Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?ownik sztuk plastycznychAnna Sudrawska
S?ownik sztuk plastycznych angielsko polski i polsko-angielski


Ocena: 1/10


Zapewne ma?o kto wie, ?e w ogóle istnieje taka pozycja wydawnicza. S?ownik opublikowa?o w 1995 r. Wydawnictwo UMCS, w nak?adzie chyba symbolicznym, jako ?e pró?no szuka? tej ksi??eczki (130 str. formatu A6) w ksi?garniach. Nawet Google milczy na jej temat. Dwuj?zyczny s?ownik sztuk plastycznych, zw?aszcza taki, który by obszernie uwzgl?dnia? tak?e poj?cia z zakresu architektury, to publikacja bardzo potrzebna na rynku. Niestety, dzie?ko p. Anny Sudrawskiej mo?na uzna? co najwy?ej za zbiór wst?pnych notatek na brudno i punkt wyj?cia do opracowania powa?nego s?ownika specjalistycznego.

Wystarczy do?? pobie?ne przewertowanie zawarto?ci, by odkry?, ?e jest to zupe?nie przypadkowa kolekcja hase?, w wi?kszo?ci znanych ju? zreszt? ze s?owników Stanis?awskiego. Kryteria doboru materia?u s? wyj?tkowo niejasne, brakuje terminów cz?sto elementarnych, a cz??? angielsko-polska (deklarowane 2300 hase?) ma si? nijak do cz??ci polsko-angielskiej (raptem 1000 hase?, bardziej przypominaj?cych suplement do tej pierwszej ni? jej lustrzane odbicie). By nie by? go?os?ownym: nie ma np. terminów architraw, wisior i ?agielek, maureta?ski, naturalnej wielko?ci, oniryczny, a nawet kurator wystawy i zabytek/zabytkowy. W s?ownictwie angielskim uderza brak czasownika evoke, pojawiaj?cego si? przecie? w co drugim opisie dzie? sztuki, nie mówi?c o nazwach tak podstawowych obiektów architektonicznych, jak hall, keep czy tower (które o dziwo zosta?y odnotowane w znacznie skromniejszej obj?to?ciowo cz??ci polsko-angielskiej).

Przy innych has?ach brakuje bardzo wa?nych znacze? - np. ambulatory to po polsku równie? obej?cie chóru (w ko?ciele), diamond mo?e te? oznacza? brylant, effigy to przede wszystkim kuk?a, rze?ba to tak?e carving, a sztafa? - staffage. Zdarzaj? si? has?a zgo?a kuriozalne, jak np. crescent, którego jednym ze znacze? ma by? "ulica w kszta?cie pó?kola" (czyli chyba plac?), a nawet zupe?nie b??dne, powtórzone za Stanis?awskim: screen w ko?ciele to przegroda (oddzielaj?ca najcz??ciej naw? od prezbiterium), a nie t?cza, za? wernisa? sto lat temu istotnie oznacza? varnishing day, czyli zabezpieczanie obrazów werniksem w przeddzie? wystawy, ale dzi? odnosi si? do uroczystego otwarcia tej?e (t?umaczy si? wi?c np. jako opening day). S?owa gabarit, rzekomego angielskiego odpowiednika gabarytu, nie odnotowuje nawet OneLook. Kamienica w tekstach o sztuce to niekoniecznie tenement-house, bo przecie? nie o form? wynajmu wówczas chodzi (odsy?am np. do ksi??ki Difficult Words in Polish-English Translation), a ancient jest w rzeczywisto?ci poj?ciem znacznie szerszym i mniej precyzyjnym ni? staro?ytny.

Zdarzaj? si? zwyk?e b??dy ortograficzne: angielskie Torah pisze si? du?? liter?, a s?owo art w terminach typu Coptic art, Egyptian art, Japanese art - ma?? (podobnie style w np. Gothic style). S?ynna marka angielskiej porcelany to Wedgwood, a nie Wedgewood. Nie sposób te? ustali?, wertuj?c t? publikacj?, jaki jest polski odpowiednik terminu pointillism - cz??? angielsko-polska sugeruje puentylizm (a ?ci?lej peuntylizm, ale mniejsza o literówk?), natomiast polsko-angielska - pointylizm (obie formy s? poprawne, tyle ?e w obr?bie s?ownika wskazana by?aby pewna konsekwencja).

Podsumowuj?c: kto nie ma S?ownika sztuk plastycznych Anny Sudrawskiej, niewiele traci, a kto go zdob?dzie, i tak b?dzie zmuszony weryfikowa? ka?de has?o w innych ?ród?ach.

maj 2003


© by Arkadiusz Belczyk 2003
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany