Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Kwiatki ?w. Hieronima arrow Dolina poprzecinana skomplikowan? sieci? male?kich poletek Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Dolina poprzecinana skomplikowan? sieci? male?kich poletek,
czyli
  j?zyk polskich przewodników


(Cytaty pozbierane z t?umacze? angielskoj?zycznych przewodników turystycznych)O rozleg?e pasmo pla?y uderzaj? ogromne fale, dostarczaj?ce wymarzonych warunków dla mi?o?ników surfingu.

Dwie cz??ci zamku ??czy tunel pe?en kr?tych korytarzy.Zamek pe?ni?cy funkcj? fortecy (a z boku drzewo pe?ni?ce funkcj? ro?linno?ci)

Zamek pe?ni? funkcj? fortecy.

Wystrój apartamentów królewskich zarówno nudzi, jak i szokuje.

Naznaczone urokliwymi zatoczkami i lagunami pla?e nie potrzebuj? reklamy.

Wewn?trz prostych i niebywale wysokich murów znajduje si? kapliczka.

...budowla wyró?niaj?ca si? przepychem form i niezliczon? ilo?ci? wie?yczek...

Krzy?owcy na widok mieszkaj?cych tu nadal muzu?manów po raz drugi z?upili miasto.

Katedr? cechuje styl roma?ski.

Analfabetyzm uniemo?liwi? pozostawienie w tym miejscu wi?kszej ilo?ci napisów, ale - co zastanawiaj?ce - nie ma tutaj niczego spro?nego.

Nie odbywaj? si? tu ju? spotkania na najwy?szym szczeblu spo?ecznym, ale w mie?cie, w którym zachowa?y si? naj?adniejsze w Anglii ulice tudorskie i jakobi?skie, w dalszym ci?gu odczuwalna jest atmosfera dobrobytu.

Dzi?ki charakterystycznym, ci??kim kamieniom brukowym pod??aj?cy ?cie?k? turysta szybko zda sobie spraw?, ?e jest to staro?ytna rzymska droga.

Tereny obj?te przez rozrastanie si? miastaW zwi?zku z usytuowaniem Lincoln na szczycie wzgórza rozrastanie si? miasta obj??o z czasem tereny po?o?one u jego podnó?y.

M??ni rycerze postanowili broni? honoru dam, staczaj?c wyczerpuj?ce walki.

Cechuj?ca to miejsce o?ywiona atmosfera jest zas?ug? licznych restauracji.

Lud ten posiada? system organizacyjny, opieraj?cy si? na strukturze wiekowej, który pomaga? przecina? tendencje podzia?owe w klanach i podklanach, zespalaj?c spo?eczno?? i sprzyjaj?c jej jednoczeniu.

Miasto s?ynie z hulaszczego ?ycia nocnego i panuje w nim atmosfera ci?g?ych zmian, gdy? w miejscu zamykanych klubów natychmiast powstaj? nowe.

Miejscowo?? jest siedzib? okaza?ego zamku.

...przedmie?cia s?yn?ce z produkowanego tu s?ynnego wina...

Na ca?ej trasie okoliczne wioski ??cz? w jedn? osad? ci?gn?ce si? w niesko?czono?? ?cie?ki i trakty.

Schronisko znajduje si? na obszarze podmok?ych wrzosowisk, ozdobionych wieloma starodawnymi kopcami i wykopami.

Kapry?ne palmy kokosoweDuchowny chcia? g?osi? S?owo Bo?e w?ród kapry?nych palm kokosowych.

Zamek by? strategicznym punktem podczas zaci?tych walk pomi?dzy ekspansjonistycznymi Anglikami i nieugi?tymi Walijczykami.

To w?a?nie na zajmowanym przez t? miejscowo?? terenie odby?a si? bitwa o Bosworth Field.

Po obj?ciu w?adzy lady Jane zosta?a zrzucona z tronu przez Mari? Tudor i wkrótce potem ?ci?ta.

Zabytki w przewa?aj?cej mierze nosz? na sobie pi?tno stylu zanzibarskiego, a tak?e liczne cechy hinduskie, narzucone w okresie okupowania miasta przez dynasti? Busaidi.

Niezwykle trudno by?oby znale?? drug? tendencj? w sztuce, która w tak wierny sposób oddawa?aby ducha swej epoki.

Skrupulatnie wytyczone i zabudowane ulice zosta?y podzielone zgodnie z uprawianym na nich handlem lub rzemios?em.

W muzeum zapozna? si? mo?na z dziejami sze?ciu miast, a tak?e warunkami bytowymi ich mieszka?ców.

Przyczyn? jego ?mierci by?o, poczytywane przez króla za zbrodni?, nieokazywanie poparcia dynastii Yorków.

Witra?e przedstawiaj? herby Niemców, którzy zostali zawezwani przez Henryka VIII w celu spl?drowania angielskich klasztorów.

Zniekszta?cony krajobraz (chyba nie do odratowania)Zak?ad przyst?pi? do zalesiania tych wyrobisk, ?eby ratowa? zniekszta?cony krajobraz.

Georgia?skie domy odzwierciedlaj? lata XVIII-wiecznej prosperity miasta.

Ustalone przed rewolucj? ceny czynszu nie zmieni?y si? do dzi?. [To po ile dzi? ten czynsz?]

Charakteryzuj?ce si? chaotyczn? mieszanin? stylów mury zamku s? ma?o ciekawe.

Za?o?ona w 1587 r. Uppingham School mia?a pocz?tkowo status szko?y drugorz?dnej. [w oryg. "secondary school"]

Z królewskich powozów bije przepych najlepszych lat mocarstwa portugalskiego.

Namalowany na drewnie poliptyk emanuje uporz?dkowaniem i dostoje?stwem, wzbudzaj?c zachwyt zwiedzaj?cych.

Wygl?d nowych budowli harmonijnie wkomponowany zosta? w tradycyjn? architektonik? dzielnicy.

...niezwyk?a budowla, zdobiona kamieniami przypominaj?cymi swym kszta?tem diamenty... [w oryg. "diamond-shaped"]

...miejscowi próbuj? swych si? w ?apaniu ryb tylko przy pomocy r?k... [w oryg. "local anglers try their hand at sea fishing"]

Pokoje na dole s? jednak brudne, ?eby nie powiedzie? n?dzne.

Osoba uwa?aj?ca si? za wystarczaj?co bogat?Osoby uwa?aj?ce si? za wystarczaj?co bogate mog? wypo?yczy? w pensjonacie w?dki i ?ód?.

...delikatnie wyrze?bione zakr?cenia ?uków...

Stare tradycje zosta?y zepchni?te na bok, a miasto przerodzi?o si? w popularny kurort nadmorski.

Po drodze mo?na usi??? i spogl?da? na fale, które przedar?y si? przez raf? i miarowo uderzaj? w koralowe klify.

Warto pami?ta?, ?e ka?dy z dwudziestu przystanków kolejki ma odmienny charakter. Okolice stacji pocz?tkowych nastawione s? g?ównie na turystów podró?uj?cych wraz z rodzinami, dlatego w pobli?u znajduje si? cz?sto pole kempingowe i basen. Przystanki ko?cowe urz?dzono z my?l? o ludziach m?odych...

...mo?na tu te? natrafi? na pla?e nudystów (oficjalnie jest to nielegalne). [tzn. natrafienie jest nielegalne?]

Za spraw? taniej si?y roboczej do stolicy zacz??y nap?ywa? pieni?dze od zagranicznych inwestorów. [Nie ma to jak dobry po?rednik]

Olbrzymia ilo?? prostych domów mieszkalnych (i kilka krzywych po prawej)Przypuszcza si?, ?e g?ówny dziedziniec zajmowa?a olbrzymia ilo?? prostych domów mieszkalnych.

...dzielnicy przywrócono ?liczny, pierwotny wygl?d...

Niekiedy oczekuje si?, ?e turysta dokona w meczecie rytualnego umycia r?k i stóp.

W XVIII i XIX wieku szlachta zwyk?a by?a przekszta?ca? swoje maj?tki w przyjemne parki idealne na spacery i polowania.

Próba opuszczenia miasta na pok?adzie statku typu dhow - cho? przykro o tym mówi? - jest ca?kowicie zniech?caj?ca.

Najcz??ciej w?adze hotelowe nie maj? nic przeciwko wykorzystywaniu ich pla?, barów czy restauracji.

...t?umy m?odych ludzi, którzy bez zastanowienia wydaj? mnóstwo pieni?dzy na zabaw? do rana...

Aby przetrwa?, nale?a?o stworzy? przemys? prawdziwie profesjonalny.

Ze szczytu rozci?ga si? szeroki widok obejmuj?cy równiny i wzgórza.

Obsadzane zieleni? skwery naznaczone s? wprost setkami wystawionych na zewn?trz stolików.

Ten popadaj?cy w ruin? obszar (chocia? znajduje si? tu kilka okaza?ych starych domów) jest obecnie modernizowany.

Oczom turystów ukazuj? si? harmonijnie wspó?istniej?ce obok siebie zrujnowane i odrestaurowane chaty w otoczeniu zapieraj?cych dech w piersiach górskich krajobrazów.

Miejscowo?? ta oznacza kres pokrytego zaro?lami krajobrazu.

Czym by si? tu ob?adowa??Wi?kszo?? osób powraca w pe?ni zadowolona, ob?adowana przy tym zdumiewaj?cymi pami?tkami.

Osoby o skromniejszym bud?ecie powinny uda? si? nad jezioro (...) indywidualnie.

W?druj?c pustymi uliczkami i przechodz?c przez otwarte pokoje, do?wiadcza si? dziwnego niepokoju.

Religia ta s?u?y wyzwoleniu si? wiernych od ca?ego fizycznego wszech?wiata, z jego wiecznym nast?pstwem ?mierci i ponownego powo?ania do ?ycia.

Determinacja tubylców w oferowaniu swych us?ug wynika w przewa?aj?cej mierze z wysokiego wska?nika bezrobocia.

Ostatnio podj?to prób? powstrzymania niekontrolowanej dzia?alno?ci przewodników.

Zalety tej szko?y to pono? ciekawi nauczyciele oraz du?a doza wolno?ci pozostawiona uczniom - rezultaty tej wspó?pracy zobaczy? mo?na na przebojowej letniej wystawie na prze?omie czerwca i lipca.

Jest to komfortowy i bardzo atrakcyjny zespó? olbrzymich drewnianych pokoi utrzymanych w stylu domków wypoczynkowych.

Noc sp?dzona w licznych barach mo?e by? prze?yciem radosnym, rozw?cieczaj?cym, niebezpiecznym lub po prostu bezdennie g?upim.

Portfel turystów, czyli nadzieja na przysz?o??Obecnie tubylcy mog? wi?za? nadzieje na lepsz? przysz?o?? jedynie z portfelem turystów.

Pod koniec XX wieku tradycja rybacka [ludu] Elmolo zacz??a udziela? si? innym grupom etnicznym.

Najwi?ksze weso?e miasteczko w Anglii, Alton Towers, osi?gn??o pozycj? numer 1 w tym biznesie dzi?ki konstruowaniu ka?dego roku nowych, jeszcze bardziej przera?aj?cych zjazdów dla wagoników p?dz?cych po wysokich zje?d?alniach.

[o pewnym lokalu] Ulubione miejsce spotka? lesbijek, mimo to warto wpa?? tu na kilka drinków.

Miasteczko wci?? pozbawione jest jakiegokolwiek uroku i nadal stanowi przyk?ad typowo przemys?owej miejscowo?ci.

Ostatnio stwierdzono jednak tylko obecno?? pustych budynków konserwatorów oraz nieprzydatnego personelu.

Ceny systematycznie pn? si? w gór? i zaczynaj? wymyka? si? z zakresu, który odpowiada?by tury?cie dysponuj?cemu skromnymi ?rodkami.

Niezliczone t?umy wydaj? si? szczelnie wype?nia? ka?d? woln? przestrze? na obszarze o d?ugo?ci 2 kilometrów.

Pejza?e parku narodowego nale?? do najbardziej spektakularnych w ca?ym kraju.

Dzia?ania te zmierzaj? do zmiany kierunku niekontrolowanego rozszerzania si? obszarów podmiejskich i bardziej planowanej ich rozbudowy.

Mieszanka filmów (w trakcie mieszania)Na ekranie wideo wy?wietla si? tu bez ko?ca mieszank? dawno zapomnianych filmów oraz nieco nowsze pozycje z gatunku filmów wojennych.

Zmienne zapotrzebowanie miejscowego rynku na tembo oraz rynku nadbrze?nego, zainteresowanego suszonym mi??szem orzecha kokosowego, tzw. copr?, zmusza w?a?cicieli drzew palmowych do ci?g?ego przestawiania si? z produkcji tembo na copr? i odwrotnie.

Zbiornik zosta? utworzony w wyniku zbudowania zapory na rzece.

Ko?ció? traktowa? ucz?szczanie do tej uczelni za grzech ci??ki.

Najwa?niejsz? rol? w nadaniu klasztorowi podziwianego przez wszystkich kszta?tu odegrali dwaj budowniczowie.

Muzeum prowadzone jest przez by?ych wywiadowców, którzy w znacznym stopniu przyczynili si? do wysy?ania na kontynent europejski tajnych agentów.

Przyjemno?ci? dla turysty jest sam pobyt w tym mie?cie, spacerowanie ulicami, na których stoi niezliczona ilo?? punktów z napojami ch?odz?cymi.

Mo?na popa?? w frustracj?, je?li dni p?yn? jeden za drugim, a cz?owiek w?a?ciwie jeszcze sobie nie pop?ywa? ani nie pospacerowa? po brzegu oceanu z powodu w?druj?cych grupkami ha?a?liwych akwizytorów.

Tymczasem sympatycznie znale?? troch? wolnego czasu na to, by pow?óczy? si? po dziewiczych pla?ach, doje?d?aj?c samochodem, na rowerze, na motorze (...) lub korzystaj?c z dobrej lokalnej komunikacji zbiorowej.

Fala p?ywowa turystów (nory tubylców na dalszym planie)Latem pla?? i miasto zalewa fala p?ywowa turystów, lecz we wrze?niu tubylcy wype?zaj? ze swych nor i graj? w pelot? na szczytach falochronów.

Z ca?? pewno?ci? b?dzie to spora odskocznia od dusznych, md?ych, ma?omiasteczkowych rejonów p?askowy?u.

Patrz?c na ko?ció?, odnosi si? wra?enie umy?lnie wykreowanej ci?g?o?ci pomi?dzy okaza?ymi formami przestrzennymi a mistern? ornamentyk?, a wyró?niaj?ce zdobienia motywy naturalistyczne zdaj? si? zespala? i harmonizowa? z konstrukcj? ca?o?ci.

...smagany falami przyl?dek wystaj?cy z pla?y...

...okr?g?e chaty ustawione grupami rodzinnymi i poprzecinane szerokimi ulicami...

Oprócz zaznaczenia i zapewnienia bezpiecze?stwa granicom posiad?o?ci, budowle te by?y oczywi?cie tak?e ostentacyjn? manifestacj? feudalnej w?adzy.

Muzeum posiada w?ród swoich geologicznych wystaw niezwykle interesuj?ce, interaktywne sekcje.

...miejsce spacerowe, z charakterystycznymi dla Portugalii elementami kiczu...

g?ówna ga??? sieci supermarketów, maj?ca swoje punkty przy ulicach...

Typowa scena z filmów z Jamesem Bondem, czyli skojarzenia w oceanariumOceanarium przywodzi na my?l typowe sceny z filmów z Jamesem Bondem.

Symulowana podró? przenosi zwiedzaj?cych w zaginione ?wiaty Oceanii.

Spacer po dawnych ogrodach zako?czy? mo?na ca?odniow? w?drówk? w?ród pobliskich stawów i lasów. [propozycja dla lubi?cych spacery przed ?witem?]

Limuzyn? [w oryg. "saloon car"] nie da si? t?dy przejecha? w ogóle: niebezpieczne pod?o?e skalne rozbi?o ju? niejedn? misk? olejow?. Dlatego te? firmy wynajmuj?ce samochody nie s? nigdy zachwycone, je?li ich klient planuje przejazd t? tras?.


Porady praktyczne

Spaceruj?c po Barcelonie uwa?aj na rzeczy - dobrze schowaj portfel i raczej nie no? torebki. [zw?aszcza je?li jeste? transwestyt?]

Chc?c zaopatrzy? si? na przyk?ad w wyroby r?kodzie?a artystycznego, nale?y zorientowa? si? dok?d warto pój??, a samo kupowanie idzie ju? jak z p?atka.

Przej?cie obok nich [sprzedawców] nie nale?y do ?atwych zada?; je?li ju? si? przystanie, bardzo trudno podj?? ch?odn?, wywa?on? decyzj?, co kupi? i czy w ogóle co? kupi?.

Czy ta za?oga na pewno wie, co robi?Targuj?c si? (...) nie trzeba rozpoczyna? pertraktacji, je?li si? nie ma dobrego humoru.

Chc?c naby? wi?ksz? ilo?? towarów, warto poszuka? jakiego? dobrze zaopatrzonego stoiska z szerokim wyborem produktów, a nast?pnie, gdy ju? si? prawie dobi?o targu z kupcem - do?o?y? jeszcze co? do uprzednio wybranego zestawu przedmiotów.

Nale?y przy tym dok?adnie upewni? si?, czy ?ód? nadaje si? do rejsu po jeziorze oraz czy za?oga wie, co robi.cdn.

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany