Serwis TĹ‚umacza


Strona g?ówna arrow Kwiatki ?w. Hieronima arrow Podstawy wyborów, którym b?dziecie musieli sprosta? Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Podstawy wyborów, którym b?dziecie musieli sprosta?,
czyli
polszczyzna w ?wiecie komputerow"Gor?czka zakupów zesz?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia dowiod?a jednej rzeczy: zainteresowanie kartami TV osi?gn??o szczyty."

"Sygna? d?wi?kowy z wyj?cia musi zosta? pod??czony do wej?cia karty d?wi?kowej wykorzystuj?c ma?y kabelek. Bez tego, nie by?oby ?adnego d?wi?ku podczas ogl?dania telewizji."

"Lista programów jest dost?pna u?ywaj?c anteny satelitarnej."

"Kana?y mog? by? monitorowane u?ywaj?c funkcji przegl?du wielokana?owego."

"Przyjrzawszy si? kartom TV, ich podstawowej funkcjonalno?ci, designowi i wymaganiom sprz?towych, cz??? druga tego raportu skoncentruje si?..." [a cz??? pierwsza te? im si? przyjrza?a?]

"...gniazda mini-jack s? stereofonicznymi wyj?ciem i wej?ciem audio."

"Tuner odgrywa bardzo wa?n? rol? przez przekszta?canie sygna?u antenowego..."

"Jakkolwiek, taki typ karty jest tak naprawd? kart? graficzn? ze zintegrowanym tunerem TV."

"W dodatku, Microsoft nie zintegrowa? standardowej wersji PAL odtwarzacza TV dla Europy w Windows 2000, pomimo ich pierwotnego zamys?u" [tzn. Windows 2000 mia?y taki zamys??]

"Wi?kszo?? tanich kart jest produkowana przez Terratec, Terra TV+, która kosztuje jedynie 60 USD, niestety ma jedynie odbiór mono i ograniczon? list? funkcji." [strumie? ?wiadomo?ci w erze komputerów?]

"16 programów na raz: poszczególne kana?y mog? by? monitorowane u?ywaj?c funkcji przegl?du wielokana?owego."

"Znale?li?my du?e ró?nice w za??czonym oprogramowaniu TV: rozpi?to?? jest od najs?abszej funkcjonalno?ci po??czonej ze z?ym uk?adem, do wzorcowej funkcjonalno?ci i ?atwo?ci u?ycia."

"Karty TV przekszta?caj? przeci?tny PC (nie musi nawet posiada? najnowszego sprz?tu [???]) w wielofunkcyjn? maszyn?..."

"Jako?? obrazu na 17 czy 19 calowym monitorze mo?e ?atwo porównywa? si? z telewizorem w przedziale cenowym 500 USD."

"Silne migotanie w jasnych obszarach obrazu jest szczególnie dokuczliwe, gdy korzystacie z du?ych ekranów. Jednak?e PC wyposa?ony w kart? TV potrafi du?o wi?cej..." [tzn. potrafi by? dokuczliwy w jeszcze inny sposób?]

"Wyja?nijmy tutaj od razu jedn? rzecz: u?ywanie opisanych programów bez posiadania subskrypcji odpowiedniej stacji telewizyjnej (albo bez kontraktu z nimi [programami?]) jest nielegalne."

"Nowoczesne karty TV mo?na podzieli? przez sposób, w jaki odbieraj? sygna?."

"Niemniej, w przysz?o?ci nie b?dzie ucieczki przed zapotrzebowaniem na karty, które oferuj? odbiór analogowej TV."

"Sam ten fakt jest g?ównym powodem, dla którego wi?kszo?? kart TV oferuje doskona?? jako?? obrazu."

"Dzi?ki nowszym i lepszym kartom d?wi?kowym oraz zintegrowanym chipsetom, d?wi?k komputerów PC zosta? doceniony, w pe?ni na to zas?uguj?c."

"Popularny kodek 'DivX' MPEG-4 nabiera profesjonalnego wygl?du, zaczynaj?c od nowa z nowymi programistami i marketingiem, niez?? stron? WWW i produktem u?ywanym przez miliony ludzi."

"...odkrywamy ?wiat cyfrowego przechwytywania wideo, wyja?niaj?c podstawy technologii i wyborów, którym b?dziecie musieli sprosta?."

"Je?eli kiedykolwiek zastanawiali?cie si? co pocz?? z ca?ym posiadanym "sprz?tem", to nie martwcie si? ju? wi?cej - po prostu wprowad?cie go do sieci. Nast?pnie pozwólcie by zawarto?? p?yn??a przez otwarte rurki w lodówce, dos?ownie."

"Poj?cie sieci domowej rozwija si? od prostego, kryj?cego si? pod nazw? ?rodowiska SOHO, do takiego, które umo?liwia ludziom wykorzystanie sieci do wi?kszej liczby codziennych czynno?ci."

"Oprogramowanie b?dzie spe?nia?o te same funkcje, czyni?c jednocze?nie skromniejsz? konieczn? inwestycj?."

"Importujcie inne pliki video do SnapStreama PVS i miejcie do nich dost?p w sieci domowej."

"Zatem czyni?c zado?? zwi?z?o?ci, niektóre elementy specyfikacji, pozostaj?ce bez wp?ywu zosta?y pomini?te."

"Pokrywa to wi?kszo?? emitowanych w telewizji show, ale jak zobaczymy, nie wszystkie."

"Jedn? z wychwalanych mo?liwo?ci SnapStreama jest fakt, ?e ma on mo?liwo?? dost?pu do sieci."

"Niektórym ludziom mo?e to nie sprawi? problemów, ale nale?y to rozpatrywa? indywidualnie."

"Mo?ecie jednak przypisa? funkcj? wyciszenia klawiszowi, aby ul?y? sobie cierpieniom."

"...mo?ecie si??? na powrót ciesz?c si? brakiem ba?aganu tworzonego przez dwugodzinne kasety magnetowidowe."

"Mimo to, ?ci?ganie przez Internet to dobry pomys?, je?eli zdecydujecie si? postawi? firewalla to prawdopodobnie jest to droga, któr? nale?y pój??." [Z cyklu porad dla leniwych uczniów?]

"?aden producent nie posiada przyjaznej dla klienta polityki..." [To mo?e by j? cho? wydzier?awi? od kogo??]

"karta graficzna dopasowana do potrzeb ?redniego segmentu cenowego"

"Plotki o tych uk?adach ju? od jakiego? czasu kr??? po Sieci - od czasu prowadzenia Radeona 9000 PRO ATi, chc?c by? dok?adnym."

"...firmy mog?y skapitalizowa? szum marketingowy dooko?a AGP 8x."

"Korporacyjny rynek IT jest tak krytycznym ?ród?em dochodów, ?e wielu producentów ma zespo?y sprzeda?y i mened?erów projektów maj?cych za zadanie zarz?dzanie kontami najwa?niejszych klientów." [???]

"firma HP, posiadaj?ca ?wiatow? renom?"

"Maszyna ta mo?e ?mia?o stawia? czo?a wymagaj?cym potrzebom ma?ych i ?rednich u?ytkowników biznesowych..."

"Firmy AMD oraz HP/Compaq powinny by? w stanie szybko zauwa?alnie narobi? zamieszania na korporacyjnym rynku IT."

"Czekamy z niecierpliwo?ci? na mo?liwo?? przedstawienia wam faktów co do tego, czy jest to kolejny komputer, który wasza firma powinna przyj?? za standard."

"wyzwiska spad?y jak deszcz meteorów z piek?a"

"...niektórzy z was zdecydowali si? wierzy?, ?e byli obiektem mojej pogardy."

"...nVIDIA pokaza?a ca?kiem imponuj?ce demonstracje swoich produktów."

"Z mojego subiektywnego widzenia, nie wydaje si?, aby nVIDIA mocno ucierpia?a z powodu przegonienia przez ATi w wy?cigu GPU."

"Ci, którzy wzdychaj? na wspomnienie potwora 3D, nazwa BitBoys wywo?a ?ezk? nostalgii - firma sprz?tu 3D, która nigdy tak naprawd? nie wypu?ci?a uk?adu, jednak uda?o jej si? wype?ni? serca milionów dr?eniem oczekiwania, czy czym? w tym rodzaju."

"Tak czy inaczej - ci krzesaj?cy cho? troch? zainteresowania, zerknijcie na www.acceleon.com."

"Palenie tytoniu i stanie przed wielkim telewizorem w salonie jest nie tylko gro?ne dla zdrowia, ale nie b?dziecie wygl?dali cho? w cz??ci tak fajnie, jak tutaj."

"Sposób wykorzystywany w grach polega na rysowaniu powierzchni i stosowaniu kupy wielok?tów..."

"Pow?ci?gliwa atmosfera podczas naszej drogi na targi ca?kowicie upad?a..."

 

 


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany