Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Difficult WordsChristian Douglas Koz?owska
Difficult Words in Polish-English Translation


Ocena: 9/10


Tytu? ksi??ki w?a?ciwie wszystko wyja?nia: jest to zbiór oko?o stu hase? problemowych omawiaj?cych polskie wyrazy i wyra?enia, których przek?ad na j?zyk angielski nastr?cza szczególnych trudno?ci. S? tu wi?c typowe false friends (jak genialny czy program TV) i inne drobiazgi j?zykowe (jak liczba mnoga s?owa person czy przys?ówek rzadziej), którym autorka po?wi?ca tylko po par? zda?, ale s? te? i d?u?sze rozprawki z tabelkami, zestawieniami i dziesi?tkami przyk?adów, analizuj?cych rozmaite aspekty i niuanse znaczeniowe (jak wyra?enie sprawia?, ?e czy jeszcze/ju?). Wiele hase? niew?tpliwie mo?e pomóc w t?umaczeniu wytworów rodzimej biurokracji z jej wszystkimi dzia?alno?ciami na terenie w charakterze i uzasadnieniami uwarunkowanymi ?rodkami (zabrak?o co prawda obrzydliwego na dzie? dzisiejszy, ale zapewne dlatego, ?e karier? wyra?enie to zrobi?o dopiero w ci?gu ostatnich kilku lat, a ksi??k? wydano w roku 1998).

Do paru drobiazgów mo?na by si? przyczepi?. Na przyk?ad has?o kilkadziesi?t zosta?o potraktowane nieco po macoszemu (zw?aszcza w porównaniu z s?siednim, bardzo obszernie opracowanym kilkana?cie), a w ha?le krajowy brakuje najbardziej oczywistego angielskiego odpowiednika domestic, po który najcz??ciej si?gnie niedo?wiadczony t?umacz. Tu i ówdzie zdarzaj? si? te? k?uj?ce w oczy literówki (np. consegnently), do niektórych za? proponowanych t?umacze? mogliby mie? zastrze?enia nie tylko kognitywi?ci (all-inclusive rate w hotelu to co? wi?cej ni? nocleg ??cznie z wy?ywieniem).

Tak czy owak jest to pozycja naprawd? bardzo cenna, rzeczywi?cie przydaje si? w pracy i ze wszech miar warto j? poleci? ka?demu, kto zajmuje si? t?umaczeniami na j?zyk angielski. Mo?na tylko ?a?owa?, ?e autorka nie zd??y?a przed ?mierci? opracowa? wi?kszej liczby hase?.

grudzie? 2002


© by Arkadiusz Belczyk 2002
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany