Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Z innej strony arrow S?owniki jednoj?zyczne Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?owniki jednoj?zyczne
(zawieraj? has?a tylko w j?zyku angielskim lub tylko w polskim i ewentualnie w innych j?zykach)


 

ang.gifOne Look

Najbardziej znany serwis umo?liwiaj?cy jednoczesne przeszukiwanie ponad 700 s?owników ró?nego rodzaju (ogólnych, specjalistycznych, skrótów, jedno- i wieloj?zycznych).
www.onelook.com

 

ang.gifDictionary.com

Konkurencyjna multiwyszukiwarka po??czona m.in. ze s?ownikiem angielskich synonimów i antonimów.
www.dictionary.com

 

ang.gifCambridge Dictionaries Online

http://dictionary.cambridge.org

 

ang.gifThe American Heritage Dictionary of the English Language

www.bartleby.com/61

 

ang.gifMerriam-Webster Online

www.m-w.com/dictionary

 

pol.gifS?ownik j?zyka polskiego

Internetowa wersja trzytomowego s?ownika PWN (starszego wydania).
http://sjp.pwn.pl

 

ang.gifAcronyms & Abbreviations

www.acronymfinder.com

 

ang.gifAcronyms & Abbreviations (2)

www.Abbreviations.com

 

ang.gifInvestopedia - Financial Dictionary

www.investopedia.com/dictionary

 

ang.gifDictionary of Film, Audio and Video Terminology

www.filmland.com/glossary/Dictionary.html

 

ang.gifMusic Dictionary

http://members.tripod.com/~donlevi/dictionary.html

 

ang.gifMusic Glossary

http://allmusic.com/mus_Glossary.html

 

ang.gifArt Dictionary

Ponad 3600 terminów z zakresu sztuki i architektury; du?o ilustracji. www.artlex.com

 

ang.gifGlossary of Energy Terms

www.energy.ca.gov/glossary

 

ang.gifLife Science Dictionary

Biologia, biochemia, medycyna, farmakologia; odsy?acze do bardziej szczegó?owych s?owników np. ryb, ro?lin, lekarstw.
http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict-search.html

 

ang.gifGlossary of Botanical Terms

http://glossary.gardenweb.com/glossary

 

ang.gifForest Discovery Guide Online

Podstawowe terminy z zakresu le?nictwa.
www.ifdn.com/teacher/glossary.htm

 

pol.gifPolskie nazewnictwo ptaków ?wiata

Nazwy ?aci?skie i polskie.
http://www.mto-kr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=99


pol.gif

Polskie nazewnictwo ro?lin

Nazwy polskie i ?aci?skie.
www.cyf-kr.edu.pl/~ubkosins/rosliny.htm

 

ang.gifPhoto Flora

Zestawienie ?aci?skich i angielskich nazw ro?lin Europy.
Cz??? od A do L:
http://homepage.ntlworld.com/a.n.gagg/photo/Flora.html
Cz??? od M do Z:
http://homepage.ntlworld.com/a.n.gagg/photo/Flora1.html

 

ang.gifDistribution and Taxonomy of Birds of the World

?aci?skie, francuskie i angielskie nazwy ponad 9000 ptaków z ca?ego ?wiata.
http://membres.lycos.fr/listoiseauxmonde/cinfo.htm

 

ang.gifSpanish-English-Latin Plant Dictionary

Zgodnie z tytu?em hiszpa?skie, angielskie i ?aci?skie nazwy ro?lin (ok. 600).
www.echonet.org/tropicalag/spanish.engligh.dictionary.htm

 

ang.gifS?ownik ameryka?skiego rapu

Chyba najwi?kszy tego rodzaju s?ownik w internecie.
http://www.rapdict.org

 

ang.gifA Glossary of Hardboiled Slang

Przydatny nie tylko przy tekstach Chandlera.
www.miskatonic.org/slang.html

 

pol.gifS?ownik najm?odszej polszczyzny 

Kilkadziesi?t obszernie opracowanych hase?, prezentowanych kiedy? co tydzie? w magazynie "Gazety Wyborczej".
http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/0,72322.html

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany