Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Z innej strony arrow S?owniki dwuj?zyczne Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?owniki dwuj?zyczne
(zawieraj? has?a w j?zyku angielskim z odpowiednikami polskimi i ewentualnie w innych j?zykach)

 

ang.gif pol.gif

S?owniki angielskie Onet.pl

Z kilku zintegrowanych s?owników dost?pnych kiedy? w portalu pozosta? ju? tylko bezp?atny s?ownik Ectaco-Poland i du?o reklam, w tym odp?atnego T?umacza Plus.
http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html

 

 

ang.gif pol.gif

S?owniki wp.pl

Kilkana?cie zintegrowanych s?owników, ale zaskakuj?co cz?sto poszukiwania ko?cz? si? niepowodzeniem lub w najlepszym razie otrzymaniem angielskiej definicji.
http://slowniki.wp.pl

 

ang.gifpol.gifS?ownik angielsko-polski

Systematycznie rozbudowywany; ok. 300 tys. hase? z zakresu s?ownictwa ogólnego i specjalistycznego. Cz??? specjalistyczna dost?pna jest tylko odp?atnie. Korzystanie utrudniaj? te? irytuj?ce reklamy.
www.leksyka.pl

 

ang.gifpol.gif S?ownik angielsko-polski (2)

Bardzo ma?y (ok. 15 tys. hase?).
http://akson.sgh.waw.pl/~anthon/slownik.html

   

ang.gifpol.gif S?ownik angielsko-polski bab.la

Ok. 80 tys. hase?, stale rozbudowywany przez u?ytkowników.
http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski

 

ang.gifpol.gifS?ownik angielsko-polski Exeter

Liczby hase? nie podano, ale raczej niezbyt du?y.
www.angielski.edu.pl/content-slow.php4?name=sap

 

pol.gifang.gifS?ownik polsko-angielski Exeter

Liczby hase? nie podano, ale raczej niezbyt du?y.
www.angielski.edu.pl/content-slow.php4?name=spa

 

pol.gifang.gifLing.pl

Wygodna wyszukiwarka przeszukuj?ca równocze?nie kilkadziesi?t s?owników dwu- i jednoj?zycznych (w tym Ectaco i Exeter).
www.ling.pl

   

pol.gifang.gifTranslatoor.pl

Jeszcze jeden s?ownik ogólny; wy?wietla nie tyle odpowiedniki szukanych s?ów w drugim j?zyku, ile wszystkie has?a zawieraj?ce zadany ci?g znaków, co w tym wypadku daje czasem kuriozalne rezultaty (w ramach eksperymentu warto np. wpisa? s?owo the). Wpisywany ci?g musi si? sk?ada? co najmniej z trzech liter, co wyklucza sprawdzanie takich s?ów jak go czy be (które jednakowo? znajduj? si? w bazie s?ownika).
http://translatoor.pl

 

pol.gifang.gifMEGAs?ownik

Kilkana?cie s?owników (oprócz angielskiego równie? m.in. niemiecki, francuski, hiszpa?ski, rosyjski, w?oski) tworzonych na podobnej zasadzie jak Wikipedia, tj. przez samych u?ytkowników - ze wszystkimi tego konsekwencjami.
http://megaslownik.pl/home  

   

ang.gif

pol.gif

Glosbe - the multilingual online dictionary

S?ownikopodobne zestawienie s?ów i fraz w kilkudziesi?ciu j?zykach, powyci?ganych z najrozmaitszych ?róde?, równie? np. dialogów filmowych. Ekwiwalencja bywa wi?c bardzo dyskusyjna lub zgo?a ?adna (autorzy lojalnie ostrzegaj?: "Translation memories are created by human, but aligned by computer, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned"), ale wyniki poszukiwa? s? niekiedy inspiruj?ce.
glosbe.com

   

pol.gifang.gifDiki.pl

"Multimedialny s?ownik angielskiego". Multimedialno??, o ile zdo?a?em si? zorientowa?, polega na podawaniu wymowy. Jak zwykle przy tego rodzaju inicjatywach, s?ownik jest systematycznie rozbudowywany i bazuje na propozycjach u?ytkowników. 
http://www.diki.pl

 

ang.gifpol.gifS?ownik informatyczny angielsko-polski

Najpopularniejszy tego typu angielsko-polski s?ownik w internecie, zapocz?tkowany niegdy? przez Marcina Mi?kowskiego; systematycznie rozbudowywany; zawiera równie? leksykon informatyczny.
www.idg.pl/slownik/index_alfabetyczny.asp?id1=65&slownik=pa

 

ang.gifpol.gifBTInfo Dictionary

Dzia?aj?cy w kilku parach j?zykowych s?ownik terminologii informatycznej, telekomunikacyjnej, prawniczej, finansowej i energetycznej.
www.btinfodictionary.com

 

ang.gifpol.gifS?ownik angielsko-polski dla elektryków

Ponad 4500 hase? z zakresu elektryczno?ci. Dzia?a oczywi?cie równie? w drug? stron?.
www.ee.pw.edu.pl/~szewczyk/slownik

 

ang.gifpol.gifClimbing Dictionary

Kilkuj?zyczny, wci?? w fazie tworzenia, w niektórych has?ach brakuje polskich odpowiedników.
http://home.tiscalinet.de/ockier/climbing_dict.htm

 

pol.gifang.gifPtaki Polski

Ponad 400 nazw ptaków spotykanych na terenie Polski; po polsku, ?acinie i angielsku.
www.birding.gt.pl/birdlist2.html

 

pol.gifang.gifS?ownik grzybów

Nazwy polskie i ?aci?skie, niektóre tak?e z angielskimi odpowiednikami; ponadto skromny s?owniczek poj?? mykologicznych.
www.grzyby.pl/findex.htm

 

pol.gifang.gifS?ownik hydrogeologiczny

Oko?o 1200 polskich hase? z odpowiednikami w j?zyku angielskim, francuskim i niemieckim; do?? k?opotliwy w u?yciu - trzeba ?ci?gn?? cztery du?e pliki i osobno indeksy w j?zykach obcych.
www.mos.gov.pl/dg/slownik/wstep.htm

   

ang.gifpol.gifS?ownik hydrologiczny

Niemal 2000 angielskich terminów z zakresu hydrologii, z odpowiednikami w j?zyku francuskim, ormia?skim, rosyjskim, polskim, rumu?skim i arabskim. Format pdf, niestety z zablokowan? funkcj? kopiowania tekstu.
www.cemagref.fr/informations/Produits/Lexique_hydro/lexhydro.pdf

   

ang.gifpol.gifS?ownik finansowy

Polsko-angielsko-polski. Równie? dwuj?zyczne wersje sprawozda? finansowych oraz obszerne wyja?nienia fachowej terminologii z zakresu ksi?gowo?ci i finansów.
www.findict.pl  

 

ang.gifpol.gifS?ownik astronomiczny

Ponad 700 angielskich nazw i terminów z odpowiednikami w j?zyku polskim.
www.astronomia.pl/slownik/slownik_full.php

 

ang.gifpol.gifTerminologia PHARE

Angielsko-polski s?ownik terminologiczny dla beneficjentów programu Phare ESC.
www.parp.gov.pl/slownik/body_ang.htm

 

pol.gif

ang.gif

S?ownik polsko-angielski terminów Unii Europejskiej

Wybór terminologii z kilku publikacji papierowych.
http://1markoz.webpark.pl/slownikpolang.htm

 

ang.gifpol.gifMorski Wortal

Angielsko-polski s?ownik terminów zwi?zanych z transportem morskim. Za korzystanie trzeba p?aci?, ale mo?na poprosi? o bezp?atny dost?p 7-dniowy.
www.maritime.com.pl/slownik2/indexm.php?main=1

 

ang.gifpol.gifArcheologiczny s?ownik angielsko-polski

Niewielki (ok. 160 hase?), ale rozbudowywany.
www.piglas.ys.pl/dict/dict.html

 

ang.gifpol.gifS?ownik stomatologiczny

Angielsko-polski i polsko-angielski; brak danych o liczbie hase?.
www.esculap.pl/STO/slownik.html

 

pol.gifang.gifS?ownik polsko-angielski wyrazów i wyra?e? sportowych

Oko?o 30 dyscyplin, nieco k?opotliwy interfejs (du?o przewijania).
http://angielskisportowy.w.interia.pl

 

ang.gifpol.gifSokista. Strona OgólnoKolejowa

M.in. angielsko-polski s?owniczek terminologii kolejowej (ponad 300 hase?) oraz nieco mniejsze zestawienie rozmaitych terminów ?argonowych i ?rodowiskowych zwi?zanych z transportem szynowym i modelarstwem kolejowym.
www.sokista.friko.pl/main.html

 

ang.gifpol.gifAngielsko-polski s?ownik motoryzacyjny

Niewielki s?ownik zawieraj?cy zarówno fachowe okre?lenia rozmaitych elementów konstrukcyjnych, jak i potoczne wyra?enia zwi?zane z prowadzeniem samochodu.
angielsko-polski-slownik-motoryzacyjny

 


 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany