Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?ownik budowlanyTomasz Tomlik
S?ownik budownictwa, infrastruktury, wyposa?enia (polsko-angielski i angielsko-polski)

Ocena: 10/10


Zaczn? od zastrze?enia, ?e zasadniczo nie t?umacz? specjalistycznych tekstów z zakresu budownictwa, nie jest to bowiem dziedzina, w której czuj? si? szczególnie kompetentny, a po S?ownik budownictwa, infrastruktury, wypo?gam stosunkowo rzadko. Je?li mimo to pozwalam sobie go recenzowa?, to przede wszystkim dlatego, ?e cieszy si? on znakomit? opini? osób bardziej ode mnie zorientowanych w tej tematyce, które korzystaj? z niego na co dzie? i wyra?aj? si? o nim z uznaniem na listach dyskusyjnych ("naprawd? ?wietny s?ownik", "polecam, naprawd? niez?y", "warto zainwestowa?", "merytorycznie rewelacyjny", "rzadko spotykany profesjonalizm" itp.).

Jest to kontynuacja i rozwini?cie wydanego przed kilku laty Podr?cznego s?ownika budowlanego, autorskie dzie?o stworzone od podstaw (w odró?nieniu od s?owników licencyjnych). Uwzgl?dnia wy??cznie terminy fachowe, rzeczywi?cie spotykane w materia?ach bran?owych, a ka?de has?o, jak zapewnia autor, to wynik ?mudnych poszukiwa? (próbk? hase? mo?na znale?? w internecie).

Ksi??ka ma ponad 600 stron grubo?ci, jest solidnie wydana (szyty grzbiet, twarda, lakierowana ok?adka) i oprócz cz??ci s?ownikowej zawiera tak?e zestawienia polskich i angielskich skrótów budowlanych oraz glosariusz ok. 150 terminów, przydatny zw?aszcza dla t?umacza, który nie siedzi w tematyce budowlanej, ale od czasu do czasu musi si? w ni? zag??bi?.

Niedoci?gni?? w opisywanym s?owniku widz? bardzo niewiele. Przede wszystkim proponowa?bym doprecyzowanie, ?e outbuilding jako oficyna dotyczy wolno stoj?cego budynku, najcz??ciej gospodarczego, w pobli?u pa?acu b?d? dworu, a nie bocznego skrzyd?a lub budynku usytuowanego na ty?ach kamienicy, co jest chyba cz??ciej spotykanym znaczeniem. Zarazem w cz??ci polsko-angielskiej przyda?oby si? przy ha?le oficyna doda? ze stosownym wyja?nieniem annex(e). Nie znalaz?em te? w s?owniku kilku terminów w moim przekonaniu do?? wa?nych, bo cz?sto spotykanych w polskich realiach: konstrukcja zr?bowa (mortise-and-tenon construction, jak s?dz?), budowa sposobem/systemem gospodarczym, pawlacz, zabudowa kuchni, wn?ka kuchenna, ?lepa kuchnia. Z uwagi na w?asne zainteresowania i potrzeby z rado?ci? powita?bym równie? znacznie obszerniejsze uwzgl?dnienie terminologii architektonicznej i urbanistycznej, rozumiem jednak, ?e stosunkowo skromna liczba hase? z tego zakresu jest wynikiem ?wiadomego wyboru autora, który wola? si? skupi? na bardziej technicznych aspektach budownictwa.

W tym kontek?cie ocena 10/10 mo?e si? wydawa? nieco zbyt wysoka, ale przyznaj? j? w du?ej mierze za to, co uwa?am za najwi?ksz? zalet? s?ownika - mo?liwo?? kontaktu mailowego z autorem, który ch?tnie odpowiada na pytania i wyja?nia ewentualne w?tpliwo?ci. Co wi?cej, prowadzi te? internetowy suplement do swego s?ownika, w którym na bie??co wprowadza wszelkie uaktualnienia, poprawki i uzupe?nienia. Tylko przyklasn?? temu pomys?owi.

pa?dziernik 2005 (recenzja I wydania)
 
 
PS (sierpie? 2006)
Ukaza?o si? II wydanie s?ownika, poprawione i rozszerzone o ponad sto stron.
 
PS (wrzesie? 2007)
Ukaza?o si? III wydanie s?ownika, tym razem z czerwon? ok?adk?, poprawione i rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 120 stron.

PS (grudzie? 2009)
Ukaza?o si? w?a?nie IV wydanie s?ownika (w b??kitnej ok?adce widocznej na zdj?ciu),  w stosunku do poprzedniego obszerniejsze mniej wi?cej o jedn? trzeci? (ponad 640 stron formatu B-5). Nowo?ci? jest te? wersja elektroniczna na do??czonej p?ycie CD. I to wydanie cenionego s?ownika Tomasza Tomlika mo?na zamówi? bezpo?rednio w Serwisie T?umacza.
 
© by Arkadiusz Belczyk 2005-2009
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany