Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

bbiMorton Benson, Evelyn Benson, Robert Ilson
The BBI Dictionary of English Word Combinations

Ocena: 9/10

Christian Douglas Koz?owska, Halina Dzier?anowska
Selected English Collocations

Ocena: 9/10

Christian Douglas Koz?owska
English Adverbial Collocations

Ocena: 7/10


Trzy wzajemnie uzupe?niaj?ce si? ksi??ki, niezb?dne w ksi?gozbiorze nie tylko ka?dego t?umacza, ale i ka?dej osoby pisz?cej w j?zyku angielskim. Ich g?ównym mankamentem jest to, ?e s? niestety wci?? za ma?e w stosunku do potrzeb i zbyt cz?sto nie podsuwaj? zadowalaj?cych rozwi?za?. Ale lepsze to ni? nic. Cho? bowiem istnieje ogromna liczba zwyk?ych s?owników j?zyka angielskiego, jak i znakomitych s?owników synonimów (z uaktualnianym co jaki? czas Roget's Thesaurus na czele), to z jakich? dziwnych wzgl?dów nie pojawi? si? dot?d ?aden du?y s?ownik frazeologiczny angielszczyzny na miar? cho?by naszego Skorupki.

Selected English CollocationsKa?dy tytu? z tej trójki skupia si? na czym? nieco innym ni? pozosta?e, ka?dy te? ma swoje wady i zalety, dlatego tym bardziej warto mie? je wszystkie trzy razem. The BBI Dictionary of English Word Combinations jest najobszerniejszy (wed?ug informacji wydawniczej zawiera ponad 18 tysi?cy hase? i 90 tysi?cy kolokacji), ale wielo?? hase? wymusza ich ograniczon? obj?to??. St?d np. przy ma?o którym rzeczowniku znajdziemy wi?cej jak 5-6 czasowników czy przymiotników wchodz?cych z nim w zwi?zki frazeologiczne (wbrew pozorom wcale nie jest to du?o). Na ok?adce Selected English Collocations widnieje zaskakuj?ca liczba "12.000 hase?", w rzeczywisto?ci jednak jest ich znacznie mniej, bo ok. 2500 (?atwo to oszacowa?: ok. 250 stron razy ?rednio 10 hase?) i s? to wy??cznie rzeczowniki, w?ród których cz?sto nie udaje si? znale?? nawet s?ów stosunkowo pospolitych (kilka przyk?adów zako?czonych niepowodzeniem poszukiwa? tylko z ostatniego tygodnia: formalities, specialization, recipe, fluency, revival - gwoli prawdy trzeba wszak zauwa?y?, ?e drugiego i trzeciego nie uwzgl?dnia tak?e BBI, a i o dwóch ostatnich ma niewiele do powiedzenia). Ów niedostatek rekompensuje za to imponuj?ca liczba kolokacji; porównajmy np. wybrane na chybi? trafi? has?a resources i dislike: przy pierwszym BBI podaje 14 czasowników, natomiast s?ownik Koz?owskiej i Dzier?anowskiej a? 47, plus sze?? dalszych z resources potraktowanym jako podmiot. W przypadku przymiotników liczby te wynosz? odpowiednio 10 i 37. Przy drugim ha?le proporcje s? podobne: 3 czasowniki i 9 przymiotników w BBI wobec 21+6 i 14 w Selected English Collocations.

English Adverbial CollocationsTrzecia z omawianych ksi??ek, English Adverbial Collocations, zawiera ok. 1800 hase?: czasowników i przymiotników, tworz?cych kolokacje z przys?ówkami i wyra?eniami przys?ówkowymi. I tutaj liczba propozycji bije na g?ow? to, co ma do zaoferowania The BBI Dictionary. W praktyce jest to jednak s?ownik potrzebny do?? rzadko, dlatego przyzna?em mu mniejsz? liczb? punktów.

Na koniec drobna uwaga techniczna dla osób zainteresowanych zdobyciem opisanych wy?ej s?owników. Oba tomy English Collocations mia?y ju? kilka wyda? w ró?nych ok?adkach i formatach, s? regularnie wznawiane przez PWN i do?? ?atwo je dosta? w ksi?garniach j?zykowych. Równie? w PWN-ie ukaza?a si? w 1990 r. pierwsza wersja s?ownika BBI, zatytu?owana wówczas The BBI Combinatory Dictionary of English. Prezentowane tu II wydanie (Wydawnictwo Omnibus, 1998), poprawione i poszerzone, jest od niego grubsze a? o sto stron, stanowi wi?c zdecydowanie atrakcyjniejsz? pozycj?.


pa?dziernik 2003


© by Arkadiusz Belczyk 2003
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany