Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Archiwum arrow Dykcjonaryjki Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Dykcjonaryjki
czyli
cuda i cude?ka wyszperane w r?nych uczonych ksi?gach
"S?ownik zarz?dzania i finansw" (Wydawnictwo Profesjonalnej Szko?y Biznesu w Krakowie, 1997):

turnkey project - projekt typu "dozorca wi?zienny""S?ownik biznesu angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim" (Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1999):

desk-top publishing - komputerowe wspomaganie prac wydawniczych/komputerowych

property developer - przedsi?biorstwo budowlane

to sell short - zgodzi? si? na sprzeda? czego? (np. akcji), czego si? nie posiada posiada nadziej?, ?e mo?na to kupi? taniej [sic!]

tax exile ("person who lives in a country where taxes are low in order to avoid paying tax at home") - wygnanie podatkowe

ticket counter ("counter where tickets are sold") - licznik biletw"S?ownik marketingu angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim" (Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000):

High Street ("main shopping street in a British town") - High Street (nazwa w?asna)

High Street banks ("main British banks which accept deposits from individual customers") - banki przy High Street"Nowy s?ownik poprawnej polszczyzny" (PWN, Warszawa 1999):

Z has?a przyk?ada? dowiadujemy si?, ?e niepoprawne jest wyra?enie "przypisywa? czemu? wag?"; pi?? stron dalej, w ha?le przypisywa? czytamy przyk?ad: "Tej wizycie przypisywali ogromn? wag?".

Z has?a planowa? dowiadujemy si?, ?e niepoprawna jest konstrukcja "kto? planuje + bezokolicznik"; w "Innym s?owniku j?zyka polskiego" (PWN, Warszawa 2000) pod planowa? znajdujemy tymczasem: "Prawie ka?da m?oda kobieta planuje urodzi? dziecko lub przynajmniej liczy si? z tak? mo?liwo?ci?".

Z has?a zabiera? si? dowiadujemy si?, ?e niepoprawna jest konstrukcja "zabiera? si? za kogo?, za co?"; w "Innym s?owniku j?zyka polskiego" (PWN, Warszawa 2000) pod zabra? znajdujemy: "zabra? si? za jak?? prac?, zabra?a si? za gotowanie. Je?li zabrali?my si? za jak?? osob?, rzecz lub spraw?, albo je?li zabrali?my si? do niej (...)", a w "Uniwersalnym s?owniku j?zyka polskiego" (PWN, Warszawa 2003), w ha?le zabra? si? - "Musz? si? za ciebie zabra?".

Z has?a identyczny dowiadujemy si?, ?e niepoprawna jest konstrukcja "identyczny jak kto?, jak co?"; w "Innym s?owniku j?zyka polskiego" (PWN, Warszawa 2000) pod identyczny znajdujemy: "Mwimy te?, ?e jaka? osoba, rzecz, sytuacja jest identyczna jak inna".

 

 

"S?ownik j?zyka polskiego PWN" (wydanie papierowe i internetowe):

poprzednik - m III, DB. -a, N. ~kiem; lm M. ~icy, DB. -w
(...) 2. j?z. log. "cz??? pierwsza, podrz?dna okresu warunkowego" - z czego wynika, ?e w drugim znaczeniu mianownik liczby mnogiej to poprzednicy (poprawna forma brzmi poprzedniki)"Nowy s?ownik Fundacji Ko?ciuszkowskiej polsko-angielski i angielsko-polski" (Wydawnictwo Universitas, Krakw 2003):

Wielka Niedziela - Easter Saturday

Printed and binded - Bia?ostockie Zak?ady Graficzne S.A. (informacja na stronie redakcyjnej)

!!! brak has?a charge (po chard pojawia si? od razu chargeable); oficjaln? errat? mo?na znale?? tutaj"S?ownik wymowy i odmiany nazwisk obcych", Izabela Bartmi?ska, Jerzy Bartmi?ski (PPU "Park" Sp. z o.o., Bielsko-Bia?a 1997):

z has?a Austen (Jane) dowiadujemy si?, ?e Jane Austen napisa?a "Rozwa?ania romantyczne"."S?ownik terminw angielsko-polski", Wac?aw Smid (Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000):

green-field investment - inwestycje w zielone pola (ekologiczne)Zob. te? Recenzje.


cdn.
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany