Serwis Tłumacza


Drukuj E-mail

Publikacje
(witryny i artyku?y po?wi?cone problemom przek?adu oraz j?zykowi)

 

ang.gif

Translation Journal

"A Publication for Translators by Translators about Translators and Translation" - internetowy kwartalnik dla t?umaczy; bardzo ciekawe artyku?y i prace naukowe, g?ównie w j?zyku angielskim; szeroki zakres tematyczny, od t?umacze? prawniczych i technicznych po literatur? pi?kn? i dialogi filmowe. Do tego dzia? pyta? i odpowiedzi oraz bogaty zestaw przydatnych adresów internetowych.
http://accurapid.com/journal

 

ang.gif

World Wide Words

Imponuj?ca kolekcja znakomicie napisanych artyku?ów na temat j?zyka angielskiego; etymologia i znaczenie dziwnych i ma?o znanych s?ów, recenzje s?owników, cotygodniowy biuletyn itp. Gor?co polecam!
www.worldwidewords.org/index.htm

 

pol.gif

Lekarski Poradnik J?zykowy

Obszerny serwis po?wi?cony j?zykowi polskiemu i rozmaitym b??dom pope?nianym przez jego u?ytkowników, zw?aszcza autorów tekstów medycznych. Interesuj?ce artyku?y, porady, testy, s?owniczek pleonazmów i tautologii, humor j?zykowy itp.
http://lpj.pl

 

pol.gif

Angielski Online

Portal przeznaczony zasadniczo dla ucz?cych si? angielskiego; zawiera m.in. kilka tekstów o sztuce t?umaczenia (autor obiecuje nast?pne w najbli?szej przysz?o?ci).
http://angielski-online.pl/rozne/67-sztuka-tlumaczenia

   

pol.gif

Cracow czy Krakow?

Interesuj?ce (i zgodne z moj? opini?) rozwa?ania o drobnym, ale wa?nym i cz?stym problemie przy t?umaczeniu na angielski tekstów o Polsce.
http://angielskidlakazdego.blox.pl/2010/07/Cracow-czy-Krakow.html

 

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany