Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?ownik terminów filmowychRemigiusz Bocian, Micha? J. Zab?ocki
Angielsko-polski s?ownik terminów filmowych, telewizyjnych i wideo

 

Ocena: 9/10


Si?? rzeczy jest to pozycja skierowana do wzgl?dnie niewielkiego grona odbiorców i wi?kszo?ci t?umaczy zapewne nigdy nie b?dzie potrzebna. Kto jednak zajmuje si? tekstami zwi?zanymi z szeroko rozumian? bran?? filmow?, temu bardzo si? przyda. S?ownik - o ile mi wiadomo, jedyny tego rodzaju dost?pny na rynku - zosta? napisany niew?tpliwie przez fachowców, dobrze zorientowanych w temacie. Zawiera, jak deklaruj? autorzy, ponad 10 tysi?cy terminów, obejmuj?cych szeroki zakres zagadnie?, od re?yserii i produkcji po monta?, obróbk? obrazu i dystrybucj?. Nie zabrak?o nawet ?argonowych okre?le? i polece? z planu filmowego.

Przetestowa?em s?ownik przy t?umaczeniu kilku komentarzy do filmów na DVD i z przyjemno?ci? stwierdzam, ?e znalaz?em w nim niemal wszystkie szukane terminy od animatronics przez Dutch angle po wind machine. Jedyne, o co mam pretensje, to brak counter shot, czyli kontrplanu. W?ród zalet warto podkre?li? konsekwentne promowanie polskiej terminologii, nie ma wi?c tu pseudohase? typu sitcom = sitcom czy multiplex = multiplex. Cennym dodatkiem do s?ownika s? tak?e t?umaczenia przyk?adowych napisów czo?owych i ko?cowych w filmie oraz bud?etu filmu fabularnego.

Pomijaj?c wysok? cen? (65 z?), najwi?ksz? wad? S?ownika terminów filmowych jest sposób podania skrótów, których u?ytkownik musi szuka? pod ich pe?nymi rozwini?ciami (tak wi?c np. ADO znajdzie pod Ampex Digital Optics). W tej sytuacji trzeba albo uwa?nie przebiec wzrokiem wszystkie has?a w obr?bie danej litery, albo najpierw zidentyfikowa? termin za pomoc? jakiego? s?ownika skrótów w rodzaju Acronym Finder. Inne dostrze?one mankamenty s? znacznie mniejszego kalibru: kilka literówek (np. run throught, lenght), pewna niefrasobliwo?? w stosowaniu ma?ych i wielkich liter (np. TV, Tv, tv) czy b??dy interpunkcyjne (np. przecinki przed itp.). Autorom przytrafi? si? te? szkolny b??d: happy-end (pisane zreszt? osobno, bez ??cznika) wbrew pozorom nie jest poj?ciem angielskim, ale polskim makaronizmem, gdy? po angielsku "szcz??liwe zako?czenie" to happy ending.

marzec 2004


© by Arkadiusz Belczyk 2004
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany