." (Mariusz Max Kolonko, Wiadomo?ci TVP)

"Amerykanie w rozmowie w cztery oczy z prezydentem Kwa?niewskim zapytali go..." [by?o ich dwóch i ka?dy mia? jedno oko?] (Mariusz Max Kolonko, Wiadomo?ci TVP)

"Mia?am wra?enie, ?e s?ucham czarnoskórej Murzynki." (Izabela Trojanowska, "Droga do gwiazd", TVN)

"Firma istnieje od 1913 r. Za?o?y? j? prof. Arthur Andersen z Uniwersytetu Illinois. Nale?a? do pionierów audytu (badania ksi?g finansowych firm), obecnie zalicza si? do tzw. wielkiej pi?tki najwi?kszych firm audytorskich ?wiata." [firma to ja?] (autor nieustalony, Gazeta Wyborcza)

"S?dz?, ?e decyzja o ataku na Irak jest przes?dzona w 95 stopniach." (nieustalony ekspert w Wiadomo?ciach TVP)

"Odnotowuje si? stopniowe zmniejszenie osób, które choruj? na t? chorob?." (Wiadomo?ci TVP o epidemii grypy w Grecji)

"?adnemu uczestnikowi wyprawy nic si? nie sta?o z wyj?tkiem pogi?tego b?otnika." (autor nieustalony, "Zapraszamy do Trójki", Polskie Radio)

"...Milicja urz?dza?a s?ynne ?cie?ki zdrowia. W ich obronie powsta? KOR." (autor nieustalony, Wiadomo?ci TVP)

"Gdyby nie interwencja policji, ?ycie dziecka by?oby nara?one na powa?ne k?opoty." (nieustalony rzecznik prasowy s?du, "Zapraszamy do Trójki", Polskie Radio)

"...film uhonorowano nagrod? za najlepszy adoptowany scenariusz." (autor nieustalony, Wiadomo?ci TVP)

"Unia Wolno?ci jest parti? odwo?uj?ca si? do nieistniej?cej klasy ?redniej." (W?adys?aw Frasyniuk, TVP1)

"Od jutra zawieszeni w S?dzie Lustracyjnym b?d? mogli podlega? dalszej obróbce." (Bogdan P?k, TVN, "Kropka nad i")

"Morderca (...) ma zabi? niejakiego Moderskiego, który ukrad? dokumenty kompromituj?ce swoich by?ych chlebodawców." (streszczenie odcinka "07, zg?o? si?" w Gazecie Wyborczej, autor nieustalony)


cdn.
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany