Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

New Oxford Dictionary of EnglishThe New Oxford Dictionary of English
Edited by Judy Pearsall

 

Ocena: 10/10


Podr?czny ksi?gozbir ka?dego t?umacza powinien zawiera? przynajmniej jeden du?y i oczywi?cie wzgl?dnie nowy s?ownik j?zyka angielskiego (co najmniej ?wier? miliona hase? - na mniejsze po prostu szkoda pieni?dzy). Dla mnie najlepsz? obecnie dost?pn? na rynku pozycj? tego rodzaju jest The New Oxford Dictionary of English, wydany w 1998 r. i licz?cy 350 tysi?cy hase? ("words, phrases and definitions"), w tym kilkana?cie tysi?cy notek encyklopedycznych (biografie, wydarzenia, nazwy geograficzne).

Jak mo?na przeczyta? na pierwszej stronie obwoluty, za jedn? z najwa?niejszych cech wyr?niaj?cych t? publikacj? autorzy uznaj? "Maximum accessibility - with a revolutionary new entry style". Na czym to polega, nietrudno dostrzec nawet przy pobie?nej lekturze. Tekst jest wyj?tkowo przejrzysty, a to za spraw? bardzo przemy?lanego doboru krojw i wielko?ci czcionek, wyt?uszcze? oraz sposobu podawania kolejnych znacze? w obr?bie jednego has?a. Na pierwszym miejscu pojawia si? mianowicie znaczenie wsp?czesne i spotykane najcz??ciej, pozosta?e za? znajduj? si? w osobnym akapicie, poni?ej, z?o?one mniejsz? czcionk? i rozdzielone rzucaj?cymi si? w oczy czarnymi kwadratami. Niby drobiazg, ale naprawd? u?atwia to korzystanie, co wida? zw?aszcza w konfrontacji z innymi s?ownikami, ktre najcz??ciej prezentuj? wszystko w jednym zwartym bloku tekstu, podzielonym jedynie cyframi arabskimi albo np. podwjnymi pionowymi kreskami.

Uwag? zwraca oszcz?dne podawanie wymowy, tylko przy co bardziej podst?pnych s?owach. Autorzy wyszli chyba ze s?usznego za?o?enia, ?e jest to s?ownik dla zaawansowanych u?ytkownikw, nie ma wi?c sensu zamieszcza? w nim informacji "oczywistych". Zamiast tego znalaz?o si? miejsce na etymologi?, frazeologi?, idiomy i mnstwo ?wietnie dobranych przyk?adw zastosowania w zdaniach (dla t?umacza na j?zyk angielski sprawa podstawowa). Jak to wszystko wygl?da na przyk?adzie has?a "joke", mo?na zobaczy? tutaj.

Uzupe?nieniem do zasadniczej tre?ci s?ownika s? liczne ramki na szarym tle, zawieraj?ce albo bardziej szczeg?owe informacje o charakterze encyklopedycznym (np. budowa owadw, pochodzenie komet czy teoria wzgl?dno?ci Einsteina), albo uwagi zatytu?owane "Usage", po?wi?cone rozmaitym problemom j?zykowym: r?nicom mi?dzy s?owami o podobnej pisowni (np.deprecate i depreciate), pospolitym b??dom i nieporozumieniom (np. dotycz?cym formy czasownika powi?zanego z zaimkiem none), r?nicom w rejestrze czy u?yciu (np. shall i will), interesuj?cym zjawiskom leksykalnym i gramatycznym (np. dangling participles) itp.

Z The New Oxford Dictionary of English korzystam intensywnie od ponad dwch lat i prcz jednej drobnej niekonsekwencji w u?yciu wielkiej litery nie dostrzeg?em w nim ?adnego b??du, wiele razy natomiast by?em przyjemnie zaskoczony tym, jak rzadkie s?owa i nietypowe w moim odczuciu znaczenia uda?o mi si? w nim znale??. Polecam gor?co ten s?ownik wszystkim t?umaczom, tym bardziej ?e jego cena w Polsce jest nader atrakcyjna (ok. 100 z?).

maj 2003

(Zob. te? obszern? recencj? Michaela Quiniona, opisuj?c? m.in. kontrowersje, jakie The New Oxford Dictionary of English wzbudzi? w?rd brytyjskich leksykografw.)


© by Arkadiusz Belczyk 2003
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany